სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24161 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ბუჭველაშვილი.. ზეგამტარი ელექტროსისტემის მათემატიკური მოდელი . საქართველო IV საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკა და რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები ქუთაისი, მოხსენებების კრებული. 2016წ. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. გვ.4..

ნ. ბარძიმაშვილი. ზეთის ნაკადის ინტენსიურობა ფრიქციულ ქუროში . სტუ-ს შრომები. 2007წ. #4 (466), უაკ 621.825.5..

ზ. ბუაჩიძე, ა. გიგინეიშვილი, ა.ჭირაქაძე, ნ.ყავლაშვილი, მ.თაქთაქიშვილი.. ზემაღალსიხშირული დიაპაზონის რუპორული და სპირალური გამომსხივებლის გათვლა სასოფლო-სამეურნეო მავნებლების პოპულაციების კონტროლის დანადგარებში გამოსაყენებლად. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, . 2017წ. v. 21,გვ.41-47.

ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე, გ. ბუაჩიძე. ზოგადი ცვლილებები საქართველოს ჰიდროგეოლოგიურ დარაიონებაში. "სამთო ჟურნალი". 2005წ. 1 (14).

მ. მიქელაშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფის საკითხებზე. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2013წ. N1, . გვ. 55-60.

. ზღვა-ხმელეთი-ატმოსფეროს სისტემაში მიმდინარე ჰიდროთერმოდინამიკური პროცესების მოდელირება. . აკად. თ. დავითაიას დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, . 2001წ. თბილისი, 2001, გვ. 32-33. .

მ. კახიანი, კახიანი ა., თ.თევზაძე. თანამედროვე მანქანათმშენებელი საწარმოების ორგანიზაციის და მენეჯმენტის ზოგიერთი საკითხები . ჰიდროინჟინერია. 2010წ. N2, გვ.52–58. უაკ 528 .

ნ. ტყემალაძე. თვისებრივი პარამეტრების შემთხვევაში სწავლებით სახეთა გამოცნობის (სსგ) ავტომატიზებული სისტემის გამოყენების შესახებ. მოხსენებათა კრებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები“, N8. თბილისი. . 2004წ. .

გ. თუმანიშვილი, ვ.ზვიადაური. თვლის ქიმისა და რელსის შეზეთვის თავისებურებები . საქართველოს საავტ. საგზ ინსტ. შრომები . 2007წ. #3, (ISSN.1512-1003) გვ. 73-81, .

დ. ჩუტკერაშვილი, შ.პეტრიაშვილი. თიხური ქანების ფორმირების სტადიები და ცვალებადობა საქართველოს შავიზღვისპირეთში. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომების კრებული . 2005წ. XV,გვ.119-127.

ფ. დიდებაშვილი. თომა კემპელის ,,მიბაძვა ქრისტესი". გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული . 2016წ. №10, გორი, გვ.204-216.

მ. მიქელაშვილი. იბნ ხალდუნის ეკონომიკური შეხედულებები. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2015წ. N5-6, გვ. 57-73.

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ა. ხარშილაძე. იელის აბსოლუტური ზეთის ქიმიური შედგენილობის შესწავლა თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 10, გვ. 187 .

რ. თაბუკაშვილი. ინტერკულტურალურობა დარგობრივი კომუნიკაციის კონტექსტში.. საქართველოს ტექნი¬კური უნივერსიტეტის შრომები.. 2011წ. #2 (480).

ნ. ტყემალაძე, მ. ქურიძე. ინფორმატიული თვისებრივი პარამეტრების შერჩევა ობიექტების მასწავლი რეალიზაციების საფუძველზე . ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, N1-3. 2006წ. .

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე.. ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება თვითამწყობადი ადაპტური მართვის სისტემების აგების პრინციპების დამუშავება. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 0წ. 2010წ. #14 გვ. 118-126..

რ. ოთინაშვილი, კაჭახიძე ჯ., , ბაგრატიონი გ.,. ინფორმაციული უსაფრთხოება, როგორც ბიზნეს უსაფრთხოების შემადგენელი ნაწილი. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები . 2009წ. # 6.

მ. აბუთიძე. კათალიკოს ანტონ პირველის დავითნის მინიატურათა სტილური თავისებურებების შესახებ. რელიგია. 2009წ. 3, 99 - 107. .

გ. ბელთაძე. კანდიდატთა რანჟირების ერთი კრიტერიუმის შესახებ. . III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება”. 2014წ. სამეცნიერო შრომები, ბათუმი,, გვ. 23-26..

ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. კარდიოგრამის ანალიზი ვეივლეტ დროით-სიხშირული წარმოდგენის საფუძველზე . სტუ-ს შრომები, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2010წ. №2(476), ISSN 1512-0996, თბილისი, გვ. 101-104 .