სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. შედგენილი ცილინდრის პლასტიკური დეფორმაციები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2008წ. №3(10)...

თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე,. შედგენილი ცილინდრული გარსის არასტაციონარული დეფორმაციის საკითხისათვის.. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2016წ. №3(42).

ხ. გორჯოლაძე, ნ. ბერიშვილი, ი. მშვენიერაძე. შედგენილი, შედუღებული განივკვეთის ფოლადის კოჭების სიხისტის პირობების ზოგიერთი არაკორექტულობის შესახებ... მშენებლბა (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი).. 2007წ. ISSN 1512-3936, N 2(5), გვ.80–83. .

ხ. გორჯოლაძე, ნ. ბერიშვილი, ი. მშვენიერაძე. შედგენილი, შედუღებული კოჭის ოპტიმალური სიმაღლის განსაზღვრის კრიტიკული ანალიზი.. შრომები (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი). 2008წ. ISSN 1512-0996, N 1(467), 12–14 გვ..

ნ. რაზმაძე, ნ. რაზმაძე, ზ.ძოძიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი. შედუღების რკალის გაწყვეტისას წიდის წინაღობის გაცივების დროზე დამოკიდებულების გამოკვლევა. ჟურნ. `საქართველოს ნავთობი და გაზი~. 2006წ. #16, გვ. 116-119..

ნ. ბოჭორიშვილი, ზ.ძოძიშვილი, ნ.რაზმაძე, მ.ლურსმანაშვილი. შედუღების რკალის გაწყვეტისას წიდის წინაღობის გაცივების დროზე დამოკიდებულების გამოკვლევა. საქართველოს ნავთობი და გაზი,. 2006წ. #6, გვ.5.

გ. ნაცვლიშვილი, დოღონაძე ი.. შეკიდული ჭერის მრავალფუნქციური აკუსტიკური ელემენტები. საქართველოს ქალაქების განვითარება და რეკონსტრუქცია ISSN 0201-1469. 1990წ. № 12, 108 გვ..

თ. ბაციკაძე, რ.ჭყოიძე, დ.ბედუკაძე, ა.ჯავახიშვილი, დ.სტურუა. შეკუმშული ღეროების განიკვეთის ზომების განსაზღვრა გრძივი ღუნვის მახასიათებლის მეთოდით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. №2(13)..

ო. ტომარაძე, ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. შემთხვევითი შეცდომების ზემოქმედების პირობებში საზომი ინფორმაციის შეკუმშვის მეთოდების კვლევა . სტუ. 2010წ. #2(11).

ი. ჩხეიძე, ლალი ტოკაძე, ომარ ტომარაძე. შემთხვევითი შეცდომების ზემოქმედების პირობებში საზომი ინფორმაციის შეკუმშვის მეთოდების კვლევა კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო შრომების კრებული „მართვის ავტომატიზებული სისტემები”, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2011წ. ISSN 1512-3979, №1(10), 2011, გვ. 271-274.

ნ. მაისურაძე. შემოქმედება, როგორც ადამიანის სინგულარული თვისება(სამართლებრივი მეცნიერების ანალიზი.). საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი". თბ.,2009. 2009წ. .

გ. მაღალაშვილი. შემცველი ქანებით თბოუნარიანი ნივთიერების ათსორბციით მურა ნახშირის ბუნებრივი გაღარიბების დადგენა ზოგიერთი საბადოს მაგალითზე. ”სამთო ჟურნალი”. 2010წ. 1(24), გვ. 17-19.

რ. მიშველაძე. შენ მწერალი არა ხარ. „მწერლის გაზეთი“. 2007წ. .

რ. მახვილაძე, დანელია გ., ლაღუნდარიძე გ.. შენობა საძირკვლიდან იწყება. სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა" თბ., . 2006წ. №3.

რ. ჟღენტი, გ.ლაღუნდარიძე, ი.ღარიბაშვილი. შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამშენებლო და არამრღვევი კონტროლის მეთოდები. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2008წ. #2(9),გვ.7.

ი. ღარიბაშვილი, გ.ლაღუნდარიძე, რ.ჟღენტი. შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამშენებლო და არამრღვევი კონტროლის მეთოდები. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2008წ. №2 (9).

რ. მახვილაძე, ჯოგლიძე ლ.. შენობათა შემომზღუდავ კონსტრუქციებში სითბო და ბგერა გაუმტარობის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის გზები და მათი სოციალურ–ეკონომიკური ეფექტურობა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2016წ. №2(41).

ბ. გვასალია, თ. კვაჭაძე, დ. კვაჭაძე. შენობა–ნაგებობების ფუძის დეფორმაციის შრეობრივი შეჯამების მეთოდის კომპიუტერული რეალიზაცია და ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა. შრომები. 2006წ. 3(461), გვ. 9–14.

რ. მახვილაძე, ქარქაშაძე ნ.. შენობებში ნაადრევი ფიზიკური და მორალური ცვეთის მიზეზების გამოკვლევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2014წ. №3(34).