სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Z. Garayanidze. When Russia will Ready to Join the WTO... . Political Reflection. CESRAN, Turkey. 2010წ. Vol. 1 | No.4;p.59-62. .

Z. Garayanidze. When Russia will Ready to Join the WTO... . Political Reflection.. 2010წ. Vol. 1 | No.4;p.59-62. .

A. Chanishvili, G. Petriashvili, G. Chilaia. Wide range tunable distributed feedback cholesteric liquid crystal laser. Proceedings of the Institute of Cybernetics. 2004წ. vol.3, 1-2, pp.202-208.

თ. სტურუა, გ. კუჭავა. Windows 7-ის და Mac OS X Snow Leopard-ის ტექნოლოგი¬ური პროცესების მართვის შედარებითი ანალიზი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“. 2016წ. #2, გვ. 110-113.

ი. აბულაძე, ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი. WINDOWS SERVER 2016-ის შესაძლებლობანი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი (CEN). 2017წ. #2(vol.82).

ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე. WordNet თესაურუსის ტექნოლოგიის სტანდარტები. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის «საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა» შრომები. 2015წ. გვ.441-444.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. მირიანაშვილი. Working out and investigation of energy-economical efficiency of energy–preserving heat-cold supplying systems on basis of heat pump plant and geothermal water on agro-industrial complex enterprises. Internacional scientific journal ,,PROBLEMS OF MECHANICS”,. 0წ. Tbilisi, N°­1(38)2010 76-81.

ი. კახნიაშვილი, ი. კახნიაშვილი, G. Tsurtsumia, V. Kveselava, , N. Koiava . Woter Purification from the Impurities of Nitrite and, Ammonium Ions in Disperesed Electrode Reactor. Bulletion of the Georgian Academy of Sciences. 2006წ. 173, #1.

ბ. ჭურჭელაური, cixelaSvili xatiuri. wyalmomaragebis sistemebis funqcionirebis xarisxis Sefaseba da progrozireba deskrifciuli modelirebis safuZvelze. s.t.u. samecniero-teqnikuri Jurnali `mSenebloba~ . 2009წ. ISSN1 512-3936, #14 .

ბ. ჭურჭელაური, n. beriSvili, b. WurWlauri, n. baxtaZe. wyalmomaragebis ტექნიკურ sistemebში გადაწყვეტილებათა მიღების არამკაფიო მოდელები. .t.u. samecniero-teqnikuri Jurnali `mSenebloba~ . 2012წ. ISSN1 512-3936, . #4(27).

К. კვინიხიძე, ვ.ჭავჭანიძე, გ.კვინიხიძე, მ.ხაჩიძე. wylis Sedgenilobis gansazRvra wyalsacavSi arsebuli faunis warmomadgenlebis meSveobiT. ssip arCil eliaSvilis marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi,. 2008წ. N 12 p.p.208-213..

null, ვ.ჭავჭავიძე, გ.კვინიხიძე,მ.ხაჩიძე. wylis Sedgenilobis gansazRvra wyalsacavSi arsebuli faunis warmomadgenlebis meSveobiT. – ssip arCil eliaSvilis marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi, . 2008წ. N 12 p.p.208-213.

ხ. თოდაძე. XIX საუკუნის ერთი უცნობი ტიპიკონი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კავშირი, გამომცემლობა- არტანუჯი წიგნი , დიდი ექვთიმე.. 2014წ. გვ.631-642.

ჯ. ჯანჯღავა. XIX საუკუნის ქართველ საზოგადო მოღვაწეთა დემოგრაფიული ნააზრევი. ჟ.მაკრო-მიკრო ეკონომიკა. 2005წ. N8.

გ. ინანიშვილი, ჩიტორელიძე ს.. XIX - XX საუკუნეების რუსული კერამიკული ნაწარმის მხატვრული ატრიბუციებისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე "შრომები". 2010წ. N2, (17), 124-129.

თ. ჯაგოდნიშვილი. XIX საუკუნის ქართული ფოლკლორისტიკის ისტორიიდან. კორპორაცია „ლეგია და კომპანიის“ უნივერსიტეტის შრომები. 1985წ. ტ. 1.

გ. ხეოშვილი. XIX-XX საუკუნეების რუსული რელიგიური ფილოსოფიის ზოგიერთი იდეის რეცეფცია გრიგოლ რობაქიძის შემოქმედებაში. ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში -II, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, . 2014წ. ბათუმის შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ.57-61.

მ. მესხია. XVI-XVIIსს. თბილისის უმაღლეს ხელისუფალთან დაკავშირებული ტერმინოლოგიისათვის(მოურავი, ტარუღა, ამირა). ივ. ჯავახიშვილი-140, მარადისობის გზა, შრომები, . 0წ. თბ.2017, გვ.178-181.

მ. გურამიშვილი. xviii საუკუნის 1 ნახევრის რუსეთ- საქართველოს პოლიტიკური ურთიერთობის ისტორიის საკითხები. საქ განათლებისა და მეცნიერების აკად გამომცემლობა "მოამბე". 2008წ. N12,გვ.226-231.

ნ. ჯორჯიკია. XX ს. 30 იანი წლების საქართველოს ინტელექტუალური ცხოვრების რამდენიმე გამოვლინება პარტიული არქივია მასალების მიხედვით.. "ქართული წყაროთმცოდნეობა". 2014წ. XV-XVI, გვ. 240-244.