სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. ბერიშვილი. Small enterprise role in international business.. Economic end Buzziness, . წ. №2, 2010.. PP.194-199.

Z. Sabashvili, D. Tavxelidze, Z. Mchedlishvili. Small-sized but power-intensive water vapour generator.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2006წ. N2. გვ.3-7.

D. Tavkhelidze, Z. Mchedlishvili. Small-sized but power-intensive water vapour generator.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2006წ. N2, p.3-7 .

გ. ჯოლია. SMART-კიბერუნივერსიტეტი - ინდუსტრიული რევოლუცია-4.0-ის შესაბამისი ახალი საგანმანათლებლო მოდელი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. #1-2.

M. Salukvadze, N.Lomidze. Snow Civer Dinamics in Georgia on the background of current ckimate Change. Paper Proceedings of Climate Change Adaptation. 2015წ. ISBN 978-955-4543-30-0.

ი. ჯაგოდნიშვილი. socialuri sinamdvilis asaxvis efeqturoba jurnalistikashi. saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2009წ. #3(15),gv.96-100.

ი. ჯაგოდნიშვილი. sociologiuri publicistika. saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2010წ. #17(17),gv.97-101.

B. Meparishvili, Q. Meparishvili, N. Tavberidze. Socionics Based Fuzzy Expert System. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. #1(8), ISSN 1512-3979. 159-163გვ..

B. Meparishvili, A. Ediberidze, G. Janelidze. Socionics: Some Approachs and Perspectives. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-161-4, 195-200გვ..

მ. ნიკოლეიშვილი. soflis meurneobis dargebis optimaluri ganviTarebis ekonkmikur-maTematikuri modeli. sau, samecniero SromaTa krebuli . 2004წ. ტ.XXVII, გვ. 240-243.

მ. ნიკოლეიშვილი, მ. მეჭურჭლიშვილი. soflis meurneobis dargebis optimaluri gaadgilebisa da specializaciis avtomatizirebuli sistema . ჟურნალი ეკონომიკა . 2004წ. 4, გვ. 77-84.

მ. ნიკოლეიშვილი, და სხვ.. soflis meurneobis ganviTarebis marketinguli strategiis perspeq-tiuli amocanebi, prioritetebi da dargobriv-regionuli prognozi . აგრარული ეკონომიკის მოამბე . 2010წ. ტ. 5, 20-34.

მ. ნიკოლეიშვილი. soflis meurneobis ganviTarebis prognozuli parametrebisa da prioritetuli mimarTulebebis gansazRvra.. ეკონომიკა. 2006წ. #3, 117-124..

მ. ნიკოლეიშვილი. soflis meurneobis optimaluri da mdgradi ganviTarebis modelireba sasursaTo usafrTxoebis uzrunv-elyofis mizniT. აგრარული ეკონომიკის მოამბე . 2009წ. ტ.3, 20-26.

L. Tabatadze, Shvelidze V.. Solar thermal collector of a new Generation and perspectives of its Large-scale implantation. Georgian Chemical Journal. 2009წ. 9(4) ,355-357.

D. Natroshvili. Solution to the Cauchy problem of the equations of the non-symmetric theory of elasticity. Annot. Dokl. Sem. In-ta Prikl. Mat. Tbilis. Univ.. 1976წ. 11, 45-50..

L. Giorgashvili, G.Karseladze, G.Sadunishvili. Solution of Boundary Value Problem of Statics of two-component Elastic Mixtures for a Space with two Nonintersecting Sperical Cavities. Memoirs on Differential Equations and Matematical Physics. 2008წ. Volume 45, 85-115 .

A. Jaghmaidze, R.Meladze. Solution of a nonclassical Poblems of Statcs of microstretch materials with microtemperatures . AMIM. V.20, № 2. 2015წ. p.10-24.

L. Giorgashvili, K.Skhvitaridze. Solution of a nonclassical Problem of Oscillation of Two-component Mixtures. Georgian Mathematical Journal: Tbilisi, . 2006წ. vol 1, #5, 35-53..