სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. მეფარიშვილი, ვ. ხითარიშვილი. ჭაბურღილების დაცემენტებისათვის საჭირო ცემენტის ხსნარში ქვიშის რაოდენობის და წყლის მოთხოვნილებას შორის დამოკიდებულების დადგენა. შრომები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. N 4(478).

გ. ტაბატაძე, მ.ხადური,მ.ბერაია/ბ.ტაბატაძე. ჭაბურღილების კაპიტალური რემონტების დაფინანსების ეფექტიანობის შესახებ. ჟურნალი „საქართველოს ნავთობი და გაზი“, . 2005წ. №15, 2005, გვ.25–32;.

ი. გოგუაძე. ჭაბურღილის ამორეცხვის პროცესის მოდელირება ბურღვის დროს. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #13, 85-91 გვ..

ი. გოგუაძე. ჭაბურღილის დამთავრება დებიტის ოპტიმიზაციით ფენის გახსნის ზედაპირის გაზრდით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2010წ. #26, 45-52 გვ.

ი. გოგუაძე. ჭაბურღილში დაუბალანსებელი ბურღვის ჰიდროდინამიკა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #15, 95-109 გვ..

ი. გოგუაძე. ჭაბურღილში ფლუიდის მოდენის დინამიკის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2003წ. #3(7), 118-120.

ი. კეცხოველი. ჭავჭავაძე და XIX საუკუნის ქველმოქმედი თავადაზნაურობა” . სამეც. კრებ. ,,ანალები” გამომც. ,,უნივერსალი”. 2007წ. გვ. 84-110.

უ. ზვიადაძე, ხ. ავალიანი, მ. მარდაშოვა. ჭალადიდის ნავთობსაძიებო მოედნის ჰიდროგეოქიმიური თავისებურებები. სტუ-ს შრომები, #2(476), გვ. 48-52. 2010წ. ISSN1512-0996.

მ. მარდაშოვა, უ. ზვიადაძე, ხ. ავალიანი. ჭალადიდის ნავთობსაძიებო მოედნის ჰიდროგეოქიმიური თავისებურებები. სტუ-ს შრომები, . 2010წ. ISSN1512-0996, #2(476), გვ. 48-52.

ა. რობიტაშვილი. ჭარბი პაკეტების დაყოფის ალგორითმები მათი დროითი ხანგრძლივობების მიხედვით. Georgian enginering news. 2016წ. №3 (vol 79) 35-36.

ნ. მექვაბიშვილი, ნ.კიკნაძე. ჭიათურ-მანგანუმის საწარმოებიდან ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მავნე მინარევებისაგან. ჰიდროინჟინერია `ტექნიკური უნივერსიტეტი``. 2010წ. .

ე. კალანდაძე, ნ. იმნაძე. ხალხური არქიტექტურა და თანამედროვეობა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება შრომები . 2009წ. 1 (13).

ი. ლომიძე, თ. მრევლიშვილი. ხანგრძლივ ექსპლუატაციაში მყოფი მაგისტრალური მილსადენების ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება. . 2015წ. 2(74)/.

ნ. რაზმაძე, ლ.ბარდაველიძე, ს.მეტონიძე, ლ.სხირტლაძე. ხანძრის პრევენცია მშენებლობაზე. ჟურნალი `საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #24, გვ. 147-154..

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადაშვილი. ხარისხის მართვის საკითხები საჯარო სფეროში. სტუ. საქართველოს საინჟინრო აკადემიის, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი". 2013წ. #4 გვ. 212–215.

მ. ბალიაშვილი. ხარისხის მართვის ფუნქციები და მართვის პროცესი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2003წ. №2 (16).

ო. ტომარაძე, დ. ჩახვაშვილი. ხარისხის მენეჯმენტი და ISO 9000-ბიზნესის ახალი მოდელი. სტუ. 2014წ. სტუ მართვის ატომატიზებული სისტემები შრომები ISSN1512-3979 .

ნ. ოთხოზორია. ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის დანერგვის თავისებურებანი ქართულ ბაზარზე. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. სტუ. . 2006წ. შრომები № 8, .

თ. მენაბდე. ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის მოდელის არჩევა. სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”, . 2010წ. #3 (38) . გვ. 38-42 .

მ. ბალიაშვილი. ხარისხის სისტემების აუდიტის თავისებურებები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2003წ. №3 (17).