სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. ტურძელაძე, ზ. ქარუმიძე. ქაფბეტონის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგია. ენერგია, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. ISSN 1512-0120, №3(59), გვ.69–72.

მ. წვერავა, თ. გაგნიძე. ქაღალდსაფუძვლიანი დოკუმენტების რესტავრაციის გარეცხვა-ნეიტრალიზაციის ტექნოლოგიური პროცესი. სტუ-ს შრომები. 2016წ. 3, გვ.22-30.

მ. ძიძიგური, დავით იოსებიძე. ქეთევან წამებულის მოედნისა და მისი გარემოს ისტორიულ–ქალაქთმშენებლობითი კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კამარა. 2006წ. № 2 (5), 66–71.

ფ. ლორთქიფანიძე, ინგა ირემაშვილი, ირაკლი ფირცხალაიშვილი, ხათუნა კიკნაძე, ფერიდე ლორთქიფანიძე. ქვათაცვენის მოვლენა ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფანში და მისი საწინააღმდეგო საინჟინრო ღონისძიებები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. # 65 გვ.101-107.

ი. ირემაშვილი, ი. ფირცხალაიშვილი, ხ. კიკნაძე, ფ. ლორთქიფანიძე. ქვათაცვენის მოვლენა ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფანში და მისი საწინააღმდეგო საინჟინრო ღონისძიებების შერჩევა. საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. #65, გვ.101-107.

ხ. კიკნაძე, ხ. კიკნაძე, ი. ფირცხალაიშვილი , ფ. ლორთქიფანიძე. ქვათაცვენის მოვლენა ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფანში და მისი საწინააღმდეგო საინჟინრო ღონისძიებების შერჩევა. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი. 2010წ. .

ფ. ლორთქიფანიძე, ი.ირემაშვილი, თ.თევზაძე, შ.ჭეიშვილი, ფ.ლორთქიფანიძე. ქვათაცვენის მონიტორინგი, გეოლოგიური მდგომარეობა და მისი პრევენციული ღონისძიებები საქართველოს სატრანსპორტო დერეფანში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2011წ. # 10-12 გვ.56.

ი. ირემაშვილი, თ. თევზაძე, შ. ჭეიშვილი, ფ. ლორთქიფანიძე. ქვათაცვენის მონიტორინგი, გეოლოგიური მდგომარეობა და მისი პრევენციული ღონისძიებები საქართველოს სატრანსპორტო დერეფანში. გამომც. "მეცნიერება", ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები ". 2011წ. #10–12, გვ. 56-67.

ი. ირემაშვილი, ი. ფირცხალაიშვილი. ქვათაცვენის საწინააღმდეგო ღონისძიებები საქართველოს საავტომობილო და სარკინიგზო სატრანსპორტო დერეფანში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #66, გვ. 104–109.

ი. გელენავა. ქველმოქმედება აფხაზეთში 1900-1917 წლებში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ჰუმანიტარულ და სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია. გამომცემლობა ,,მერიდიანი“ . 2010წ. VIII.

ხ. გაჩეჩილაძე, ვ. გელეიშვილი . ქვემო ქართლის თვითნაბადი სპილენძის და მისგან დამზადებული ნაკეთობების ქიმიური შედგენილობა. შრომათა კრებული , საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი, ტომი XVI. 2008წ. .

ხ. გაჩეჩილაძე, ი. დოლიძე , ვ. გელეიშვილი . ქვემო ქართლის ხალასი სპილენძის გამოვლინებები და მასთან დაკავშირებული მელითონეობა. ჟ ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი'' #17. 2006წ. 1512-0457.

თ. ბერიძე, ბერიძე ლ., გოდერძიშვილი ბ.. ქვეყანაში ეკონომიკური პროცესების რეგულირების ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორები. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი", ISSN 1512-2530. 2009წ. #8, გვ. 128-135.

ზ. მელქაძე, ჯ.გახოკიძე, მ.მამნიაშვილი. ქვეყანაში სისხლის სამართლის პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს . ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2013წ. №2.

ზ. გასიტაშვილი, ნ.ყანჩაველი. ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების შესახებ. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ # 4 – 6,. 2004წ. .

ვ. ვარდოსანიძე. ქვეყნის ტერიტორიულ-სტრუქტურული აღნაგობა ურბანისტიკის პოზიციებიდან.. „ადგილობრივი თვითმმართველობის სარკე“. № 3. 2003წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ზ.გასიტაშვილი, ს. ზუმბურიძე, მ. სულაბერიძე. ქვეყნის უმაღლესი სკოლის ინოვაციური სისტემის ინტეგრირებული მოდელი. “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”, თბილისი,. 2010წ. .

თ. ბაციკაძე. ქმედებისა და უკუქმე-დების კანონი სულიერ სამყაროში. “ბიზნეს-ინჟინერინგი” ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი სტუ-ს 90-ე წლისთავი . 2012წ. №3.

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. ქსელური მიდგომა ელექტროენერგეტიკულ სისტემებში მართვის ამოცანის მოდელირებისადმი. "ენერგოსისტემების მართვის პრობლემები". სამეცნიერო შრომების თემატური ნაკრები. რ. ხუროძის საერთო რედაქციით.. 1997წ. პრეპრინტი #1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 25-30 გვ..

ზ. გასიტაშვილი, რ.სამხარაძე, ა.ფრანგიშვილი.. ქსელური მიდგომა ელექტროენერგრტიკულ სისტემებში მართვის ამოცანის მოდელირებისადმი. სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. . 1997წ. .