სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

თ. მაღრაძე, ლ. იმედაძე. ფოლადის კოლოფის ფორმის გადახურვები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. #4(19) გვ 69-72.

მ. კუბლაშვილი. Численное решение задачи трещины продольного сдвига в упругом теле . Международный научный журнал . GEN .. 2003წ. 1; ст. 41–43;.

ვ. ზვიადაური. ვიბრაცია, მისი მეტამორფოზები და მართვა. . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. . 2008წ. №3.

ლ. ხვედელიძე. პრივატიაზცია განათლების სისტემაში – ჯერ გავარკვიოთ, რისი მესაკუთრე უნდა იყოს სახელმწიფო . საერთაშორისო სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი „მაკრო–მიკრო ეკონომიკა“. 1999წ. N 7–8, თბ., გვ 34-35, 82.

ა. სიჭინავა, ლ.ტატიშვილი. უძრავი ქონების ეკონომიკური და სამართლებრივი უზრუნველყოფა. ეკონომიკა. 2011წ. 1–2 #, 5 გვერდი.

E. Kristesiashvili, Z. Balamtsarashvili, G. Gratiashvili, T. Anjafaridze. "To question of dynamic processes analysis and synthesis in drives compleqs mexanikal systems" . International federation for the promotion of mexanizm science . 2010წ. №1(38), გვ. 39-49..

Е. Чристесиашвили, ჯ. ბახტაძე, მ. სამადაშვილი. "Устроиство для мониторинга структурной целостности магистрального трубопровода" . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერირებული ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. №19, გვ. 23-24..

ე. ქრისტესიაშვილი, ჯ. ბახტაძე. "დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შეფასება უკუგაბნევის მეთოდით". საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერირებული ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2007წ. №20, გვ. 43-48.

დ. ზარნაძე, S.Tsotniashvili. (with Tsotniashvili S. A.). On the existence of a solution of an equation with a symmetric and positive definite operator in some Frechet spaces. . Reports of enlarged session of the Seminar of I.N.Vekua Inst. of Applied Math. ,. 1995წ. v.10, N1, 87-90..

ა. დემეტრაშვილი. ,, 2009-2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა საქართველოში - ფარგლები, მიმართულება, შედეგი“. შესავალი ნარკვევი (15 გვერდი) წიგნში ვოლფგანგ ბაბეკი, სტივენ ფიში, ცენო რაიჰენბეჰერი. კონსტიტუციის გადასინჯვა -საქართველოს გზა ევროპისაკენ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე), . 2012წ. თბილისი.

ლ. ხვედელიძე. 1991- 1995 წლებში კულტურის განვითარების ზოგიერთი ეკონომიკური მაჩვენებლის ანალიზი. სმედმსის შრომების კრებული - საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. ტ. I. გვ. 490-493. . . 1996წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, E. Moistrapishvili, N.Rurua. About development of special technical schedule providing in post-soviet countries railway transport and its infrastructure’s safety. International scientific journal PROBLEMS OF MECHANICS. 2011წ. #1 (42), pp.80-86.

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, მ.ჭელიძე, ა. გოგავა. Application of vibration in the wall plastering-covering and cleaning works. International scientific journal ”Problems of Mechanics”. 2009წ. # 4(37), p. 53-57.

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ჭელიძე მერაბი, ცოცხალაშვილი მირიანი. Influence of various parameters on the scuffing load and module of the gear transmissions. International scientific journal : Georgian scientific news. 2010წ. # 3(7).

დ. ზარნაძე, S.Tsotniashvili. On the extension of Ritz’s method for an equation with a symmetric and positive definite operator in some Frechet spaces. . . Reports of enlarged session of the Seminar of I.N.Vekua Inst. of Applied Math. . 1995წ. v.10, N3, 80-84..

N. Kutsiava, Chankseliani A.B., Legashvili I.T., Gongadze N.P. Persistent organic pollutant (POP) pesticides – environ-mental challenge . Georgian Engineering News. 8, 4. 2008წ. c. 396-398.

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ჭელიძე მერაბი, ცოცხალაშვილი მირიანი. Problems of Wheel-Rail System vibrations. Scientific journal of IFToMM ”Problems of Mechanics". 2010წ. # 4(41).

ჟ. პეტრიაშვილი, ჟ. პეტრიაშვილი, შ. პეტრიაშვილი. SoilsBioremediation of the Petroleum-Product Contaminated ''Terra Rossa'. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2006წ. 173, 3, 619-622 ISBN 0132-1447.

V. Zviadauri, G. Tumanishvili, ჭელიძე მერაბი, ცოცხალაშვილი მირიანი. The locomotive vibratory processes and their influence on the drive tooth gearing. . Scientific journal of IFToMM ”Problems of Mechanics”. 2011წ. # 2(43).

მ. ფხოველიშვილი, n.archvadze, i.beridze, i. qoqrashvili. WINDOWS operaciuli sistemis gamoyenebiT programebSi momxmareblis interfeisis qarTulad warmodgenis SesaZleblobebi. .. mecniereba da teqnika. 2000წ. N 7-9,, 2000. s. 43-44.