სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ლ. ფურცელაძე. ჰიდრონაგებობების ავარიები და მათი ალბათური პროგნოზირება. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები", საქართველოს მეცნიერაბათა აკადემიის სამეცნიერო რეფერირებული ჟირნალი . 2009წ. # 1-2.

ნ. ლომიძე. ჰიდრორესურსები და უსაფრთხოების პრობლემები საქართველოში''. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი''. 2013წ. N2.გვ.166–168 ISSN 1512-0538.

ნ. მექვაბიშვილი, მ.ქიტოშვილი, ნ.კიკნაძე, ს.მანჯგალაძე. ჰიდროსფეროს დაბინძურების საკითხები. ჟურნალი `ჰიდროინჟინერია`. 2008წ. #1(5), გვ. 7.

ნ. მექვაბიშვილი. ჰიდროსფეროს ეკოლოგიური შესწავლა და მისი დაცვა გაჭუჭყიანებისაგან. სამეცნიერო ძიებანი ი.ჭავჭავაძის სახ. თბილისი უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ცოდნა. 2005წ. გვ. 3.

ლ. ფურცელაძე. ჰიდროტექნიკური და წყალსამეურნეო ობიექტების მოწყვლადობის კლასიფიკაციის შესახებ. საქართველოს მეცნიერაბათა აკადემია წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი (საქჰიდროეკოლოგია). 2005წ. გვ. 166-171.

გ. ხელიძე, ი. ლომიძე; ა. ქანთარია. ჰიდროტურბინების აბრაზიული ცვეთის პროგნოზირების საკითხებისათვის. “ინტელექტი” . 2013წ. #2(46) ;84-87.

ლ. შატაკიშვილი, გ. ხელიძე. ჰიდროტურბინის აბრაზიული ცვეთის ინტენივობის შეფასება. ინტელექტუალი. 2009წ. ,#8,148-152.

გ. ხელიძე, ი. ლომიძე; ა. ქანთარია. ჰიდროტურბინის აბრაზიული ცვეთის რაოდენობრივი შეფასება და ცვეთის საწინააღმდეგო ღონისძიებები რაჭა ჰესის მაგალითზე. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“. 2014წ. “, №3, 44-47.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი. ჰიდროწყალსაცავებში ლამისა და მდინარის ნატანისაგან გამწმენდი კომბინირებული სისტემა. სტუ-ს შრომები. 2002წ. 7 გვ..

დ. ბლუაშვილი. ჰოკრილას რაიონის პეტროლოგია (ზემო სვანეთი). საქართველოს ნავთობი და გაზი, №2 (5) . 2002წ. 1512-0457.

ნ. რაზმაძე, ზ.ძოძიშვილი, ე.ზამთარაძე, მ.ღვინიაშვილი. ჰოლოგრაფიული ინტერფერომეტრიის გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის ნაკეთობათა კვლევაში. . ჟურნ. `საქართველოს ნავთობი და გაზი~. 2006წ. #16, გვ. 120-125..

მ. დემეტრაშვილი . ჰომოთეტიური გარდაქმნა და მისი გამოყენება გეომეტრიული ამოცანების გადასაწყვეტად სიბრტყეში.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა ISSN 1512-3537. 2011წ. №4(22), გვ. 132-139.

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. ჰონკონგი, ჩინეთი - 1997 (რა გზით ვიაროთ აფხაზეთისკენ?!),. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,სამართალი და მსოფლიო“, ევროპის უნივერსიტეტი, . 2015წ. №1, გვ. 67-75..

ა. სონღულაშვილი. ჰონკონგის ისტორიიდან. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2015წ. #1, გვ. 144-152.

მ. შარიქაძე, ნ. თევზაძე, ი. თავდუმაძე, ა. ჭიჭინაძე. ჰორიზონრალური ჭაბურღილების ბურღვის შედეგები საქართველოში. საქართველოს ნავთობი და გაზი,. 2003წ. #3(8), გვ.94-103.

გ. დურგლიშვილი, ი. თავდუმაძე, მ. შარიქაძე, თ. ტურიაშვილი. ჰორიზონტალურ ჭაბურღილებში წყლის შემოჭრის ზონების სელექციური იზოლაცია. ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2008წ. # 22, 3 გვ..