სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ე. შამანაძე. „მასობრივი კომუნიკაციის სუბიექტები, ობიექტები, მათი ადგილი და მნიშვნელობა“. . 2016წ. გვ. 243-248, თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. „მომეტებული საფრთხის წყაროთი მიყენებული ზიანის ანაზრაურება სსკ-ის 999-ე მუხლის მაგალითზე“. ჟურნალი „ადვოკატი“. 2013წ. #2, გვერდი.30-43, თბილისი.

ვ. დავითაია. „ნაგებობათა ესთეტიკა“.. ჟ. „ომეგა“.. 2002წ. #7 (36). 2002..

თ. მაღრაძე, რ. იმედაძე,, მ. წიქარიშვილი,, ლ. დარბაიძე.. „ნაგებობების კედლებში და მათ მოპირკეთებაში წარმოშობილი ბზარების მიზეზების თავიდან აცილების გზები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. #2(13) 2009წ, გვ. 20-24.

ზ. ძლიერიშვილი. „ნარდობის ხელშეკრულების გამიჯვნა სხვა მსგავსი ხელშეკრულებებისაგან“. "სამართალი"-პროფესორ რომან შენგელიას 70 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კრებული. 2012წ. გვერდი 314-329, თბილისი.

ვ. დავითაია. „ნგრევა შენების სახელით“. 14 აპრილი, 2011.. „საქართველოს რესპუბლიკა“. . 2011წ. .

ჯ. გაბელია. „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის როლი მტკიცებულებათა მოპოვებაში“ . “გამომცემლობა „იურისტი”. 2016წ. #1.

ო. შამანაძე, გ.შამანაძე. „პირდაპირი გადადანიშნულების“ პროცედურების გავლენს GSM ქსელის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“, № 19. თბილისი 2012, გვ.207-213.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“ . 0წ. № 19. თბილისი 2012, გვ.207-213..

ზ. ძლიერიშვილი. „სავაჭრო ჩვეულებებისა და ტრადიციების როლი საქონლის საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულების განმარტებისას“. ჟურნალი „პროფესია ადვოკატი“ . 2008წ. #2 , თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. „სატრანსპორტო საშუალების ექსპლოატაციის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება“. სტუდენტური სამართლის ჟურნალი . 2012წ. #1, (GIZ) თბილისი, .

ნ. ბახსოლიანი. „საყვარელი მზის" მეფე აზათივათი. თსუ, კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული. 2013წ. 15, გვ.14-18.

ე. ალავერდოვი, დარეჯან ცუცქირიძე. „სახალხო დიპლომატიის როლი ოკუპაციის პირობებში“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში“, მასალებში. 2015წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. „სესხის ხელშეკრულება“ . „ქართული სამართლის მიმოხილვა“. 2006წ. #3-4, თბილისი.

ლ. კაპანაძე. „სომხეთ-საქართველოს ურთიერთობები - ისტორია და დღევანდელობა. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. #34 გვ: 60-65.

ჯ. გაბელია. „ტერორიზმის საერთაშორისო ხასიათი და მასშტაბები“ . სამეცნიერო პრაქტიკული იურიდიული ჟირნალი „კრიმინოლოგი“თბილისი. 2007წ. თბილისი.

მ. მაისურაძე, null. „უახლესი არქიტექტურის გამომსახველობითი ტენდენციები“. საქართველოს ტექნოკური უნივერსიტეტი, „გაბათლება“. 2012წ. 2012№1(4); ISSN№1512-102X; გვ.194.

მ. დავითაია, ს.გაბადაძე. „უცხოელი არქიტექტორების როლი რუსთაველის გამზირის ფორმირებაში". (სტუ) ჟურნალი „განათლება“N1(14). 2012წ. ISSN 1512-102X, გვ.171-177, .

მ. დავითაია. „ქალაქთმშენებლობა სივრცეში“, . (სტუ) ჟურნალი „განათლება“N1(14),. 2012წ. ISSN 1512-102X, გვ.177-183.