სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23676 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ყიფიანი, Murad Kalabegashvilli, Revaz Tskhvedadze. Spatial Problem of prism rod analysis of uniform temperature impact. II annual meeting of the Georgian Mechanical Union. 2011წ. Book of Abstracts. Tbilisi. 15-17 December, 2011, pp. 42-43 .

I. Berdzenishvili, M.G. Siradze, V.V. Erochin, R. Sh. Kldiashvili. Special frits for direct-on enameling of pipelines. Georgian Engineering News,. 2010წ. № 1, p. 64-67.

მ. სირაძე, Berdzenishvili I.G. . SPECIAL FRITS FOR DIRECTON ENAMELLING OF PIPELINES . Georgian Engineering news. 2010წ. №1. .

ბ. ჭურჭელაური, vazagaSvili metreveli. specialuri nakeTobebis vibraciuli da sxva dinamikuri zemoqmedebisagan dacvis saSualebebis damuSaveba (monografia). saqarTvelos teqnikuri universiteti.. 2009წ. .

R. Janelidze, T.Shengelia. Spectroscopy of temperature effects in A1B7 compounds nanocrystals. Proceedings of the Institute of Cybernetics,. 2002წ. v.2, 177, .

ნ. რაჭველიშვილი. spilenZTan Serwymis Sedegad mravalkomponentian minanqarSi warmoqmnili daZabulobebis Sesaxeb.. saqarTvelos teqnikuri universiteti. 2015წ. #3(497), gv. 128-130.

E. Tsitsishvili. Spin relaxation whituin light-hole exciton in quantum dots. Transactions of P.Melikishvili Institue of Physical and Organic Chemistry. 2015წ. 176, .

Ts. Zurabishvili, L. Devadze, J. Maisuradze, G. Petriashvili, N. Sepashvili. Spiropyran containing liquid crystal systems to create a new type of micellar nanocontainers.. Nano Studies (biannual scientific journal published in Georgia). 2014წ. N 10, pp.53-60.

Ts. Zurabishvili, L. Devadze, J. Maisuradze, G. Petriashvili, N. Sepashvili, Sh. Akhobadze. SPIROPYRAN'S MICELLE – NANOCONTEINER DELIVERING DRAG IN LIVING ORGANISM. Collection of Scientific works .Tbilisi State Medical University. 2014წ. pp.219-222.

. sqeli transversalurad-izotropuli filis Runvis amocana Termuli velis gaTvaliswinebiT . mSenebloba,Tbilisi. 2010წ. ,#3,(18).

T. Jangveladze, N. Iremadze. Stability and Convergence of Two Difference Schemes for Charney Regularized Equation. Rep. Semin. I.Vekua Inst. Appl. Math. 1994წ. V.22, p.80-86.

ტ. კვიციანი, ტ. კვიციანი. Stability and resistance of a water head Spillway. International conference "Non classic problems of mechanics materials". . 2006წ. Vol.1. Kutaisi, p. 174-180..

D. Natroshvili. Stability of solution to the first boundary value problem with respect to variation of domain. Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR. 1991წ. 142(2), 289-292..

T. Jangveladze. Stability of the Stationary Solution of a System of Nonlinear Partial Differential Equations. Proc. All-Union Symp. Curr. Probl. Math. Phys. (in Russian). 1987წ. V.1, p.214-221.

Sokhadze A.P. , Lezhava G.K.. Stability of three-layer plates with cuted holes. Georgian Engineering News, (ISSN 1512-0287). 2006წ. #1. -p.140-148 ISSN 1512-0287.

N. Kanchaveli. Stadyng of Dynamics of Ethnogeny Changes of the Small Countries According to the Example of Georgia.. Proceedings of the International Scientific Conference . 2007წ. vol. II, 411-413, Tbilisi.

შ. მეტრეველი, თ.ქაჯაია. STANDARD OF LIVING AS A SOCIO-ECONOMIC CATEGORY. SUlkhan-Saba Orbeliani Teaching University/Blach Sea Research Institute of Economy and Innovation. 2016წ. ISBN 978-9934-8585-2-9 p.208-212.

T.KAJAIA. STANDARD OF LIVING AS A SOCIO-ECONOMIC CATEGORY. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE/ FORMATION OF MODERN ECONOMIC AREA: BENEFITS, RISKS, IMPLEMENTATION MECHANISMS. 2016წ. ISBN 978-9934-8585-2-9 p.208-212.

K. Kotetishvili, Elene Iordanishvili Guram Chikhladze. STATEMENT OF BOUNDARY CONDITIONS OF THE EQUATION FOR THE MAGNETIC FLUID INCLUDING NANO-PARTICLES. Nano-Studies. 2015წ. n.11. pp. 161-162 2015.

L. Giorgashvili, A.Jaghmaidze, R.Meladze. Stationary Oscillation Boundary value Problems of the Theory of Two- Temperature Elastic Mixtures for the Infinite Space with Sperikal Cavity. Tbilisi, AMIM. 2011წ. vol. , N , 173-187.