სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Nino Kereselidze. Salus Populi Suprema Lex Esto: Democracy and Elections.. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2012წ. 2012, N3 (23). – 125 გვ. (გვ. 5-15)..

ო. ვერულავა, ვ. დიდმანიძე. samecniero-sakvlevi samuSaoebi saswavlo procesSi. stu, saerTaSoriso skola-seminari, 1994w.. 0წ. 4გვ.

პ. ქენქაძე, ო. ყლატეიშვილი. samgzavro matarebelze moqmedi haeris winaaR-mdegobis Zalis analizi da misi Semcirebis gzebi . სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2016წ. #2, gv. 80–87, 2016 წ..

თ. სუხიაშვილი. samoqalaqo samarTlis udavo warmoebis wesiT gansaxilvel saqmeTa kompiuteruli marTvis sistemis damuSaveba. . სტუ-ს შრომები, 2015, # 2(20), გვ. 173-180.. 0წ. .

დ. კაპანაძე. SAP ინფორმაციული სისტემების არქიტექტურა და ბიზნეს გადაწყვეტილებები საწარმოოს ორგანიზაციულ მართვაში. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2008წ. №2 (5), სტუ, გვ.131-136 .

გ. თელია, l. Telia. saqarTvelos rkinigzis ganviTarebis ZiriTadi mimarTulebebi. samecniero teqnikuri Jurnali `transporti da manqanaTmSenebloba~ . 2014წ. #2(30), 2014. stu. gv. 45-50..

ლ. ქადაგიშვილი, Jukovini v. saqonelze fasis daniSvnis erTi martivi modeli. mecniereba da teqnologiebi. 2001წ. 4-6, Tbilisi, gv. 71-75.

ი. ჯაგოდნიშვილი, T.JAGODNISHVILI, M.VARDIASHVILI. SATAURI DA REZYME. saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2007წ. #10,GV.296-299.

G Kordzakhia, L. Shengelia, G. Tvauri, M. Dzadzamia.. Satellite Earth Observations Processing to Determine Main Characteristics of Small Glaciers of East Georgia. The 4th International Geography Symposium Book of Proceedings, 23-26 May, 2016, Kemer-Antalya,Turkey. 2016წ. pp. 505-514.

M. Meladze. Satellite Information for Climate Change Mitigation in Agroforestry. International Conference Workbook of the Academy of Agricultural Sciences of Georgia. 2014წ. pp. 235-238.

M. Meladze. Satellite technologies in Forest Ecological Monitoring. International Conference Workbook of the Academy of Agricultural Sciences of Georgia. 2015წ. pp. 300-313.

ლ. ქადაგიშვილი. saxeTa gamocnoba kodirebis meTodis gamoyenebiT. mecniereba da teqnika . 1998წ. № 10-12. 3 gv. 54-56.

ლ. ქადაგიშვილი. saxeTa gamocnoba piramiduli kvadrixis meTodis gamoyenebiT. mecniereba da teqnika . 1999წ. mecniereba,№1-3, 3 gv. 52-54..

ლ. ქადაგიშვილი. saxeTa gamocnobis informaciuli sistemis evrestikuli marTvis modelireba. mecniereba da teqnologiebi. 2004წ. № 7-9, gv. 34-39.

ლ. ქადაგიშვილი. saxeTa gamocnobis informaciuli sistemis evristikuli marTvis modelireba. mecniereba da teqnologiebi. 2007წ. Jur. #4-6, gverdi 3-9..

მ. ბედინეიშვილი, ტალიკაძე თ., ჯაბუა მ.. SCADA სისტემებში ადამიანი-კომპიუტერის ინტერფეისის დამუშავების საკითხისათვის.. შრომები „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“ #2(13), სტუ. . 2012წ. 2012 წ., გვ. 66–68..

ნ. მაისურაძე, T.A. Pagava, N.I. Maisuradze. Scatering of Electrons in n-Si Crystals Irradiated With Protons By Nanoscale Inclusions.. Nano Studies (is a biannual scientific journal published in Georgia), . 2010წ. 2010, 1, p. 97-102. .

T. Paghava. Scattering of electrons in n-Si crystals irradiated with protons by nanoscale inclusions.. Nano studies (is a biannual scientific journal published in Georgia), . 2010წ. 2010, 1, pp. 97-102, 6 .

G. Chixladze, G.Kevanishvili, I. Kevanishvili, G.Mushkudiani. Scattering of EM Waves on Double-Period Grating Formed of Passive Dipoles. Georgian Engineering News (GEN). 2014წ. № 3, pp. 23-35.

M. Zoraniani. Schema as a Way of Organizing Human Knowledge. The Third International Research Conference at the Faculty of Education on Education, English Language Teaching, English Language and Literatures in English. Proceedings. IBSU. Tbilisi. 2013წ. pp. 514-523.