სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

O. Paresishvili, V.Mirzaeva. Natural Recreational Potential of Georgia and Prospects for Its Realization. Annals of Agrarian Science. 2015წ. Vol. 13, No. 4, 6 pp..

Ts. Tsanava, V. Kokilashvili, D. Makharadze. Necessary and sufficient conditions for weighted boundedness of integral transforms defined on product spaces in Generalized grand Lebesgue spaces. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. 2018წ. Vol. 12, No 1, 7-10.

ი. რამიშვილი, A. Arsenashvili, T. Tadumadze. Necessary conditions of optimality for neutral variable structure optimal problems with discontinuous initial condition. . Mem.Diff. Eq.Math. Phys. . 2006წ. V.39(2006), 1-34. .

T. Museliani, null, აბურჯანია ამბერკი, რეზან თურანი, ვახტანგ ბეგიაშვილი, აბურჯანია ლია. Negation and the Negation of Negation in power Engineering. Georgian Enginering News . 2007წ. # 3,p.64-68 .

ო. ვერულავა, გ.გრიგალაშვილი. neironebisa da neironuli qselebis modelirebis Sesaxeb. stu-s Sromebi #4(420), Tbilisi, 1998. . 1998წ. 16გვ.

ო. ვერულავა, თ.ქოჩლაძე. neironebSi dendritebis koeficientebis sawyisi mniSvnelobebis SerCeva. stu-s Sromebi #3(427), Tbilisi, 1999. gv. 86-92. 1999წ. 7 გვერდი.

ო. ვერულავა, თ.ქოჩლაძე, მ.მაძაღუა. neironuli qselis modelireba ranguli kavSirebiT. stu-s Sromebi #1(429), Tbilisi, 1999.. 0წ. .

. Nekresi Sun Temple and "Iberian Big Square". . 2011წ. N2 (480), 35-42.

K.Japaridze, Z.Elashvili, G.Chilaya, G.Chelidze, C.Zurabishvili. Nemato-chiral three-component thermoindicator polymer films. Geogia Chemical Journal. 2004წ. V.4(4), p.363-365.

N. Javashvili, G. Chikoidze, M. Pirtskhalava. Net language for morphologic processors. არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. #6 155-166.

. Net language for morphologic processors. არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, გვ.155-166. 2002წ. .

V. Paatashvili, V. Kokilashvili. Neumann problem in the class of harmonic functions in domain with a piecewise-Lyapunov boundary . Mem. Differential Equations Math. Phys. . 1997წ. 12 (1997), 114-121..

დ. ნატროშვილი, D.Ivanidze. Neumann type interior boundary value problem of thermoelastostatics for hemitropic solids. Reports – Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics, 39 (2013). 2013წ. 38–57.

ო. ვერულავა, რ. ხუროძე. Neural networks modeling by rank of links. The XIV International symposium. Large systems control. Tbilisi, 2000. 2000წ. 14გვ.

Z. Alimbarashvili, Besarion Partsvania, Tamaz Sulaberidze. Neuron Action Potential Parameters Over the Recurrent Intracellular Stimulation. Cybernetic Letters. 2013წ. pp.1-10. ISSN 1802-3525.

დ. ბლუაშვილი, R. Chagelishvili, A.Okrostsvaridze. New Data About the Hokrila-Achapara Gold Ore-Mineralization (Svaneti, Georgia). Bull. of the Georgian Acad. 172, № 1. 2005წ. .

I. Lagvilava, Obolashvili N.Z.,Elizbarashvili E.N.. New active pyridone containing dyes as fluorescent probes.. Georgian Chemical Journal. 2007წ. 7,4, 365-367. .

B. Meparishvili, C. Koroglishvili . New approach to global optimization based on PSO.. Georgian Technical University, Transactions, Automated Control Systems . 2014წ. ISSN 1512-3979, №1(17), Tbilisi, pp. 17-22..

N. Tsignadze. New constructions of lightweight deployable reflectors. Международный научный журнал «Проблемы механики». 2014წ. №4(57).

დ. ბლუაშვილი, B.Clarce, P.Reinolds, A.Okrostsvaridze. New Data about the Genesis and Izotopic Age of the Dzirula Salient Ricotites (Orthoclase Gabbro) of the Inner Caucasian Massif. Bull. of the Georgian Acad. 166, N3. 2002წ. 1512-0457.