სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. მექვაბიშვილი, ნ.დომდოლაძე. წყლების დაბინძურება რადიაქტიური ეკემენტებით. სამეცნიერო ძიებანი.ი.ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უნივერსიტეტის გამ-ბა `ცოდნა`. 2006წ. ტ.II, გვ. 4.

ნ. მექვაბიშვილი, ლ.ღოღვლიანი, ნ.დონდოლაძე. წყლის გაწმენდა მავნე მინარევებისაგან. ჟყრნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები`. 2006წ. #4-6, გვ. 3.

ზ. ციხელაშვილი, ბ.ჭურჭელაური, გ.მეტრეველი. წყლის დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება. სტუ, ჟ. "მშენებლობა" http://www.sheneba.ge. 2009წ. № 2(13), თბილისი,2009, 13 გვ.

ზ. ციხელაშვილი, ნ.ჭაფოძე. წყლის დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება თევზსამეურნეო კატეგორიის წყალსატევებისათვის. სტუ, ჟ. "ჰიდროინჟნერია" , http://www.cetl.gtu.ge. 2009წ. № 4(15),თბილისი, 9 გვ.

ნ. მექვაბიშვილი, ნ.დომდოლაძე. წყლის დარბილება და შემდეგ მიღებული ნალექის გამოკვლევა. ჟურნალი `ენერგია`. 2006წ. #2(38).

ლ. ქობულაშვილი. წყლის ეკოლიგიური ექსპერტიზის შესახებ. ჰიდროინჟინერია(სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი). 2008წ. №2(6), ISSN №1512-410 X თბილისი.

რ. მახვილაძე, ქორქია ქ.. წყლის კაპილარული ზემოქმედება შენობა–ნაგებობათა მდგრადობაზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2012წ. №4(27).

ხ. კიკნაძე, ხ. კიკნაძე, ი.ხუბულავა. წყლის მაქსიმალური ხარჯების საანგარიშო ემპირიული დამოკიდებულებები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი,. 2009წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ზ.ციხელასვილი, გ.ჯერენაშვილი. წყლის მიწოდების სისტემის მართვის სცენარების მოდელირებისა და ანალიზის ავტომატიზებული სისტემის სტრუქტურული მოდელი. სტუ-ს შრომები, N 3. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1998წ. .

ზ. გასიტაშვილი, გ.ჯერენაშვილი, ა.გრიგოლიშვილი. წყლის მიწოდების სისტემის სქემატური ინტერპრეტაციის მოდელური არჩევა.. სტუ-ს შრომები, N 3. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1999წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ზ.ციხელაშვილი,გ.ჯერენაშვილი. წყლის მიწოდების სისტემის ქსელური მოდელი მოდიფიცირებული პეტრის ქსელების ბაზაზე. სტუ-ს შრომები, N 3. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1998წ. .

რ. კილაძე. წყლის ნაკადის მოძრაობა ჰორიზონტალურ წყალჟონად ფსკერზე . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გამომცემლობა - "ჰიდროინჟინერია". 2011წ. No. 11-12.

რ. დიაკონიძე, ლაბარტყავა ნ., ფირცხალაიშვილი ი.. წყლის რესურსების ხარისხის დაცვა ღვარცოფულ რეგიონებში.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომები, . 2007წ. თბილისი..

ნ. მაჭავარიანი, ე. ზამთარაძე. წყლის შემადგენლობის ზეგავლენა აბრეშუმის პარკის ამოხვევის პროცესზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-ილუსტრირებული ჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგია”. 2006წ. №7-9.

ი. გოგუაძე. ჭაბურილების ბურღვა კოლტუბინგური საბურღი ტექნიკისა და ტექნოლოგიის გამოყენებით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #12, 129-134 გვ.

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე. ჭაბურღილების ბურღვა კოლტუბინგური საბურღი ტექნიკისა და ტექნოლოგიის გამოყენებით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #12, 129-134 გვ.

ი. გოგუაძე. ჭაბურღილების ბურღვის ახალი ტექნოლოგიები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #23, გვ. 133-148..

ი. გოგუაძე, ხარებავა შალვა. ჭაბურღილების ბურღვისას მრავალკრიტერიული ამოცანების გადაწყვეტა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #18, გვ. 126-134.

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე. ჭაბურღილების დამთავრების ინტერვალების ჰიდროდინამიკური მოდელირება (ლოგოკით განვითარებული) . საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2008წ. #22, 190-206 გვ..