სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ზ. გასიტაშვილი. უცხოეთის გზებზე. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი პარალელი. ეძღვნება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 90 წლისთავს. №4,. 2012წ. .

რ. სამხარაძე, ი. ოზგანი. უცხოური ენების სწავლების ვირტუალური გარემოს არქიტექტურა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2012წ. 3(44). თბილისი. ISSN 1512-0333.

გ. ლობჟანიძე. უცხოური ინვესტიციების როლი საქართველოს სამთო მრეწველობაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2002წ. № 3–4, გვ.63–68, 2002.

ზ. გაბისონია. უცხოური სამართლის ნორმის არსის დადგენა საერთაშორისო კერძო სამართალში. მართლმსაჯულება და კანონი. 2006წ. N1 (8).

თ. მახარაშვილი, გ.მახარაშვილი. უძრავი ქონების ბაზრის ჩამოყალიბების ზოგიერთი სამმართლებრივი პრობლემა. სტუ-ს სამეცნიერო კრებული "კამარა". 2005წ. IX 1(4).

ნ. ოთხოზორია, ზ. აზმაიფარაშვილი, გუგუნაშვილი ნუგზარ. უწყვეტი ელექტრომომარაგების მაღალი საიმედოობის კრიტიკულობა მონაცემთა დაცვის ცენტრების საინჟინრო ინფრასტრუქტურაში.. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები. . 2013წ. 2 .

ხ. ირემაშვილი, კ. გორგაძე, ა.ბაჩინაშვილი. ფაზური გარდაქმნების გამოყენება სატრანსპორტო საშუალებებში.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2006წ. №3-4,გვ26-29. ISSN 1512-0910.

გ. მურჯიკნელი. ფაზური მოდულირებული სიგნალების დემოდულატორის ჩაკეტილი საყრდენი რხევების მაფორმირებლის გამოკვლევის ალგორითმის დამუშავება. სტუ. 1990წ. .

ა. გოჩოლეიშვილი, მ. ჯაში. ფართო სანგრევით გაყვანის დროს უბის ნახშირის სანგრევის ჭაბურღილებით მონგრევის ინიცირების მეთოდის დადგენა. სამთო ჟურნალი. 2005წ. 2(15), გვ. 26-29.

ნ. ჟველია. ფარსადან გორგიჯანიძის (1626-1696 წწ.) საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მრწამსი. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’, თბილისი, . 2013წ. №5, გვ, 212-214.

გ. იაშვილი, ი. ბრეგაძე, ბ. შერაზადაშვილი. ფასთწარმოქმნა მომსახურების სფეროში. სტუ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". . 2013წ. #4(28) გვ.83–89.

ი. გოცირიძე, გ. კალანდაძე. ფენილკეტონურიაზე სკრინინგის მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2004წ. #1 (451) .

ი. გოცირიძე. ფენილკეტონურიაზე სკრინინგის მონაცემთა ბაზის სისტემა. ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. 2008წ. .

ი. გოგუაძე. ფენის ჰიდრავლიკური გახლეჩის ზონების შეფასება სამთო წნევის ზემოქმედების გათვალისწინებით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #16, გვ. 96-99 .

ი. ჩხეიძე, ნ. ხარატიშვილი, დ. ნარიმანაშილი. ფერად გამოსახულებათა ფრაქტალური შეკუმშვის სტანდარტის შემუშავება. მართვის ავტომატიზებული სისტემები #1(6). 2009წ. 120.

ი. ჩხეიძე, ნ. ხარატიშვილი, დ. ნარიმანაშვილი. ფერად გამოსახულებათა ფრაქტალური შეკუმშვის სტანდარტის შემუშავება JPEG სტანდარტის შესაბამისად. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2009წ. N 1(6) .

რ.დიაკონიძე, ლ.წულუკიძე, ი.ხუბულავა, გ.ჩახაია. ფერდობებზე მიმდინარე ეროზიული პროცესების საწინააღმდეგო თანამედროვე ღონისძიებები. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო; წყალ¬თა მეურნეობის ინსტიტუტი. . 2010წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული #65; გვ.244-249.

ი. ხუბულავა, ი. ხუბულავა, ნ. ნიბლაძე. ფერდობების ეროზიის საწინააღმდეგო გამაგრება ახალი პოლიკომპლექსის სსბმ-ის გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი. 2009წ. № 64, გვ.166-171.

ხ. კიკნაძე, ნ.ნიბლაძე, ი.ხუბულავა. ფერდობების ეროზიის საწინააღმდეგო გამაგრება ახალი პოლიკომპლექსის სსბმ-ის გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი. 2009წ. .

ლ. იტრიაშვილი, ე.ხოსროშვილი, ნ.ნიბლაძე. ფერდობების ეროზიის საწინააღმდეგო გამაგრება ახალი სტაბილიზატორის გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული. 2011წ. # 66.