სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Z. Tsotniashvili. Roots of Political Conflict in South Ossetia. III International Conference of Gori University, Volume #3. 2010წ. 3.

V. Tsutskiridze, L. Jikidze. ROTATION OF THE CONDUCTING LIQUID IN THE CIRCULAR GAO IN THE PRESENCE OF THE CROSS MAGNETIC FIELD. The collection of works devoted to the 105-th anniversary of the biath of Alexi Gorgidze. GTU, "APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS". TRANSACTIONS, pp.138-145,(Russ). 2012წ. .

M. Barbakadze, M. Shilakadze, V. Kartvelishvili. Running wheel of hoisting crane with changed shape of rolling surface. International scientific journal “Problems of Mechanics” ISSN 1512-0740. 2011წ. #1(42).

ვ. ქართველიშვილი, მ. შილაკაძე, მ. ბარბაქაძე, I. Jamburidze. Running wheel of hoisting crane with changed shape of rolling surface. International scientific journal . 2011წ. ISSN 1512-0740 #1 (42).

მ. შილაკაძე, V. Kartvelishvili, M. Barbakadze. Running wheel of hoisting grain with changed shape of rolling. International scientific journal “Problems of Mechanics” ISSN 1512-0740 . 2011წ. № 1(42), 45-48.

V. Mirzaevi, O.Paresishvili, L.Kvaratskhelia. Rural tourism as a promising trend of small business in Georgia: topicality, capabilities, peculiarities . Annals of Agrarian Science. 2017წ. Vol.15, Issue 3, 5 pp. .

O. Paresishvili, L.Kvaratskhelia, V.Mirzaeva. Rural tourism as a promising trend of small business in Georgia: topicality, capabilities, peculiarities . Annals of Agrarian Science . 2017წ. Vol. 15, Issue 3, 5 pp.

ლ. ქადაგიშვილი, iosava mimoza. sabazro wonasworobis modelirebis Sesaxeb. . 2003წ. J. ekonomika, Tbilisi № 7-8, gv. 44-48.

A. Abesadze, T. Berdzenishvili. Sachkhere-Chiatura Karts Caves and Katskhi Pillar Tourist Route's Popularization Issues. Silk road 8th Silk Road International Conference- "Development of Tourism in the Black and Caspain Seas Regions", Tbilisi- Batumi, 2013. 2013წ. .

V. Maisuradze, M. Salukvadze, Topchishvili A.. Saddle Pairs of Vector-Valued Functions and Duality. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. გამომცემლობა "მოდესტა". 2001წ. .

ხ. ბერიშვილი. saerTaSoriso ekonomikis ganviTarebis tendenciebi. J..ekonomika. წ. ,# 3-6 2010წ.gv. 266–273.

გ. ხატიაშვილი. Saint-Venant’s problem for multilayered con focal elliptic tubes.. Mathematics, Informatics and Mechanics.. 2011წ. v. 11, 2011.

გ. ხატიაშვილი. Saint-Venant’s problems for the anisotropic elliptic beams similar to a cylindrical.. . 2011წ. .

გ. ხატიაშვილი. Saint-Venan’s problems for two layered elliptic tube.. Proc. of Mathematics, Informatics and Mechanics.. 2003წ. v. 9(2), 2003..

ო. ქოჩორაძე, Nino Kereselidze. Salus Populi Suprema Lex Esto: Democracy and Elections.. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2012წ. 2012, N3 (23). – 125 გვ. (გვ. 5-15)..

Nino Kereselidze. Salus Populi Suprema Lex Esto: Democracy and Elections.. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2012წ. 2012, N3 (23). – 125 გვ. (გვ. 5-15)..

ო. ვერულავა, ვ. დიდმანიძე. samecniero-sakvlevi samuSaoebi saswavlo procesSi. stu, saerTaSoriso skola-seminari, 1994w.. 0წ. 4გვ.

პ. ქენქაძე, ო. ყლატეიშვილი. samgzavro matarebelze moqmedi haeris winaaR-mdegobis Zalis analizi da misi Semcirebis gzebi . სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2016წ. #2, gv. 80–87, 2016 წ..

თ. სუხიაშვილი. samoqalaqo samarTlis udavo warmoebis wesiT gansaxilvel saqmeTa kompiuteruli marTvis sistemis damuSaveba. . სტუ-ს შრომები, 2015, # 2(20), გვ. 173-180.. 0წ. .

დ. კაპანაძე. SAP ინფორმაციული სისტემების არქიტექტურა და ბიზნეს გადაწყვეტილებები საწარმოოს ორგანიზაციულ მართვაში. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2008წ. №2 (5), სტუ, გვ.131-136 .