სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Н. Чикваидзе (Таргамадзе), Chikvaidze I.Sh., Samsoniya Sh.A.,Samsonia N.Sh., Kadzrishvili D.O.. Synthesis of some N-methyl-2-phenylindole arylazoderivatives. . Proceedings of the Georgian National Academy of sciences, chemical series. 2009წ. .

გ.ნიორაძე, ჯ.ნარსია. Synthesis of the multiple-contour electromechanical servomechanism on the assigned transient processes . Georgian Technical University. Transactions . 1998წ. N 6 (422) Anniversary edition.

ე. ელერდაშვილი, გ.ნიორაძე, ჯ.ნარსია. Synthesis of the multiple-contour electromechanical servomechanism on the assigned transient processes . Georgian Technical University. Transactions . 1998წ. N 6 (422) Anniversary edition, Tbilisi, pp 57-61.

T. Matitaishvili, Lagvilava I., Elizbarashvili E. Synthesis, Chemical Reactivity And Characterization Of Novel Macrocyclic Azomethine Compounds. Georgian Chemical Journal. 2008წ. 8,1, 21-24.

I. Lagvilava, T. Matitaishvili, E. Elizbarashvili.. Synthesis, chemical reactivity and characterization of novel macrocyclic azomethine compounds.. Georgian Chemical Journal. 2008წ. 8,1, 21–24. .

B. Meparishvili, G. Janelidze. System Thinking: Its Transformation from Systemology to Systemosophy. The International Scientific Conference Devoted to the 90-th anniversary of Georgian Technical University “Basic Paradigms in Science and Technology Development for the 21-th Ceentury”. II Transactions. Tbilisi, Georgia, . 2012წ. September 19-21, 2012, 426-432 p..

ლ. ქადაგიშვილი. TamaSTa marTva mravalkriteriumiani gadawyvetilebaTa miRebis Tanamedrove Teoriis safuZvelze . mecniereba da teqnologiebi. 2000წ. № 7-9, Tbilisi gv. 37 – 39..

ი. ჯაგოდნიშვილი. tanamedrove qartuli mecnieruli funqciuri stilis zogierti tendenciis shesaxeb. saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2008წ. #11, gv.149-156.

L. Amiranashvili, Kurashvili M.V., Adamia G.S.,, Ananiashvili T.I., Varazi T.G., Pruidze M.V., Gordeziani M.Sh., Khatisashvili G.A.. Targeting of detoxification potential of microorganisms and plants for cleaning environment polluted by organochlorine pesticides. . Annals of Agrarian Science. 2016წ. 14, 3, 222-226.

E. Tskitishvili, Jgenti L.; Bagathuria N; Tskitishvili T; Buchukuri E,; Gigolashvili M.; Eliava.I.. Taxonomy and Ecology of Nematodes in Tsalka (Eastern Georgia) . Proceeding of the Institute of Zoology Vol. XXV. 2016წ. .

ნ. ჯანჯღავა. Teaching English Composition. სამეცნიერო ჟურნალი „აღმაშენებლი“. 2009წ. .

M. Zoraniani. Teaching ESP to Students Majoring in Technical Specialities. Грузинский технический университет. Приложение к журналу «Вестник» Академия образовательных наук Грузии. Тбилиси. 2006წ. Труды,8, стр. 82-85.

R.tedoradze, v.miruachvili. technology and techniques for producing combined food through-alcohol-distilation plant residue. Annals of agrarian scinenc. 2005წ. T.3. N1. 81-87gv..

L. Robakidze, D. Gventsadze, B. Mazanishvili. TECHNOLOGY FOR PREPARATION OF ECO-FRIENDLY HIGH-TEMPERATURE HEATINSULATING MATERIALS ON THE BASIS OF LIQUID GLASS AND SWOLLEN PERLITE. PROCEEDINGS OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, CHEMICAL SERIES. 2016წ. #3, Volume 42, p.365-367..

ვ. ნანიტაშვილი. Technology of Spricling Irrigation against Erosion. BULLETIN OF THE GEORGIAN AKADEMY OF SCIENCES. 2006წ. 173 N1, 108-110 გვ..

რ. თაბუკაშვილი. Teilbereiche der Computerlinguistik. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2014წ. 1(21) 2014. .

A. Chanishvili, M. Aronishidze, G. Chilaia, G. Petriashvili, S. Tavzarashvili, N. Ponjavidze. Temperature tunable lasing in three layer systems consisting of cholesteric liquid crystals and dye solution. Georgian Engineering News. 2010წ. N2, pp. 60-62.

დ. კოტრიკაძე. teqnogenuri nedleulis shemcveli kazmidan minakeramikis migebis prognozirebis Sesaxeb. ssaqartvelos qimiuri jurnali . წ. N/2.gv.168LLL.

დ. კოტრიკაძე. teqnogenuri nedleulis shemcveli kazmidan minakeramikis migebis prognozirebis Sesaxeb. ssaqartvelos qimiuri jurnali . წ. 2.2011.

გ. არაბიძე, N.Arabidze. Termodynamics of the biogeothermal power plant. . Georgian Engineering News,. 2005წ. #1 გვ 59-64.