სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23775 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

R. Janelidze, E. Tsitsishvili. Singlet-triplet splitting of the excitonic ground state in AgI crystals. Proceedings of the Institute of Cybernetics, . 2002წ. v.2, 174.

E. Tsitsishvili. Singlet-triplet splitting of the excitonic ground state in AgI crystals. Proceedings of the Institute of Cybernetics,. 2002წ. v.2, 174.

L. Mdzinarishvili. Singular Homology theory in the category of soft topological spaces. Georgian Mathematical Journal. 2015წ. vol. 22, №4, 457-468.

ჯ. გახოკიძე, სოფო მიდელაშვილი. SINO-BRITISH JOINT LIAISON GROUP, . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,პროგრესი“, . 2016წ. №1-2, თბილისი, . გვ. 25-28..

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. SINO-BRITISH JOINT LIAISON GROUP, . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,პროგრესი“, . 2016წ. №1-2, . გვ. 25-28..

მ. ვართანოვი, I.Iordanishvili, Z.Jugeli. Sistematic Analysis of Economic Efficiency of Lands Irrigation in Georgia . Bulletin of Georgian National Academy of Sciences. 2006წ. v. 173, #3 p.535-536.

T. Mebuke. Situationality (A Lecture in Text Linguistics). . Works. Application Appendix to the Journal NEWSLETTERS of Academy of Education Sciences of Georgia. . 2010წ. № 1/ (16). Tbilisi 2010, pp. 56-60.

დ. ბლუაშვილი, B.Clarke, P.Reinolds, A. Okrostsvaridze. Sm-Nd, Rb-Sr and K-Ar Izotopic System and Ages of Tonalites of the Dzirula Salient Inner Caucasian Massif. Bull. of the Georgian Acad. 165, №1 . 2002წ. .

ხ. ბერიშვილი. Small enterprise role in international business.. Economic end Buzziness, . წ. №2, 2010.. PP.194-199.

Z. Sabashvili, Z. Mchedlishvili. Small-sized but power-intensive water vapour generator.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2006წ. N2. გვ.3-7.

D. Tavkhelidze, Z. Mchedlishvili. Small-sized but power-intensive water vapour generator.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2006წ. N2, p.3-7 .

გ. ჯოლია. SMART-კიბერუნივერსიტეტი - ინდუსტრიული რევოლუცია-4.0-ის შესაბამისი ახალი საგანმანათლებლო მოდელი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. #1-2.

ი. ჯაგოდნიშვილი. socialuri sinamdvilis asaxvis efeqturoba jurnalistikashi. saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2009წ. #3(15),gv.96-100.

ი. ჯაგოდნიშვილი. sociologiuri publicistika. saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2010წ. #17(17),gv.97-101.

B. Meparishvili, Q. Meparishvili, N. Tavberidze. Socionics Based Fuzzy Expert System. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. #1(8), ISSN 1512-3979. 159-163გვ..

B. Meparishvili, A. Ediberidze, G. Janelidze. Socionics: Some Approachs and Perspectives. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-161-4, 195-200გვ..

მ. ნიკოლეიშვილი. soflis meurneobis dargebis optimaluri ganviTarebis ekonkmikur-maTematikuri modeli. sau, samecniero SromaTa krebuli . 2004წ. ტ.XXVII, გვ. 240-243.

მ. ნიკოლეიშვილი, მ. მეჭურჭლიშვილი. soflis meurneobis dargebis optimaluri gaadgilebisa da specializaciis avtomatizirebuli sistema . ჟურნალი ეკონომიკა . 2004წ. 4, გვ. 77-84.

მ. ნიკოლეიშვილი, და სხვ.. soflis meurneobis ganviTarebis marketinguli strategiis perspeq-tiuli amocanebi, prioritetebi da dargobriv-regionuli prognozi . აგრარული ეკონომიკის მოამბე . 2010წ. ტ. 5, 20-34.

მ. ნიკოლეიშვილი. soflis meurneobis ganviTarebis prognozuli parametrebisa da prioritetuli mimarTulebebis gansazRvra.. ეკონომიკა. 2006წ. #3, 117-124..