სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ხატიაშვილი. Saint-Venant’s problem for multilayered con focal elliptic tubes.. Mathematics, Informatics and Mechanics.. 2011წ. v. 11, 2011.

გ. ხატიაშვილი. Saint-Venant’s problems for the anisotropic elliptic beams similar to a cylindrical.. . 2011წ. .

გ. ხატიაშვილი. Saint-Venan’s problems for two layered elliptic tube.. Proc. of Mathematics, Informatics and Mechanics.. 2003წ. v. 9(2), 2003..

ო. ქოჩორაძე, Nino Kereselidze. Salus Populi Suprema Lex Esto: Democracy and Elections.. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2012წ. 2012, N3 (23). – 125 გვ. (გვ. 5-15)..

Nino Kereselidze. Salus Populi Suprema Lex Esto: Democracy and Elections.. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2012წ. 2012, N3 (23). – 125 გვ. (გვ. 5-15)..

ო. ვერულავა. samecniero-sakvlevi samuSaoebi saswavlo procesSi. stu, saerTaSoriso skola-seminari, 1994w.. 0წ. 4გვ.

დ. კაპანაძე. SAP ინფორმაციული სისტემების არქიტექტურა და ბიზნეს გადაწყვეტილებები საწარმოოს ორგანიზაციულ მართვაში. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2008წ. №2 (5), სტუ, გვ.131-136 .

მ. ნიკოლეიშვილი. saqarTvelos soflis meurneobis dargebis ganviTarebis perspeqtivebi meurneobis axal pirobebSi . sau, samecniero SromaTa krebuli. 2004წ. t.XXVI , gv. 216-219.

მ. ნიკოლეიშვილი. sasoflo sameurneo sawarmoTa specializaciis donis maxasiaTeblebis gansazRvra da Sefaseba.. ეკონომიკა. 2005წ. #3-4,114-122.

მ. ნიკოლეიშვილი. sasoflo_sameurneo warmoebis racionalizaciis ekonomikur_maTematikuri modelireba. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2011წ. #29, 366-368.

ი. ჯაგოდნიშვილი, T.JAGODNISHVILI, M.VARDIASHVILI. SATAURI DA REZYME. saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2007წ. #10,GV.296-299.

M. Meladze. Satellite Information for Climate Change Mitigation in Agroforestry. International Conference Workbook of the Academy of Agricultural Sciences of Georgia. 2014წ. pp. 235-238.

M. Meladze. Satellite technologies in Forest Ecological Monitoring. International Conference Workbook of the Academy of Agricultural Sciences of Georgia. 2015წ. pp. 300-313.

ო. ვერულავა, თ. თოდუა. saxeTa realizaciebis preparireba mezobeli piqselebis meTodiT. saerTaSoriso samecniero konferencia “informaciuli teqnologiebi 2008”. teqnikuri universiteti. Tbilisi, . 2008წ. 4 გვერდი.

ნ. მაისურაძე, T.A. Pagava, N.I. Maisuradze. Scatering of Electrons in n-Si Crystals Irradiated With Protons By Nanoscale Inclusions.. Nano Studies (is a biannual scientific journal published in Georgia), . 2010წ. 2010, 1, p. 97-102. .

T. Paghava. Scattering of electrons in n-Si crystals irradiated with protons by nanoscale inclusions.. Nano studies (is a biannual scientific journal published in Georgia), . 2010წ. 2010, 1, pp. 97-102, 6 .

G. Chixladze, G.Kevanishvili, I. Kevanishvili, G.Mushkudiani. Scattering of EM Waves on Double-Period Grating Formed of Passive Dipoles. Georgian Engineering News (GEN). 2014წ. № 3, pp. 23-35.

M. Zoraniani. Schema as a Way of Organizing Human Knowledge. The Third International Research Conference at the Faculty of Education on Education, English Language Teaching, English Language and Literatures in English. Proceedings. IBSU. Tbilisi. 2013წ. pp. 514-523.

M. Zoraniani. Schema Theory and Its Application to Cognitive Stylistics. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2013წ. №2 (18), pp.65-69.

M. Sanikidze, G. Medzmariashvili. Schematic structural diagram of the deployable bridge and load-bearing conditions analysis of the system. International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Sciens. International scientific jouenal “Problems of mechanics”.. 2010წ. #4(41), pp. 72-77, Tbilisi. ISSN 1512-0740.