სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ჯ. ნიჟარაძე. წრიული და რგოლური ფილების გაანგარიშება მზიდუნარიანობაზე. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2009წ. .

თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე. წრიული და რგოლური ფილების გაანგარიშება მზიდუნარიანობაზე. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი№. 2009წ. № 4.(474).

ჯ. ხუნწარია, ლ. ხუნწარია, ნ. არველაძე. წრფივი გარდასახვების საფუძველზე გამოსახულებათა კოდირების პრინციპები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. №10-12 (672, 673, 674), გვ. 75-78..

თ. ბაციკაძე, ა. ფრანგიშვილი, მ.ჯიბლაძე,მ. ვაშალომიძე,ი. შარაბიძე. წყალბადის ენერგეტიკა–21 საუკუნის ენერგეტიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკურ რეფერირებული ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2015წ. №1(12).

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ვ.. წყალბადის იონების აქტიურობის მაჩვენებელი Ph განსაზღვრის ელექტროდული სისტემები. ჟურნალი მეცნიერება. 2014წ. #3(17) გვ 82-88..

ქ. მახაშვილი, თ. ძაგანია, ა. დოლიძე, ვ. ფადიურაშვილი, ნ. იაშვილი.. წყალბადის იონების აქტიურობის მაჩვენებელი pH-ის განსაზღვრის ელექტროდული სისტემები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 0წ. #3(717), გვ. 82-88, 2014.

ვ. თევზაძე, ო. ნათიშვილი. წყალდიდობები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის გამოცდილება . ეროზიულ-ღვარცოფული და მომინჯავე პრობლემებისათვის მიძვრნილი საერთაორისო კონფერენციების შრომები. თბილისი. 2001წ. გვ.გვ. 252-260.

მ. შავლაყაძე. წყალდიდობის ჩამონადენის გამოყენება წყალშემცველი გეოსტრუქტურების შესაქმნელად. . 2009წ. .

გ. დოხნაძე, ზ.ჭარბაძე, დ. ლორთქიფანიძე, ლ.ცანავა. წყალმოვარდნები მდ. რიონზე და მაქსიმალური ხარჯების სავარაუდო მნიშვნელობების დადგენა. საქართველოს მეცნიერებატა აკადემია, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი,სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. #63, გვ. 54-62.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე, დ. ლორთქიფანიძე, ლ. ცანავა. წყალმოვარდნები მდ. რიონზე და მაქსიმალური ხარჯების სავარაუდო მნიშვნელობების დადგენა. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N63. 2007წ. 63, გვ. 46-54.

ლ. ფურცელაძე. წყალმოვარდნებით ნიადაგის დაზიანებები და მათი თავიდან აცილების გზები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. #64, გვ. 218-223.

ზ. ციხელაშვილი, გ.ზაკუტაშვილი, ნ. მახარობლიძე. წყალმომარაგება-წყალარინების საინჟინრო სისტემების ფუნქციონირების საექსპლუატაციო საიმედოობის , უსაფრთხოებისა და რისკის პრობლემის შესაებ. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა",http://www.sheneba.ge ,4(4), გვ.5. თბილისი. 2007წ. .

ზ. ციხელაშვილი, გ.ჩიტიაშვილი. წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების ხარისხის კვლევის მეთოდოლოგიური კონცეფციები. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", http://www.sheneba.ge, 3(22), 4 გვ.. თბილისი. 2011წ. .

ზ. ციხელაშვილი, შ.ციხელაშვილი, ხ. ხატიური, თ.ქადაგიშვილი. წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების ხარისხის შეფასება და პროდნოზირება დესკრიფციული მოდელირების საფუძველზე. სტუ, ""ჰიდროინჟინერია", http://www.cetl.gtu.ge. 2009წ. № 3(14), თბილისი,,5 გვ.

ზ. ციხელაშვილი, ლ.კლიმიაშვილი, მ.გუჯაბიძე. წყალმომარაგების სისტემის ელემენტებით შედგენილი ვარიანტულ-სტრუქტურული სქემების საიმედოობის შეფასება. სტუ,,ჟ. "ჰიდროინჟინერია", http://www.cetl.gtu.ge. 2009წ. № 2(6, თბილისი, 4 გვ).

მ. ვართანოვი, ვ.სამხარაძე, ლ.კეკელიშვლი. წყალმომხმარებელთა ასოციაციის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრინციპები. საქართველოს განატლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2007წ. #63 გვ. 62-67.

ლ. კეკელიშვილი, ლ. კეკელიშვილი. წყალმომხმარეელთა ასოციაციის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრინციპები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. # 63 გვ.62-67.

ვ. სამხარაძე. წყალმომხმარეელთა ასოციაციის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრინციპები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. # 63.

დ. ფოცხვერია. წყალსაცავების დონეების რეჟიმის დამოკიდებულება სარწყავ ფართობებზე. საქართველოს ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული- წყალსამეურნეო და ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგრადობა საიმედოობა და უსაფრთხოება თბილისი. 2005წ. გვ. 65-68.

ნ. ბოჭორიშვილი, ზ.მეგრელიშვილი. წყალსაცავებში ჩამდინარე წყლების შედეგად ეკონომიური ზარალის შეფასება. სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ``შრომის დაცვა ეკოლოგია, სამთო საქმე და გეოლოგია``. 2000წ. 10 გვ..