სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25219 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. ზღვა-ხმელეთი-ატმოსფეროს სისტემაში მიმდინარე ჰიდროთერმოდინამიკური პროცესების მოდელირება. . აკად. თ. დავითაიას დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, . 2001წ. თბილისი, 2001, გვ. 32-33. .

ქ. სალუქვაძე. თანამედროვე ინტერიერების ხელოვნური მოსაპირკეთებელი თუ სამშენებლო მასალები“. სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში 2016 წლის ნოემბერი გვ.236. 2016წ. .

მ. კახიანი, კახიანი ა., თ.თევზაძე. თანამედროვე მანქანათმშენებელი საწარმოების ორგანიზაციის და მენეჯმენტის ზოგიერთი საკითხები . ჰიდროინჟინერია. 2010წ. N2, გვ.52–58. უაკ 528 .

ნ. ტყემალაძე. თვისებრივი პარამეტრების შემთხვევაში სწავლებით სახეთა გამოცნობის (სსგ) ავტომატიზებული სისტემის გამოყენების შესახებ. მოხსენებათა კრებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები“, N8. თბილისი. . 2004წ. .

გ. თუმანიშვილი, ვ.ზვიადაური. თვლის ქიმისა და რელსის შეზეთვის თავისებურებები . საქართველოს საავტ. საგზ ინსტ. შრომები . 2007წ. #3, (ISSN.1512-1003) გვ. 73-81, .

დ. ჩუტკერაშვილი, შ.პეტრიაშვილი. თიხური ქანების ფორმირების სტადიები და ცვალებადობა საქართველოს შავიზღვისპირეთში. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომების კრებული . 2005წ. XV,გვ.119-127.

ფ. დიდებაშვილი. თომა კემპელის ,,მიბაძვა ქრისტესი". გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული . 2016წ. №10, გორი, გვ.204-216.

მ. მიქელაშვილი. იბნ ხალდუნის ეკონომიკური შეხედულებები. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2015წ. N5-6, გვ. 57-73.

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ა. ხარშილაძე. იელის აბსოლუტური ზეთის ქიმიური შედგენილობის შესწავლა თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 10, გვ. 187 .

რ. თაბუკაშვილი. ინტერკულტურალურობა დარგობრივი კომუნიკაციის კონტექსტში.. საქართველოს ტექნი¬კური უნივერსიტეტის შრომები.. 2011წ. #2 (480).

ნ. ტყემალაძე, მ. ქურიძე. ინფორმატიული თვისებრივი პარამეტრების შერჩევა ობიექტების მასწავლი რეალიზაციების საფუძველზე . ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, N1-3. 2006წ. .

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე.. ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება თვითამწყობადი ადაპტური მართვის სისტემების აგების პრინციპების დამუშავება. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 0წ. 2010წ. #14 გვ. 118-126..

თ. საანიშვილი, ო.ლაბაძე, ნ.ყავლაშვილი, ლ.გვარამაძე.. ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება თვითაწყობადი ადაპტური მართვის სისტემების აგების პრინციპების დამუშავებაში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. თბილისი, , N 14, გვ. 118 – 126..

რ. ოთინაშვილი, კაჭახიძე ჯ., , ბაგრატიონი გ.,. ინფორმაციული უსაფრთხოება, როგორც ბიზნეს უსაფრთხოების შემადგენელი ნაწილი. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები . 2009წ. # 6.

მ. აბუთიძე. კათალიკოს ანტონ პირველის დავითნის მინიატურათა სტილური თავისებურებების შესახებ. რელიგია. 2009წ. 3, 99 - 107. .

გ. ბელთაძე. კანდიდატთა რანჟირების ერთი კრიტერიუმის შესახებ. . III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება”. 2014წ. სამეცნიერო შრომები, ბათუმი,, გვ. 23-26..

ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. კარდიოგრამის ანალიზი ვეივლეტ დროით-სიხშირული წარმოდგენის საფუძველზე . სტუ-ს შრომები, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2010წ. №2(476), ISSN 1512-0996, თბილისი, გვ. 101-104 .

თ. გველესიანი, ბერძენაშვილი გ.. კატასტროფული ტალღების მათემატიკური მოდელირება ზონკარის კაშხლის გარღვევის შემთხვევაში. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. სამეც.-შრომათა კრებული. 2011წ. #66;(ISSN 1512-2344).

პ. ჭიჭაღუა. კაშხლის ბეტონის წყობის ტემპერატურული რეჟიმის გამომთვლელი მანქანის გამოყენებით გაანგარიშების პროგრამის შესახებ. ენერგია. 2004წ. #1(29) გვ. 67-71 .

მ. კახიანი, ვარსიმაშვილი რევაზ. კბილანა–ბურთულებიანი გადაცემები ცვალებადი გადაცემის ფარდობით . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2010წ. N2(18) გვ.68–75. ISSN 1512-3537.