სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25113 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Z. Tsotniashvili. Roots of Georgian Novell. Bulletin of Georgian Academy of Sciences. 1998წ. 157, 1.

Z. Tsotniashvili. Roots of Political Conflict in South Ossetia. III International Conference of Gori University, Volume #3. 2010წ. 3.

V. Tsutskiridze, L. Jikidze. ROTATION OF THE CONDUCTING LIQUID IN THE CIRCULAR GAO IN THE PRESENCE OF THE CROSS MAGNETIC FIELD. The collection of works devoted to the 105-th anniversary of the biath of Alexi Gorgidze. GTU, "APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS". TRANSACTIONS, pp.138-145,(Russ). 2012წ. .

M. Barbakadze, M. Shilakadze, V. Kartvelishvili. Running wheel of hoisting crane with changed shape of rolling surface. International scientific journal “Problems of Mechanics” ISSN 1512-0740. 2011წ. #1(42).

ვ. ქართველიშვილი, მ. შილაკაძე, მ. ბარბაქაძე, I. Jamburidze. Running wheel of hoisting crane with changed shape of rolling surface. International scientific journal . 2011წ. ISSN 1512-0740 #1 (42).

მ. შილაკაძე, V. Kartvelishvili, M. Barbakadze. Running wheel of hoisting grain with changed shape of rolling. International scientific journal “Problems of Mechanics” ISSN 1512-0740 . 2011წ. № 1(42), 45-48.

V. Mirzaevi, O.Paresishvili, L.Kvaratskhelia. Rural tourism as a promising trend of small business in Georgia: topicality, capabilities, peculiarities . Annals of Agrarian Science. 2017წ. Vol.15, Issue 3, 5 pp. .

O. Paresishvili, L.Kvaratskhelia, V.Mirzaeva. Rural tourism as a promising trend of small business in Georgia: topicality, capabilities, peculiarities . Annals of Agrarian Science . 2017წ. Vol. 15, Issue 3, 5 pp.

ლ. ქადაგიშვილი, iosava mimoza. sabazro wonasworobis modelirebis Sesaxeb. . 2003წ. J. ekonomika, Tbilisi № 7-8, gv. 44-48.

A. Abesadze, T. Berdzenishvili. Sachkhere-Chiatura Karts Caves and Katskhi Pillar Tourist Route's Popularization Issues. Silk road 8th Silk Road International Conference- "Development of Tourism in the Black and Caspain Seas Regions", Tbilisi- Batumi, 2013. 2013წ. .

V. Maisuradze, M. Salukvadze, Topchishvili A.. Saddle Pairs of Vector-Valued Functions and Duality. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. გამომცემლობა "მოდესტა". 2001წ. .

ხ. ბერიშვილი. saerTaSoriso ekonomikis ganviTarebis tendenciebi. J..ekonomika. წ. ,# 3-6 2010წ.gv. 266–273.

გ. ხატიაშვილი. Saint-Venant’s problem for multilayered con focal elliptic tubes.. Mathematics, Informatics and Mechanics.. 2011წ. v. 11, 2011.

გ. ხატიაშვილი. Saint-Venant’s problems for the anisotropic elliptic beams similar to a cylindrical.. . 2011წ. .

გ. ხატიაშვილი. Saint-Venan’s problems for two layered elliptic tube.. Proc. of Mathematics, Informatics and Mechanics.. 2003წ. v. 9(2), 2003..

ო. ქოჩორაძე, Nino Kereselidze. Salus Populi Suprema Lex Esto: Democracy and Elections.. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2012წ. 2012, N3 (23). – 125 გვ. (გვ. 5-15)..

Nino Kereselidze. Salus Populi Suprema Lex Esto: Democracy and Elections.. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2012წ. 2012, N3 (23). – 125 გვ. (გვ. 5-15)..

ო. ვერულავა, ვ. დიდმანიძე. samecniero-sakvlevi samuSaoebi saswavlo procesSi. stu, saerTaSoriso skola-seminari, 1994w.. 0წ. 4გვ.

პ. ქენქაძე, ო. ყლატეიშვილი. samgzavro matarebelze moqmedi haeris winaaR-mdegobis Zalis analizi da misi Semcirebis gzebi . სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2016წ. #2, gv. 80–87, 2016 წ..

თ. სუხიაშვილი. samoqalaqo samarTlis udavo warmoebis wesiT gansaxilvel saqmeTa kompiuteruli marTvis sistemis damuSaveba. . სტუ-ს შრომები, 2015, # 2(20), გვ. 173-180.. 0წ. .