სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. მსხილაძე, გ.ბაქანიძე, გ.ლოლაძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების გამაძლიერებელი მოწყობილობის მონტაჟის შრომატევადობის ანალიზი.. სტუ. შრომების კრებული. 2006წ. #2(460).

ნ. მსხილაძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების გამაძლიერებელი ხრახნილკუთხვილიანი შპრენგელის გაანგარიშება. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2006წ. #4-6.

ნ. მსხილაძე, ი.მშვენიერაძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების გაძლიერების ხერხი. სტუ. შრომები. 2007წ. .

ვ. მჭედლიშვილი, მ.მილაშვილი. ყოფილი სამრეწველო შენობების და ტერიტორიების რეაქტივაციის საკითხი ქ. თბილისში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. სამეცნიერო -ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. #1. 42-49 გვ.

ზ. ციხელაშვილი, თ.გველესიანი, ნ.ჩხეიძე, ი.მოდებაძე. შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ტერიტორიული მდინარეების წყლის დაბინძურების ხარისხის მონიტორინგი-კონტროლის ექსპერტული სისტემისა და ოპერატიული მართვის ერთიანი ცენტრის შექმნის შესახებ. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", http://www.sheneba.ge,3(22), გვ.5. თბილისი. 2011წ. .

ზ. ციხელაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, თ. გველესიანი. შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ტერიტორიული მდინარეების წყლის დაბინძურების ხარისხის შეფასება-პროგნოზირების ერთიანი მონიტორინგის სისტემის შექმნისა და ეკოლოგიურ-პრევენციული ღონისძიებების შემუშავების შესახებ. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა",http://www.sheneba.ge №1(16), 4 გვ.. თბილისი. 2010წ. .

თ. ბაციკაძე, მ.ჯიბლაძე, გ.ვაშალომიძე, ი. შარაბიძე. შავი ზღვის ეკოლოგიური და ენერგეტიკული პრობლემები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2014წ. .

გ. იაშვილი, თ. იაშვილი, ჩანტლაძე ზ.. შავი ზღვის სანაპირო ზონის საინჟინრო გეოეკოლოგიური პირობების ცვლილებების პროგნოზი გეოლოგიური გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული XVII,თბილისი,. 2009წ. გვ.3-7.

გ. იაშვილი, თ. იაშვილი. შავი ზღვის სანაპირო ზონის ფოთი-სუფსის უბნის თანამედროვე საინჟინრო გეოეკოლოგიური პირობები.. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული ,XVI, თბილისი,. 2007წ. გვ.219-225.

გ. დოხნაძე, სალუქვაძე . შავი ზღვის საქართველოს აკვატორიის შელფზე მდინარეთა მყარი მასალის აკუმულაცია, ზღვის დინებები და სანაპირო ზოლზე მათი გავლენის შესწავლა დისტანციური მეთოდებით.. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სსიპ კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 0წ. 2009, გვ.გვ.336-339.

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა. შავი ზღვის ტერმინალის სანაოსნო არხის ზეგავლენა მდ. ხობისწყლის შესართავის ჰიდროქიმიაზე. ჟურნალი "ინტელექტუალი", #2, გვ. 50-55. 2006წ. ISSN 1512-2530.

მ. მარდაშოვა, უ. ზვიადაძე. შავი ზღვის ტერმინალის სანაოსნო არხის ზეგავლენა მდ. ხობისწყლის შესართავის ჰიდროქიმიაზე. ჟურნალი "ინტელექტუალი", #2, გვ. 50-55. 2006წ. ISSN 1512-2530.

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, ჟ. მამასახლისი. შავი ზღვისა და საქართველოს ზღვისპირეთის ეკოლოგიური პრობლემები გლობალური დათბობის ფონზე. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2008წ. ტომი I, #2 (43). თბილისი, გვ. 80-84.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, გ. ჩახაია, ჟ. მამასახლისი.. შავი ზღვისა და საქართველოს ზღვისპირეთის ეკოლოგიური პრობლემები გლობალური დათბობის ფონზე. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. . 2008წ. ტომი I.

რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე., ჟ. მამასახლისი.. შავი ზღვისა და საქართველოს ზღვისპირეთის ეკოლოგიური პრობლემები გლობალური დათბობის ფონზე . საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. . 2008წ. ტომი I, #2(43), გვ. 80-84..

ლ. წულუკიძე. შავიზღვისპირეთის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა ზღვისმიერი აბარაზიული პროცესებისგან მდინარეთა მყარი ნატანის დარეგულირების გზით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ჰიდროინჟინერია" . 2011წ. #1. გვ.55-65.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, გ. ჩახაია. შავიზღვისპირეთის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა ზღვისმიერი აბარაზიული პროცესებისგან მდინარეთა მყარი ნატანის დარეგულირების გზით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ჰიდროინჟინერია". 2011წ. #1. გვ.55-65.

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე. შავიზღვისპირეთის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა ზღვისმიერი აბრაზიული პროცესებისგან მდინარეთა მყარი ნატანის დარეგულირების გზით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟ. “ჰიდროინჟინერია”. 2011წ. #1. გვ.55-65.

რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე. შავიზღვისპირეთის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა ზღვისმიერი აბრაზიული პროცესებისგან მდინარეთა მყარი ნატანის დარეგულირების გზით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟ. “ჰიდროინჟინერია” . 2011წ. #1. გვ.55-65.

ვ. ზვიადაური, მიქელაძე გელა, უფლისაშვილი გიორგი, თუმანიშვილი იოსები. შასაძლო ცდომილებები ვიბრაციულ სატრანსპორტო მანქანებში და მათი გავლენა მუშა პროცესებზე. . საერთაშ. სამეცნ. ჟურნ. „ინტელექტუალი’. , . 2008წ. # 7, გ. 76–80. ISSN 1512–2530..