სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

I. Berdzenishvili, M.G. Siradze, V.V. Erochin, R. Sh. Kldiashvili. Special frits for direct-on enameling of pipelines. Georgian Engineering News,. 2010წ. № 1, p. 64-67.

მ. სირაძე, Berdzenishvili I.G. . SPECIAL FRITS FOR DIRECTON ENAMELLING OF PIPELINES . Georgian Engineering news. 2010წ. №1. .

ბ. ჭურჭელაური, vazagaSvili metreveli. specialuri nakeTobebis vibraciuli da sxva dinamikuri zemoqmedebisagan dacvis saSualebebis damuSaveba (monografia). saqarTvelos teqnikuri universiteti.. 2009წ. .

ნ. რაჭველიშვილი. spilenZTan Serwymis Sedegad mravalkomponentian minanqarSi warmoqmnili daZabulobebis Sesaxeb.. saqarTvelos teqnikuri universiteti. 2015წ. #3(497), gv. 128-130.

. sqeli transversalurad-izotropuli filis Runvis amocana Termuli velis gaTvaliswinebiT . mSenebloba,Tbilisi. 2010წ. ,#3,(18).

T. Jangveladze, N. Iremadze. Stability and Convergence of Two Difference Schemes for Charney Regularized Equation. Rep. Semin. I.Vekua Inst. Appl. Math. 1994წ. V.22, p.80-86.

ტ. კვიციანი. Stability and resistance of a water head Spillway. International conference "Non classic problems of mechanics materials". . 2006წ. Vol.1. Kutaisi, p. 174-180..

D. Natroshvili. Stability of solution to the first boundary value problem with respect to variation of domain. Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR. 1991წ. 142(2), 289-292..

T. Jangveladze. Stability of the Stationary Solution of a System of Nonlinear Partial Differential Equations. Proc. All-Union Symp. Curr. Probl. Math. Phys. (in Russian). 1987წ. V.1, p.214-221.

Sokhadze A.P. , Lezhava G.K.. Stability of three-layer plates with cuted holes. Georgian Engineering News, (ISSN 1512-0287). 2006წ. #1. -p.140-148 ISSN 1512-0287.

N. Kanchaveli. Stadyng of Dynamics of Ethnogeny Changes of the Small Countries According to the Example of Georgia.. Proceedings of the International Scientific Conference . 2007წ. vol. II, 411-413, Tbilisi.

შ. მეტრეველი, თ.ქაჯაია. STANDARD OF LIVING AS A SOCIO-ECONOMIC CATEGORY. SUlkhan-Saba Orbeliani Teaching University/Blach Sea Research Institute of Economy and Innovation. 2016წ. ISBN 978-9934-8585-2-9 p.208-212.

T.KAJAIA. STANDARD OF LIVING AS A SOCIO-ECONOMIC CATEGORY. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE/ FORMATION OF MODERN ECONOMIC AREA: BENEFITS, RISKS, IMPLEMENTATION MECHANISMS. 2016წ. ISBN 978-9934-8585-2-9 p.208-212.

K. Kotetishvili, Elene Iordanishvili Guram Chikhladze. STATEMENT OF BOUNDARY CONDITIONS OF THE EQUATION FOR THE MAGNETIC FLUID INCLUDING NANO-PARTICLES. Nano-Studies. 2015წ. n.11. pp. 161-162 2015.

L. Giorgashvili, A.Jaghmaidze, R.Meladze. Stationary Oscillation Boundary value Problems of the Theory of Two- Temperature Elastic Mixtures for the Infinite Space with Sperikal Cavity. Tbilisi, AMIM. 2011წ. vol. , N , 173-187.

O. Tavdishvili, Sulaberidze T.. Statistical Approach to Image Segmentation. Bulletin of Georgian AS, Tbilisi . 1999წ. v.160, N.2, pp.204-206.

N. Razmadze. Statistikal data about severe and fatal injuries in wark places. სტუ. სამეცნ. შრომების კრებული. #3 (505). 2017წ. #3 (505).

L. Giorgashvili, D.Natroshvili, Sh.Zazashvili. Steady state oscillation problems of the theory of elasticity of hemitropic materials,. Journal of Integral Equations and Applications,. 2005წ. vol 2, pp.60 – 110 .

G. Baghaturia. Stochastic Modeling of Economic Systems and Processes. შავი ზღვის უნივერსიტეტი. 2014წ. Journal of Business IBSU Volume 3 Issue 2 გვ.5.

M. Metreveli. Strategic Directions of Tourism Development (Based on reports and recommendations of the Hague Declaration). „The 9th Silk Road International Conference on Business, Economics, International Relations and Education“, Proceedings. 2014წ. Proceedings, გვ. 85-87 .