სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. წვერავა, ლ. გვასალია,, თ.ფალავანდიშვილი. ტყიბულის ქვანახშირის გამამდიდრებელი კომბინატის საწარმოო ნარჩენების სორბციული უნარი და გამოყენების შესაძლებლობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2008წ. №8(4). .

ა. აბშილავა, დ. ტალახაძე. ტყიბულჰესის წყალსაცავიდან მყარი წვრილმარცვლოვანი ქვანახშირის მოპოვების ტექნოლოგია. სტუ-ს შრომები . 2003წ. #6 (439) .

თ. ჭანტურია. უახლესი არქიტექტურის გამომსახველობითი ტენდენციები. სტუ–ს "განათლება". 2012წ. №1(4).

ჯ. ხუნწარია, მ. ჯღამაძე, მ. გოგბერაშვილი, რ. მაჩალაძე. უდანაკარგოდ კოდირებული წრფივი გარდასახვის ტრანსფორმანტების დეკოდირების ალგორითმი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული.. 2010წ. გვ. 281-285.

ა. ლორია. უკანონო იმიგრაციის სახეები და მათი გამომწვევი მიზეზები საქართველოში. საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი. 2013წ. # 2.

თ. შარაშენიზე, ვ. ლორთქიფანიძე, უ. კავთიაშვილი, ა. გოჩოლეიშვილი. უმარტივესი ტიპის წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერებების ემულსიის პარამეტრების კვლევა. ”სამთო ჟურნალი”. 2011წ. 1(26), 96-98 გვ..

ა. გოჩოლეიშვილი, ვ. ლორთქიფანიძე, უ. კავთიაშვილი. უმარტივესი ტიპის წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერებების ემულსიის პარამეტრების კვლევა. სამთო ჟურნალი. 2011წ. 1(26), 96-98 გვ..

ნ. ქაჯაია, დ. ბლუაშვილი. უმაღლესი განათლების პირობებში სამთო ინჟინერ–გეოლოგის მომზადების პრობლემების შესახებ (რუს. ენაზე). საინფ. სამეცნიერო–საინჟინრო ანალიტიკური . 2005წ. N1 (14).

ლ. მეტრეველი. უმაღლესი განათლების სისტემაში დისტანციური სწავლების ეფექტურობის ამაღლების გზები. „ინტელექტი“. 2006წ. N1(25), გვ. 279-281.

მ. დინუაშვილი. უმაღლესი მათემატიკის სწავლების ზოგიერთი კონცეფციის შესახებ. შრომები (საქ.განათლ.მეცნ.აკადემიის ჟურნალ “მოამბის” დამატება). 2010წ. №2 (17),12-18.

ნ. ოთხოზორია, ანანიაშვილი ნათელა. უმოკლესი გზების ძიება გრაფებში და რეალიზაცისთან დაკავშირებული ანონსი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტე. შრომათა კრებული. . 2012წ. #16.

ნ. კიკნაძე, ჟ. ორაგველიძე. უმუშევართა კომპლექსური შესწავლა და სამუშაოს მსურველთა შრომითი მოწყობის სრულყოფა. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი შრომები №4(428) 1999 წ.. 0წ. 128-131 გვ..

ნ. ქაჯაია. უნიფიცირებული ორსაფეხურიანი უმაღლესი განათლების შესახებ. სამეც.–ტექნ.,საინფ.–ანალიტ. რეფერირებული ჟურნ. "საქართველოს ნავთობი და გაზი",. 2003წ. ISSN 1512-0457, N14.

ჯ. ხუნწარია, ლ. ხუნწარია, ვ. აბულაძე. უოლშის გარდასახვის მასივში სიმბოლოთა განლაგების თავისებურებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2005წ. №4-6 (630, 631, 632).

ნ. რურუა, თოდუა იპოლიტე. უპირაპირო ლიანდაგის მოწყობა და მდგრადობაზე გაანგარიშება განსაკუთრებულ პირობებში. “ტრანსპორტი”. 2007წ. ISSN 1512-0910 #4 (28) –გვ.10-13..

ნ. რურუა, გ.ჯულაყიძე. უპირაპირო ლიანდაგის სარელსო გადაბმების საანგარიშო ინტერვალში იძულებითი შეყვანის მეთოდის გამოყენების თავისებურებები. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, . 2014წ. ISSN 1512-3537, 2014, #2(30).–გვ.68-75..

ნ. რურუა, ლ.რუხაძე. უპირაპირო ლიანდაგში რელსების ჩადუღების გზით სარელსო გადაბმების დეფექტური ადგილების აღდგენის ტექნოლოგიის შერჩევა. “მშენებლობა”,. 2015წ. ISSN 1512-3936, #2(37). –გვ.87-91. .

ნ. ბახსოლიანი, ნ. ხაზარაძე. ურარტული ეპიგრაფიუკული ძეგლებისSAL/MUNUS, SALGAŠAN. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. #34.

ნ. ბახსოლიანი. ურარტუს ქალაქები. სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები IV. 2009წ. გვ.32-37.

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ნ. პაპიაშვილი. ურბანიზებულ ცენტრებში ნაგებობათა მშენებლობის და ექსპლუატაციის საინჟინრო-ჰიდროგეოლოგიური პირობები. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10-12, გვ.31-35. 2007წ. ISSN 0130-7061.