სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. კალანდია. ფილოსოფია - ეპოქის კრიტიკა-ანალიზი და კულტურის თვითცნობიერება. . კრებული „ფილოსოფიის კლასიკური და თანამედროვე პრობლემები“, გამომცემლობა „არხე“, თბილისი, . 2008წ. .

ი. კალანდია. ფილოსოფია - ეპოქის კრიტიკული გააზრება.. კრებული „ფილოსოფია, კულტურა, შემოქმედება“, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2009წ. .

ი. კალანდია. ფილოსოფიური ანთროპოლოგია - ფილოსოფიის უმნიშვნელოვანესი დარგი.. კრებული: „სიბრძნის აპოლოგია“, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2016წ. .

შ. კუპრეიშვილი, ა. სახვაძე, გ. ომსარაშვილი. ფილტრაციის საწყისი გრადიენტი, როგორც ძირითადი საანგარიშო პარამეტრის-მაქსიმალური მოლეკულური წყალტევადობის ფუნქცია. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2009წ. #25, გვ. 208-211.

შ. კუპრეიშვილი, ნ. მებონია, დ. კავთუაშვილი. ფილტრაციის საწყისი გრადიენტის ექსპერიმენტული კვლევა მაღალდისპერსიულ თიხა სორბენტებში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2005წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXII, გვ. 161-164.

თ. ბერიძე. ფინანსური რისკების შეფასება და საინვესტიციო გადაწყვეტილებები ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია"გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია\\\\\\\". 2009წ. გვ. 180-183.

ნ. დარსაველიძე. ფირმაში კრიზისული სიტუაციის დადგომის ნიშნები. ჟურნალი ტრანსპორტი. 2007წ. N-4(28) გვ.57-59.

გ. იაშვილი, ვ. ერმოლაევი. ფირმების და კომპანიების მუშაობის ეფექტურობის შეფასების მეთოდი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა გვ..67-73.

ნ. დარსაველიძე. ფირმის ეკონომიკური მდგრადობის ანალიტიკური დიაგნოსტიკა. ეკონომიკა. 2008წ. N 5-6 გვ.212-215.

ნ. დარსაველიძე. ფირმის ეკონომიკური მდგრადობის დიაგნოსტიკა. ეკონომიკა. 2008წ. N 5-6 გვ.172-174.

რ. ჭყოიძე, ნ. ბერიშვილი, თ. ბაციკაძე. ფირფიტის ცილინდრული სიხისტის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. № 4 .

მ. ონიანი. ფლოტაციის პროცესის მართვა რეჟიმული სიდიდის მიხედვით. "სამთო ჟურნალი". 2007წ. #1-2(18-19), გვ.12-14.

მ. ონიანი, გ.ბუცხრიკიძე. ფლოტაციის პროცესის მახასიათებლები. "სამთო ჟურნალი". 2000წ. #2(5), გვ.50-51.

მ. ონიანი, მ. ონიანი. ფლოტაციის პროცესის ოპტიმიზაცია წრფივი დაპროგრამების მეთოდით. "სამთო ჟურნალი". 2002წ. #1(8),48-49.

მ. ონიანი. ფლოტაციის პროცესის ოპტიმიზაციის საკითხისათვის. "სამთო ჟურნალი". 1999წ. #1(3), გვ.41-42.

ხ. გორჯოლაძე, ნ. ბერიშვილი. ფოლადის შედგენილი განივკვეთის კოჭების გაანგარიშების ახლებური ხერხი.. . ენერგია (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი).. 2007წ. ISSN 1512-0120, 3-4(43-44)/2007, გვ. 63-67...

ნ. თევზაძე, ზ.კიკნაძე, ვ. მუჯირი. ფორმათწარმოქმნისა და კომპოზიციის პარადიგმა არქიტექტურაში (ისტორიული და ლოგიკური ასპექტები). საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. #2(17), .

ლ. იმნაიშვილი. ფრანგიშვილი ა., ბენაშვილი ა., ასინქრონული ორობითი მთვლელების სინთეზის მეთოდიკა.//სტუ-ს სამეცნიერო შრომათა კრებული, 2002, # 1(440), გვ. 59-67. . . 2002წ. .

ლ. იმნაიშვილი. ფრანგიშვილი ა., მათითაშვილი თ., პეპანაშვილი ნ. ელექტროენერგიის გასაღებისა და აბონენტებთან ანაგარიშსწორების ავტომატიზებული სისტემა. საქართველოს საინჟინრო პრობლემები: მდგომარეობა და პერსპექტივები, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, 1998 წ. გვ. 69-77. . . 1998წ. .

ი. ჩხეიძე, გ. მურჯიკნელი, ნ.. აბზიანიძე. ფრაქტალური განზომილების გამოყენება ტოპოლოგიური ქსელების მოდელირებისათვის. IV სამეცნიერო კონფერენცია. აკ. წერეთლის უნივერსიტეტი.. 2015წ. 3 გვ. .