სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. კილაძე. Study of the Stability of Finite Difference Schemes to Solve Saint-Venant Equations. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. 2009წ. Vol. 3 / No. 1.

თ. დავითაშვილი, Geladze G., Gunava G., Mirianashvili Q., Samkharadze I.. Study of Variations of Meteorological Fields on Human Health. Reports of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. 2005წ. Vol. 20, No 1-3, p.p.59-66.

გ. გელაძე, Geladze G., Gunava G., Mirianashvili K., Samkharadze I.. Study of variations of meteorological fields on human healts. Reports of enlarged sessions of VIAM. 2005წ. v. 20, N1-3, p.p. 88-91.

T. Berberashvili, P. Kervalishvili, M. Tsirekidze, M. Mostafavi, A. Tadjeddine, C. Humbert, G. Kakabadze. Studying Physical Characteristics of Nano-Bio-Materials for Sensory Applications. Proceedings of the International conference advanced materials and technologies, de¬dicated to the 70th anniversary of foundation of Ilia Vekua Sukhumi Institute of Physics and Technology. 2015წ. pp. 188-192.

G. Kaishauri. Studying Technical-Chemical Indexes of Stored Quince Fruits for the Purpose Further Processing. Annals of Agrarian Science. . 2010წ. vol. 8. - N1. – p. 138 - 140..

M. Zoraniani. Stylistic Deviation as an Unexpected Irregularity in Language. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2014წ. №1(21), pp. 37-40.

M. Tsirekidze, Bzhalava T.N., Chkhaidze M.G., Sikharulidze M.M.. STYUDY ON THE ENERGY STRUCTURE OF MULTI_IONIZED ATOMS. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2016წ. No.4(vol.80),2016. pp113-115.

Bzhalava T.N, Chkhaidze M.G, and Sikharulidze M.M., Tsirekidze M.A.. STYUDY ON THE ENERGY STRUTURE OF MULTI_IONIZED ATOMS. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2016წ. No.4(vol.80),2016. pp113-115.

თ. მებუკე. Suasaukuneebis “romanis tristanisa da izoldas Sesaxeb” struqturul-semantikuri agebuleba. . kavkasiis macne # 14, Tbilisi. 2006წ. # 14, Tbilisi, 2006 gv.184-190.

ნ. მაჭარაშვილი, I. Pochkua. Summability of Different-riated Fourier Series over the System of Generalized Spherical Functions by Abel’s method . Bulletin of the Georgian academy of sciences. 2006წ. 173, N 1. 38-41.

V. Khocholava. Summability of Fourier-Laplace series by -method. Trudy Cruz. Polytechn. Inst., Math. Analiz., 3(260) . 1983წ. 41-47.

V. Khocholava, Topuria S.B.. Summability of the Fourier-Laplace series by the K methods . Trudy Gruz. Polytechn. Inst., Math. Analiz, 314:2 . 1987წ. 20-32 .

რ. გულიაევი. Supercritical Nanostructures PbSe/KCI. Georgian Engineering News. 2011წ. N2, გვ. 88–93.

T. Shamatava, Kukhaleishvili M, Megrelishvili I, Bulauri E, Chipashvili T.. Surcrose effect on in vitro potato regeneration under modify conditions. 20th TRIENNIAL CONFERENCE of European Association for Potato Research (EAPR), . 2017წ. 9-14 july Versailes, France, 2017..

I. Shekriladze. Survey of "Classic" Tropical Hurricanes in the Framework of the Model of Equilibrium Translation. "საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე". 2004წ. 169, #1, გვ. 66-70.

N. Demuria. Suspension Bath for Producing of Electrolytic Manganese Dioxide. Bull. of the Georgian Academy of Sciences. 2003წ. 167, N 1, p. 89-89.

ი. იორდანიშვილი, ი. იორდანიშვილი, Yugeli Z.. Sustematic analysis of economic efficiensy of lands irrigation in Georgia.. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, Tbilisi.. 2006წ. 173. 3. p.p.535-536..

ო. ვერულავა, რ. ხუროძე, მ.მაძაღუა. swavlebis procesebi amomcnob sistemebSi. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis samecniero - referirebuli Jurnali `mecniereba da teqnologiebi. 2000წ. #4-6.

ო. ვერულავა, ზ.წვერიკმაზაშვილი. Sylfaen“ Sriftis qarTuli simboloebis analizi da amocnoba. Sromebi. marTvis avtoma¬tizebuli sistemebi. . 2009წ. #16 7გვ.

M. Zoraniani. Symbol as a Means of Revealing Author’s Idea. IRCEELT 2016. The Sixth International Research Conference on Education, English Language and Literatures in English. Conference Proceedings. IBSU, Tbilisi. 2016წ. Volume I. pp. 119 – 122.