სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ქოჩორაძე, Nino Kereselidze. Salus Populi Suprema Lex Esto: Democracy and Elections.. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2012წ. 2012, N3 (23). – 125 გვ. (გვ. 5-15)..

Nino Kereselidze. Salus Populi Suprema Lex Esto: Democracy and Elections.. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2012წ. 2012, N3 (23). – 125 გვ. (გვ. 5-15)..

ო. ვერულავა, ვ. დიდმანიძე. samecniero-sakvlevi samuSaoebi saswavlo procesSi. stu, saerTaSoriso skola-seminari, 1994w.. 0წ. 4გვ.

პ. ქენქაძე, ო. ყლატეიშვილი. samgzavro matarebelze moqmedi haeris winaaR-mdegobis Zalis analizi da misi Semcirebis gzebi . სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2016წ. #2, gv. 80–87, 2016 წ..

თ. სუხიაშვილი. samoqalaqo samarTlis udavo warmoebis wesiT gansaxilvel saqmeTa kompiuteruli marTvis sistemis damuSaveba. . სტუ-ს შრომები, 2015, # 2(20), გვ. 173-180.. 0წ. .

დ. კაპანაძე. SAP ინფორმაციული სისტემების არქიტექტურა და ბიზნეს გადაწყვეტილებები საწარმოოს ორგანიზაციულ მართვაში. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2008წ. №2 (5), სტუ, გვ.131-136 .

გ. თელია, l. Telia. saqarTvelos rkinigzis ganviTarebis ZiriTadi mimarTulebebi. samecniero teqnikuri Jurnali `transporti da manqanaTmSenebloba~ . 2014წ. #2(30), 2014. stu. gv. 45-50..

ლ. ქადაგიშვილი, Jukovini v. saqonelze fasis daniSvnis erTi martivi modeli. mecniereba da teqnologiebi. 2001წ. 4-6, Tbilisi, gv. 71-75.

ი. ჯაგოდნიშვილი, T.JAGODNISHVILI, M.VARDIASHVILI. SATAURI DA REZYME. saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2007წ. #10,GV.296-299.

G Kordzakhia, L. Shengelia, G. Tvauri, M. Dzadzamia.. Satellite Earth Observations Processing to Determine Main Characteristics of Small Glaciers of East Georgia. The 4th International Geography Symposium Book of Proceedings, 23-26 May, 2016, Kemer-Antalya,Turkey. 2016წ. pp. 505-514.

M. Meladze. Satellite Information for Climate Change Mitigation in Agroforestry. International Conference Workbook of the Academy of Agricultural Sciences of Georgia. 2014წ. pp. 235-238.

M. Meladze. Satellite technologies in Forest Ecological Monitoring. International Conference Workbook of the Academy of Agricultural Sciences of Georgia. 2015წ. pp. 300-313.

ლ. ქადაგიშვილი. saxeTa gamocnoba kodirebis meTodis gamoyenebiT. mecniereba da teqnika . 1998წ. № 10-12. 3 gv. 54-56.

ლ. ქადაგიშვილი. saxeTa gamocnoba piramiduli kvadrixis meTodis gamoyenebiT. mecniereba da teqnika . 1999წ. mecniereba,№1-3, 3 gv. 52-54..

ლ. ქადაგიშვილი. saxeTa gamocnobis informaciuli sistemis evrestikuli marTvis modelireba. mecniereba da teqnologiebi. 2004წ. № 7-9, gv. 34-39.

ლ. ქადაგიშვილი. saxeTa gamocnobis informaciuli sistemis evristikuli marTvis modelireba. mecniereba da teqnologiebi. 2007წ. Jur. #4-6, gverdi 3-9..

მ. ბედინეიშვილი, ტალიკაძე თ., ჯაბუა მ.. SCADA სისტემებში ადამიანი-კომპიუტერის ინტერფეისის დამუშავების საკითხისათვის.. შრომები „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“ #2(13), სტუ. . 2012წ. 2012 წ., გვ. 66–68..

ნ. მაისურაძე, T.A. Pagava, N.I. Maisuradze. Scatering of Electrons in n-Si Crystals Irradiated With Protons By Nanoscale Inclusions.. Nano Studies (is a biannual scientific journal published in Georgia), . 2010წ. 2010, 1, p. 97-102. .

T. Paghava. Scattering of electrons in n-Si crystals irradiated with protons by nanoscale inclusions.. Nano studies (is a biannual scientific journal published in Georgia), . 2010წ. 2010, 1, pp. 97-102, 6 .

G. Chixladze, G.Kevanishvili, I. Kevanishvili, G.Mushkudiani. Scattering of EM Waves on Double-Period Grating Formed of Passive Dipoles. Georgian Engineering News (GEN). 2014წ. № 3, pp. 23-35.