სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

რ. მახვილაძე, ლაღუნდარიძე გ.. ქალაქმშენებლობა რეკონსტრუქციის პირობებში. სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა" თბ., . 2006წ. №2.

რ. მახვილაძე, გოგბერაშვილი ა.. ქალაქურ გარემოში მიწისქვეშა სივრცის გამოყენების პერსპექტივები და მათი ეფექტურობა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2014წ. №2(33).

მ. მელქაძე. ქალაქური კვარტალის განვითარების ისტორია. კავკასიის მაცნე სპეციალური გამოცემა. 2003წ. 2, 27-31, ISSN 1512-0619.

მ. მელქაძე. ქალაქური სილუეტის ოქროს შუალედი. სტუ ჟურნალი კამარა, ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები. 2006წ. 2(5), 156-161 ISSN 1512-2956.

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. ქალები ნიკო ნიკოლაძის ცხოვრებასა და შემოქედებაში. საერთაშორისო კონფერენციის ,,გენდერი და მსოფლიოს” მასალები. 2013წ. №3.

გ. აბაშიძე. ქალთა დანაშაულობა. . ჟურნალი `კრიმინოლოგი.~ . 2011წ. #1 (6), .

გ. აბაშიძე. ქალთა დანაშაულობის კრიმინოლოგიური დახასიათება. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები,. 2011წ. ტომი II .

მ. ყიფიანი. ქალთა ინტეგრაცია პოლიტიკაში. საერთაშორისო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2009წ. #18, 144-148.

ა. კლდიაშვილი. ქალთა პოლიტიკური კულტურა აზიაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები“ . 2016წ. № 33 , თბილისი; გვ. 165-174..

გ. ჩხიკვიშვილი, მ. დარჩაშვილი. ქალთა უფლებების დაცვის საკითხი არჩილ ჯორჯაძის შეხედულებებში. კონფერენცია გენდერი და მსოფლიოს სამეცნიერო მასალები . 2013წ. გვ. 57-67.

ლ. მეტრეველი. ქალი და მამაკაცი. „განათლება“. 2015წ. N2(13), გვ. 167-172.

ლ. მეტრეველი. ქალი და მამაკაცი. „განათლება“. 2015წ. N2(12), გვ. 171-174.

ზ. კვეტენაძე. ქალის როლი და ადგილი სახელმწიფოებრივ ცნობიერებაში. სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული "მსოფლიო და გენდერი". 2012წ. N1.

ს. ხიზანიშვილი. ქალის როლი თანამედროვე საზოგადოებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი, მსოფლიო და გენდერი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეციალური ნომერი (1), გვ. 29-33.

ნ. ჟველია. ქალის როლი საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,მსოფლიო და გენდერი’’ შრომები, თბილისი, . 2012წ. .

ს. ჩქოფოია. ქალის სოციალურ-პოლიტიკური როლი ისლამში (ტერორისტი ქალები). მსოფლიო და გენდერი. 2013წ. №1.

მ. დარჩაშვილი. ქალის უფლებრივი მდგომარეობა ფეოდალური ხანის საქართველოში. "ივერიონი". 2012წ. #5..

ე. გვენეტაძე, ზ. კვეტენაძე, თ. გრიგოლია. ქართველ მამულიშვილთა უკვდავი საქმენი. ტაშისკარ 400. 2009წ. .

ი. გელენავა. ქართველი და აფხაზი ინტელიგენციის ერთობლივი ღვაწლმოსილება რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული აღორძინებისათვის (1900-1917 წწ).. ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრის სამეცნიერო კრებული,,ანალები“ . 2008წ. #4 .

ა. სონღულაშვილი. ქართველი ებრაელების რელიგია და ყოფა-ცხოვრება. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2009წ. #1, გვ. 281-295.