სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

B. Meparishvili, P. Kervalishvili. Molecular Nanostructures as Basic Elements of Spin Electronic Devices Fabrication for Quantum Computing. SPIN ELECTRONICS: NOVEL PHYSICAL PHENOMENON AND MATERIALS, International Conference, Tbilisi, Georgia, . 2007წ. 22-24 October 2007, 52-54pp..

ლ. ქადაგიშვილი, თ. წივწივაძე. momavlis intensiuri teqnologiebis Seqmnis safuZveli. Jurnali `mecniereba da teqnologiebi”. 2009წ. #7-9, gv. 8-12;.

ლ. ქადაგიშვილი, თ. წივწივაძე. momavlis intensiuri teqnologiebis Seqmnis safuZveli. Jurnali `mecniereba da teqnologiebi”. 2009წ. #7-9, gv. 8-12;.

ლ. ქადაგიშვილი, თ. წივწივაძე. momavlis intensiuri teqnologiebis Seqmnis safuZveli. Jurnali `mecniereba da teqnologiebi”. 2009წ. #7-9, gv. 8-12;.

ლ. ქადაგიშვილი, თ. წივწივაძე. momavlis intensiuri teqnologiebis Seqmnis safuZveli. Jurnali `mecniereba da teqnologiebi”. 2009წ. #7-9, gv. 8-12;.

ლ. ქადაგიშვილი, თ. წივწივაძე. momavlis intensiuri teqnologiebis Seqmnis safuZveli. Jurnali `mecniereba da teqnologiebi”. 2009წ. #7-9, gv. 8-12;.

ლ. ქადაგიშვილი, თ. წივწივაძე. momavlis intensiuri teqnologiebis Seqmnis safuZveli. Jurnali `mecniereba da teqnologiebi”. 2009წ. #7-9, gv. 8-12;.

ლ. ქადაგიშვილი, თ. წივწივაძე. momavlis intensiuri teqnologiebis Seqmnis safuZveli. Jurnali `mecniereba da teqnologiebi”. 2009წ. #7-9, gv. 8-12;.

ლ. ქადაგიშვილი, თ. წივწივაძე. momavlis intensiuri teqnologiebis Seqmnis safuZveli. Jurnali `mecniereba da teqnologiebi”. 2009წ. #7-9, gv. 8-12;.

ლ. ქადაგიშვილი, თ. წივწივაძე. momavlis intensiuri teqnologiebis Seqmnis safuZveli. Jurnali `mecniereba da teqnologiebi”. 2009წ. #7-9, gv. 8-12;.

ლ. ქადაგიშვილი, თ. წივწივაძე. momavlis intensiuri teqnologiebis Seqmnis safuZveli. Jurnali `mecniereba da teqnologiebi”. 2009წ. #7-9, gv. 8-12;.

ლ. ქადაგიშვილი, თ. წივწივაძე. momavlis intensiuri teqnologiebis Seqmnis safuZveli. Jurnali `mecniereba da teqnologiebi”. 2009წ. #7-9, gv. 8-12;.

ლ. ქადაგიშვილი, თ. წივწივაძე. momavlis intensiuri teqnologiebis Seqmnis safuZveli. Jurnali `mecniereba da teqnologiebi”. 2009წ. #7-9, gv. 8-12;.

თ. სუხიაშვილი. monacemTa bazis logikuri sqemis damuSaveba biznes-procesebis kompiuteruli marTvisaTvis. . სტუ-ს შრომები, 2016, # 1(21), გვ. 116-122. 0წ. .

მ. მესხია. moqalaqis wodebis sakiTxisaTvis XVII-XVIII ss. TbilisSi. gamocemloba ''ena da kultura''. saistorio shtudiebi. 2005წ. VI, 68-77.

L. Chkhartishvili. Morphology model for nano-powdered boron nitride lubricants. Cont. 2nd Int. Conf. “Nanotechnologies", Tbilisi: Nekeri. 2012წ. 86-99.

L. Giorgashvili, K.Skhvitaridze. Motion of viscous incompressible fluid in infinite space bounded by two sphere surfaces. . Modern problems of computer modeling, Moscow, MSU, Collection of articles of computational mathematics and cybernetics faculty,. 2002წ. pp. 14-28 ..

M. Shishinashvili. MOTOR ROADS AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM. ISJ Theoretical & Applied Science. 2017წ. USA, Philadelpia 10 (54): 59-61.

ო. ვერულავა. msgavsebis metrikuli zomis formireba klasterirebisaTvis ranguli kavSirebis gamoyenebiT. saerTaSoriso samecniero konferencia - PCPE-2004 marTvisa da energetikis problemebi. Tbilisi. 2004წ. 5 გვერდი.

ო. ვერულავა. msgavsebis metrikuli zomis formireba simravleebs Soris.. saerTaSoriso samecniero konferencia - PCPE-2004 marTvisa da energetikis problemebi. Tbilisi, 2004w.. 2004წ. 5 გვერდი.