სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Bzhalava T.N, Chkhaidze M.G, and Sikharulidze M.M., Tsirekidze M.A.. STYUDY ON THE ENERGY STRUTURE OF MULTI_IONIZED ATOMS. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2016წ. No.4(vol.80),2016. pp113-115.

თ. მებუკე. Suasaukuneebis “romanis tristanisa da izoldas Sesaxeb” struqturul-semantikuri agebuleba. . kavkasiis macne # 14, Tbilisi. 2006წ. # 14, Tbilisi, 2006 gv.184-190.

ნ. მაჭარაშვილი, I. Pochkua. Summability of Different-riated Fourier Series over the System of Generalized Spherical Functions by Abel’s method . Bulletin of the Georgian academy of sciences. 2006წ. 173, N 1. 38-41.

V. Khocholava. Summability of Fourier-Laplace series by -method. Trudy Cruz. Polytechn. Inst., Math. Analiz., 3(260) . 1983წ. 41-47.

V. Khocholava, Topuria S.B.. Summability of the Fourier-Laplace series by the K methods . Trudy Gruz. Polytechn. Inst., Math. Analiz, 314:2 . 1987წ. 20-32 .

რ. გულიაევი. Supercritical Nanostructures PbSe/KCI. Georgian Engineering News. 2011წ. N2, გვ. 88–93.

T. Shamatava, Kukhaleishvili M, Megrelishvili I, Bulauri E, Chipashvili T.. Surcrose effect on in vitro potato regeneration under modify conditions. 20th TRIENNIAL CONFERENCE of European Association for Potato Research (EAPR), . 2017წ. 9-14 july Versailes, France, 2017..

I. Shekriladze. Survey of "Classic" Tropical Hurricanes in the Framework of the Model of Equilibrium Translation. "საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე". 2004წ. 169, #1, გვ. 66-70.

N. Demuria. Suspension Bath for Producing of Electrolytic Manganese Dioxide. Bull. of the Georgian Academy of Sciences. 2003წ. 167, N 1, p. 89-89.

ი. იორდანიშვილი, ი. იორდანიშვილი, Yugeli Z.. Sustematic analysis of economic efficiensy of lands irrigation in Georgia.. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, Tbilisi.. 2006წ. 173. 3. p.p.535-536..

ო. ვერულავა, რ. ხუროძე, მ.მაძაღუა. swavlebis procesebi amomcnob sistemebSi. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis samecniero - referirebuli Jurnali `mecniereba da teqnologiebi. 2000წ. #4-6.

ო. ვერულავა, ზ.წვერიკმაზაშვილი. Sylfaen“ Sriftis qarTuli simboloebis analizi da amocnoba. Sromebi. marTvis avtoma¬tizebuli sistemebi. . 2009წ. #16 7გვ.

M. Zoraniani. Symbol as a Means of Revealing Author’s Idea. IRCEELT 2016. The Sixth International Research Conference on Education, English Language and Literatures in English. Conference Proceedings. IBSU, Tbilisi. 2016წ. Volume I. pp. 119 – 122.

K. Bziava, T. Odilavadze. Synchronization of Water Supply and Evapotranspiration of Agricultural Crops in order to Form a Maximum Crop Yield. გამომცემლობა „უნივერსალი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. №69, გვ. 221-225.

B. Meparishvili, G. Janelidze, P. Kervalishvili. Synergetic Modeling of Sustainable Development. International Conference, Batumi-Spring-2010 . 2010წ. ISBN 978-9941-412-22-6.

B. Meparishvili, P. Kervalishvili, G. Janelidze. Synergetic modelling of sustainable development. Nanotechnology Perceptions, A review of Ultraprecision Engineering and Nanotechnologe. 2011წ. ISSN 1660-6795, Vol. 7 #1 March 2011, 21-28 p..

B. Meparishvili, P. Kervalishvili. Synergy, Entropy and Sustainable Development. ISTC, I საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია, თბილისი,. 2010წ. 4-6 ivlisi, 2010. ISSN1512-0686, 169-173გვ..

B. Meparishvili. Synergy-based Approach to Social System Modeling. University, Transactions, Automated Control Systems . 2011წ. ISSN 1512-3979, #1(10), 154-157 p..

G. Chikoidze, N. Amirezashvili. Syntactic interface for Georgian simple sentences. Application Appendix to the Journal “Newsletters” (“Moambe”) of Academie Sciences of Georgia . 2009წ. p.141-151.

Н. Чикваидзе (Таргамадзе), Megrelishvili N.Sh., Chikvaidze I.Sh., Samsoniya Sh.A.,. Synthesis and investigation of new 2-aminophenylindole derivatives. . Georgian Engineering News, . 2009წ. №1, p.169-171..