სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

L. Giorgashvili, K.Skhvitaridze. Motion of viscous incompressible fluid in infinite space bounded by two sphere surfaces. . Modern problems of computer modeling, Moscow, MSU, Collection of articles of computational mathematics and cybernetics faculty,. 2002წ. pp. 14-28 ..

M. Shishinashvili. MOTOR ROADS AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM. ISJ Theoretical & Applied Science. 2017წ. USA, Philadelpia 10 (54): 59-61.

ო. ვერულავა. msgavsebis metrikuli zomis formireba klasterirebisaTvis ranguli kavSirebis gamoyenebiT. saerTaSoriso samecniero konferencia - PCPE-2004 marTvisa da energetikis problemebi. Tbilisi. 2004წ. 5 გვერდი.

ო. ვერულავა. msgavsebis metrikuli zomis formireba simravleebs Soris.. saerTaSoriso samecniero konferencia - PCPE-2004 marTvisa da energetikis problemebi. Tbilisi, 2004w.. 2004წ. 5 გვერდი.

ო. ვერულავა. msgavsebis zomebis Sefaseba da SerCeva gadawyvetilebaTa miRebisas saxeTa amocnobaSi.. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis yovelTviuri samecniero-referirebuli Jurnali `mecniereba da teqnologiebi . 2005წ. #7-9 8გვ.

ო. ვერულავა. msgavsebis zomis formireba niSanTa damTxveva-ardamTxvevis principis gamoyenebiT. Sromebi. marTvis avtoma¬tizebuli sistemebi. . 2009წ. #1(6) 5გვ.

ო. ვერულავა. msubuqi mrewvelobis produqciis prognozireba klasteruli analizis saSualebiT. samecniero-teqnikuri konferencia. PARAMETRICCAD’99. 1999წ. 6 გვერდი.

K. Bziava, ინაშვილი ირმა, ლორია მადონა. Mulch Ground Temperature and Moisture Experimental Measurement. Ministry of Education of Georgia. სსაუ-ს გამომცემლობა, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2006წ. ტ. XXXVI, გვ. 208-210.

T. Mebuke. Multicultural Symbiosis and the Process of Globalization. . Ganatleba. 2015წ. 2015 №3 (14) Georgian Technical University. Tbilisi, pp. 53-58.

T. Mchedlishvili, Diasamidze, Kh. Amkoladze, A. Diasamidze. Multidimensional model of dinamics of vibroprotective platform with dimanic supperessors. . International scientific journale “Problems of Mechanics”. 2010წ. N 4(42), pp. 78-83..

ზ. კოვზირიძე, გ. ტაბატაძე, ნ. ნიჟარაძე, თ. ჭეიშვილი, ე. ნიკოლეიშვილი, ზ. მესტვირიშვილი, ბაირამაშვილი ი.. MULTIFUNCTIONAL HETERO-MODULE COMPOSITE IN B4C-BN-TiC-SiC-C SYSTEM. Journal of Georgian Ceramists Association “Ceramics” . 2009წ. N 1(19), p.3-9. .

M. Donadze, M. Gabrichidze, P.Toidze. Multifunctional inorganic core-shell hybrid nanopartcles; synthesis and applications. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია,. 2016წ. ტ.42, №3, 263-271.

G. Chikoidze. Multilevel net representation of NL processors. Proceedings of A. Eliashvili Institute of Control Systems. 2009წ. N13 p.p. 151-153.

A. Meskhi, V. Kokilashvili, M. Mastylo. Multilinear maximal functions and singular integrals in weighted grand Lebesgue spaces. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 2015წ. Vol. 167, 142-150..

ი. მოსაშვილი, გუგუშვილი ალმასხანი, კვერცხიშვილი დოდო. Multimedia for the theories of automatic control. დიდი სისტემების მართვის XIVსაერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. 2000წ. გვ.76.

ი. მოსაშვილი, ა. ედიბერიძე, გუგუშვილი ალმასხანი, კვერცხიშვილი დოდო. Multimedia in the task of optimal control system "Predator-Victim". საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2000წ. ISSN 0135-0765, გვ.56-58.

R. Gotsiridze. Multimedia Role in Foreign Language Learning. Scripta manent. 2009წ. #2, გვ.52-56.

ი. მოსაშვილი, ვ. სესაძე, ნ. მაღლაკელიძე. Multimedia Technologies for the Studies of Optimal Control Systems. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები №1(2). 2007წ. გვ.193–196.

R. Liparteliani. MV3-Algebras with closure operators. Proceedings of the Institute of Cybernetics. 2004წ. Vol.3, N1-2, pg 32.

თ. თოდუა. MVC არქიტექტურა Ruby on Rails-ში. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინტერნეტი და საზოგადოება" INSO 2009. ქუთაისი. 2009წ. .