სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

N. Tsignadze. Space reflector autonomous complex. Международный научный журнал «Проблемы механики». 2016წ. №4(65).

Sh. Kvirkvelia. Space-time coding in MIMO systems. Georgian engineering news. 2013წ. 26-29.

J. Beridze, Kvirkvelia Sh.. Space-time in MIMO System. “Georgian engineering news” . 2013წ. №4 (68), 2013.

გ. ყიფიანი, Murad Kalabegashvilli, Revaz Tskhvedadze. Spatial Problem of prism rod analysis of uniform temperature impact. II annual meeting of the Georgian Mechanical Union. 2011წ. Book of Abstracts. Tbilisi. 15-17 December, 2011, pp. 42-43 .

I. Berdzenishvili, M.G. Siradze, V.V. Erochin, R. Sh. Kldiashvili. Special frits for direct-on enameling of pipelines. Georgian Engineering News,. 2010წ. № 1, p. 64-67.

მ. სირაძე, Berdzenishvili I.G. . SPECIAL FRITS FOR DIRECTON ENAMELLING OF PIPELINES . Georgian Engineering news. 2010წ. №1. .

ა. კაპანაძე. Special Topics in General Physics. . 2001წ. .

ბ. ჭურჭელაური, vazagaSvili metreveli. specialuri nakeTobebis vibraciuli da sxva dinamikuri zemoqmedebisagan dacvis saSualebebis damuSaveba (monografia). saqarTvelos teqnikuri universiteti.. 2009წ. .

T. Medoidze, Z. Melikishvili, A.G. Papashvili, G.A. Tsintsadze. Spectroscopic Properties and Luminescence Dynamics from 1D2, 1I6 and 3P0,1,2 Levels of Tm3+ Doped YLiF4 Crystals. Georgian Academy of Sciences. . 2000წ. Proceeding IC Vol. 1, No 1-2, 2000, pp. 150-159..

R. Janelidze, T.Shengelia. Spectroscopy of temperature effects in A1B7 compounds nanocrystals. Proceedings of the Institute of Cybernetics,. 2002წ. v.2, 177, .

ნ. რაჭველიშვილი. spilenZTan Serwymis Sedegad mravalkomponentian minanqarSi warmoqmnili daZabulobebis Sesaxeb.. saqarTvelos teqnikuri universiteti. 2015წ. #3(497), gv. 128-130.

E. Tsitsishvili. Spin relaxation whituin light-hole exciton in quantum dots. Transactions of P.Melikishvili Institue of Physical and Organic Chemistry. 2015წ. 176, .

Ts. Zurabishvili, L. Devadze, J. Maisuradze, G. Petriashvili, N. Sepashvili. Spiropyran containing liquid crystal systems to create a new type of micellar nanocontainers.. Nano Studies (biannual scientific journal published in Georgia). 2014წ. N 10, pp.53-60.

Ts. Zurabishvili, L. Devadze, J. Maisuradze, G. Petriashvili, N. Sepashvili, Sh. Akhobadze. SPIROPYRAN'S MICELLE – NANOCONTEINER DELIVERING DRAG IN LIVING ORGANISM. Collection of Scientific works .Tbilisi State Medical University. 2014წ. pp.219-222.

. sqeli transversalurad-izotropuli filis Runvis amocana Termuli velis gaTvaliswinebiT . mSenebloba,Tbilisi. 2010წ. ,#3,(18).

T. Jangveladze, N. Iremadze. Stability and Convergence of Two Difference Schemes for Charney Regularized Equation. Rep. Semin. I.Vekua Inst. Appl. Math. 1994წ. V.22, p.80-86.

ტ. კვიციანი, ტ. კვიციანი. Stability and resistance of a water head Spillway. International conference "Non classic problems of mechanics materials". . 2006წ. Vol.1. Kutaisi, p. 174-180..

D. Natroshvili. Stability of solution to the first boundary value problem with respect to variation of domain. Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR. 1991წ. 142(2), 289-292..

T. Jangveladze. Stability of the Stationary Solution of a System of Nonlinear Partial Differential Equations. Proc. All-Union Symp. Curr. Probl. Math. Phys. (in Russian). 1987წ. V.1, p.214-221.

Sokhadze A.P. , Lezhava G.K.. Stability of three-layer plates with cuted holes. Georgian Engineering News, (ISSN 1512-0287). 2006წ. #1. -p.140-148 ISSN 1512-0287.