სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26115 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

R. Gotsiridze. Some Unique Characteristics of Edutainment. Scripta manent. 2009წ. #3, gv.27-31.

ა. შანგუა, V. Tarieladze. Some variants of the Banach-Saks property. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ტ. IY, გვ. 100-110. 2008წ. .

I. Sigua, L. Jentsch, D. Natroshvili. Sommerfeld –kupradze type radiation condition in the theory of thermoelastic vibrationsof anisotropic bodis. . Simposium on trends in applications of mathematics to mechanics,, Polish Academy of Sciences Warsawa. 1996წ. p.56;.

I. Xatiskatsi. Soulution of Position Problems by means of Square-Law Transformation.. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2004წ. Vol. 170, N2, 307-310.

I. Xatiskatsi, N. Nikvashvili. Soulution of Position Problems with Collinear Space Formations.. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2004წ. Vol. 170, N2, 113-115.

გ. ინანიშვილი, badzoshvili T., Amaglobeli B.. South Caucasus in ancient metallurgical working system of Europe-Asia (III-I millennium B.C.). 2nd International Conference Modern Technologies and Methods of inorganic materials science, Proceedings, Tbilisi . 2015წ. 132-141.

N. Tsignadze. Space reflector autonomous complex. Международный научный журнал «Проблемы механики». 2016წ. №4(65).

Sh. Kvirkvelia. Space-time coding in MIMO systems. Georgian engineering news. 2013წ. 26-29.

J. Beridze, Kvirkvelia Sh.. Space-time in MIMO System. “Georgian engineering news” . 2013წ. №4 (68), 2013.

გ. ყიფიანი, Murad Kalabegashvilli, Revaz Tskhvedadze. Spatial Problem of prism rod analysis of uniform temperature impact. II annual meeting of the Georgian Mechanical Union. 2011წ. Book of Abstracts. Tbilisi. 15-17 December, 2011, pp. 42-43 .

I. Berdzenishvili, M.G. Siradze, V.V. Erochin, R. Sh. Kldiashvili. Special frits for direct-on enameling of pipelines. Georgian Engineering News,. 2010წ. № 1, p. 64-67.

მ. სირაძე, Berdzenishvili I.G. . SPECIAL FRITS FOR DIRECTON ENAMELLING OF PIPELINES . Georgian Engineering news. 2010წ. №1. .

ა. კაპანაძე. Special Topics in General Physics. . 2001წ. .

ბ. ჭურჭელაური, vazagaSvili metreveli. specialuri nakeTobebis vibraciuli da sxva dinamikuri zemoqmedebisagan dacvis saSualebebis damuSaveba (monografia). saqarTvelos teqnikuri universiteti.. 2009წ. .

T. Medoidze, Z. Melikishvili, A.G. Papashvili, G.A. Tsintsadze. Spectroscopic Properties and Luminescence Dynamics from 1D2, 1I6 and 3P0,1,2 Levels of Tm3+ Doped YLiF4 Crystals. Georgian Academy of Sciences. . 2000წ. Proceeding IC Vol. 1, No 1-2, 2000, pp. 150-159..

R. Janelidze, T.Shengelia. Spectroscopy of temperature effects in A1B7 compounds nanocrystals. Proceedings of the Institute of Cybernetics,. 2002წ. v.2, 177, .

ნ. რაჭველიშვილი. spilenZTan Serwymis Sedegad mravalkomponentian minanqarSi warmoqmnili daZabulobebis Sesaxeb.. saqarTvelos teqnikuri universiteti. 2015წ. #3(497), gv. 128-130.

E. Tsitsishvili. Spin relaxation whituin light-hole exciton in quantum dots. Transactions of P.Melikishvili Institue of Physical and Organic Chemistry. 2015წ. 176, .

Ts. Zurabishvili, L. Devadze, J. Maisuradze, G. Petriashvili, N. Sepashvili. Spiropyran containing liquid crystal systems to create a new type of micellar nanocontainers.. Nano Studies (biannual scientific journal published in Georgia). 2014წ. N 10, pp.53-60.

Ts. Zurabishvili, L. Devadze, J. Maisuradze, G. Petriashvili, N. Sepashvili, Sh. Akhobadze. SPIROPYRAN'S MICELLE – NANOCONTEINER DELIVERING DRAG IN LIVING ORGANISM. Collection of Scientific works .Tbilisi State Medical University. 2014წ. pp.219-222.