სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ბიბილეიშვილი, ა.სარუხანიშვილი, ქ. კობიაშვილი. ბარიუმის შემცველი რიგი სილიკატების ენთალპიის ცვლილებისა და ენტროპიის დადგენა გრაფიკული და საანგარიშო ხერხებით. სტუ შრომები. 2013წ. №2 (489), გვ. 52-56.

ი. ბურდული. ბეგბედერის „99 ფრანკი“ ქართულად (თარგმანის შესახებ). მულტილინგვალუ რი სამეცნიერო ჟურნალი Scripta manent, GTU. 2013წ. #1(19). 2გვ. 77-78.

თ. შუკაკიძე, რ. ცხვედაძე, დ. ტაბატაძე, ი.გიორგაძე, ლ.ლოლაძე. ბეტონის ნიმუშის კუმშვაზე ექსპერიმენტული და თეორიული გაანგარიშების შედეგები . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" . 2011წ. #3(22) გვ. 101-106..

მ. მელაძე. ბიოენერგოაქტივატორის გავლენა ზოგიერთ ს/ს კულტურაზე სამცხე-ჯავახეთის მაღალმთიან აგროკლიმატურ პირობებში . აგრარული მეცნიერების პრობლემები . 2007წ. ტ.XXXVIII, გვ. 61-64.

ლ. გვასალია, მ. წვერავა, ე. შენგელია. ბუნებრივი და სასმელი წყლების გამწმენდის ახალი საშუალებები. მეცნიერება და ტექნიკა. 2000წ. №7-9.

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე. გადაადგილების და ადგილმდებარეობის ელექტრომაგნიტური პირველადი გარდამქმნელების კლასიფიკაცია. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები.. 2008წ. #12, გვ. 98-100.

ო. ლაბაძე. გამომავალი მახასიათებელის გაწრფივების ხერხი. . საქართველოს მეცნ. აკად.მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. . 2003წ. #7, გვ.112-115.

ნ. ალხანაშვილი, zautaSvili dali, მაღრაძე გ.. გამშრალი პიტნის და ულუმბოს წარმოების შესახებ. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 90.

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ.მანჯავიძე. გარდამქმნელების და გადამწოდების ცნებები, ტერმინები, განსაზღვრებები. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2003წ. #7, გვ. 107-111.

ნ. ჯალიაბოვა. გარემოს ნეგატიური ეკოლოგიური მდგომარეობის მართვა მიზეზობრივი ანალიზის საფუძველზე. . სსიპ ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. №15, თბილისი, გვ.257-262.

გ.მანაგაძე,ჟ.ბოჭორიშვილი. გრავიმეტრიის შებრუნებული ამოცანის ამოხსნა ერთგვაროვანი ვერტიკალური ელიფსური ცილინდრისათვის. (ინგლისურ ენაზე). "საქართველოს ნავთობი და გაზი" № 20. 2007წ. № 20, გვ.122-128.

თ. კვარაცხელია, ზ. ლობჟანიძე, ნინო მებონია. გრუნტის ფერდოს მდგრადობის საანგარიშო მეთოდი და დაცურების პროცესის მექანიზმი. სსიპ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. #65, გვ.175-179.

თ. დარსანია. დანაშაულის მცდელობის შემადგენლობის ბუნება. სტუ, ჟურნ. „ინტელექტუალი“, გამომც. „ზეონი“,№ 26,2014.. 2014წ. .

თ. საანიშვილი, ლ.გვარამაძე, ო.ლაბაძე, ნ.ყავლაშვილი, გ.კიკნაძე. დენის ოპტოტირისტორული კალიბრატორი გამომავალი ხაზოვანი მახასიათებლით. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, . 2016წ. N20, თბილისი, 2016, გვ.102-105..

ლ. ბალანჩივაძე, ნ.ნაკვეთაური. დიაფრაგმის გავლენა არმატურაში წინასწარდაძაბული ძალების ცვალებადობაზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", თბილისი, # 4 (43) 2016 (გვ. 44-46);. მშენებლობა. 2016წ. N4(43) (44-46)გვ..

ნ. ყავლაშვილი, თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე, გ. კიკნაძე. . დიდი დენის რელეებისა და პირველადი გარდამქმნელების გამოკვლევისა და გრადუირებისათვის განკუთვნილი მოწყობილობა.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. . 0წ. 2011წ. #15 გვ. 111-115..

ჟ. წიკლაური-შენგელია. დიდი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე.. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2000წ. 9-12.

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ვ. ბახტაძე, ო. ლაბაძე. დიდი მოცულობის სათავსოში მიკროკლიმატის პარამეტრების გადამწოდების სივრცეში განთავსების საკითხები. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14 გვ. 113-118.