სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. სურმავა, Kordzadze A., Demetrashvili D.. Simulation of the Black Sea hydrolo-gi¬cal regime under the forcing by non-stationary atmospheric processes. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences.. 2006წ. 173, No. 1, pp.92-94.

ს. დადუნაშვილი. Simulation of the process of etnogenesis‎. GEN‎. 2003წ. ‎№4, 2003, с.150-159‎.

L. Mdzinarishvili. Singular Homology theory in the category of soft topological spaces. Georgian Mathematical Journal. 2015წ. vol. 22, №4, 457-468.

ჯ. გახოკიძე, სოფო მიდელაშვილი. SINO-BRITISH JOINT LIAISON GROUP, . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,პროგრესი“, . 2016წ. №1-2, თბილისი, . გვ. 25-28..

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. SINO-BRITISH JOINT LIAISON GROUP, . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,პროგრესი“, . 2016წ. №1-2, . გვ. 25-28..

მ. ვართანოვი, I.Iordanishvili, Z.Jugeli. Sistematic Analysis of Economic Efficiency of Lands Irrigation in Georgia . Bulletin of Georgian National Academy of Sciences. 2006წ. v. 173, #3 p.535-536.

T. Mebuke. Situationality (A Lecture in Text Linguistics). . Works. Application Appendix to the Journal NEWSLETTERS of Academy of Education Sciences of Georgia. . 2010წ. № 1/ (16). Tbilisi 2010, pp. 56-60.

დ. ბლუაშვილი, B.Clarke, P.Reinolds, A. Okrostsvaridze. Sm-Nd, Rb-Sr and K-Ar Izotopic System and Ages of Tonalites of the Dzirula Salient Inner Caucasian Massif. Bull. of the Georgian Acad. 165, №1 . 2002წ. .

ხ. ბერიშვილი. Small enterprise role in international business.. Economic end Buzziness, . წ. №2, 2010.. PP.194-199.

Z. Sabashvili. Small-sized but power-intensive water vapour generator.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2006წ. N2. გვ.3-7.

D. Tavkhelidze, Z. Mchedlishvili. Small-sized but power-intensive water vapour generator.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2006წ. N2, p.3-7 .

გ. ჯოლია. SMART-კიბერუნივერსიტეტი - ინდუსტრიული რევოლუცია-4.0-ის შესაბამისი ახალი საგანმანათლებლო მოდელი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. #1-2.

ი. ჯაგოდნიშვილი. socialuri sinamdvilis asaxvis efeqturoba jurnalistikashi. saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2009წ. #3(15),gv.96-100.

ი. ჯაგოდნიშვილი. sociologiuri publicistika. saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2010წ. #17(17),gv.97-101.

B. Meparishvili, Q. Meparishvili, N. Tavberidze. Socionics Based Fuzzy Expert System. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. #1(8), ISSN 1512-3979. 159-163გვ..

B. Meparishvili, G. Janelidze. Socionics: Some Approachs and Perspectives. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-161-4, 195-200გვ..

მ. ნიკოლეიშვილი. soflis meurneobis dargebis optimaluri ganviTarebis ekonkmikur-maTematikuri modeli. sau, samecniero SromaTa krebuli . 2004წ. ტ.XXVII, გვ. 240-243.

მ. ნიკოლეიშვილი, მ. მეჭურჭლიშვილი. soflis meurneobis dargebis optimaluri gaadgilebisa da specializaciis avtomatizirebuli sistema . ჟურნალი ეკონომიკა . 2004წ. 4, გვ. 77-84.

მ. ნიკოლეიშვილი, და სხვ.. soflis meurneobis ganviTarebis marketinguli strategiis perspeq-tiuli amocanebi, prioritetebi da dargobriv-regionuli prognozi . აგრარული ეკონომიკის მოამბე . 2010წ. ტ. 5, 20-34.

მ. ნიკოლეიშვილი. soflis meurneobis ganviTarebis prognozuli parametrebisa da prioritetuli mimarTulebebis gansazRvra.. ეკონომიკა. 2006წ. #3, 117-124..