სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ზამბახიძე, V. Balavadze, Y. Melashvili, G. Bokhashvili, M. Tsikarishvili. Ways of increase static, dynamic and aerodynamic stability of wind power towers for Georgia. Problems of mechanics international scientific journal . 2010წ. №1(38).

ნ. ვახანია, V.Kvaratskhelia. Weakly Sub-gaussian random elements and Banach spaces with finite cotype.. Bull. Georgian Acad. Sci. . 2005წ. 171, No. 2, 221-224.

N. Vakhania. Weakly Sub-gaussian random elements and Banach spaces with finite cotype.. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. 2005წ. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 171, 2, 2005, 221-224.

გ. სურგულაძე, გულიტაშვილი მიხეილი. Web-აპლიკაციების ავტომატიზებული ტესტირება. სტუ შრ.კრ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. N1(12), 90–94 გვ..

ვ. ბახტაძე, მ. გეგეჭკორი, თ. ჟვანია. WEB-ტექნოლოგიების გამოყენება დინამიური საიტის შესაქმნელად. სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. #13, გვ.242-245.

R. Gachechiladze, O. Chkadua. Wedge-type boundary-contact dynamic problems of elasticity. Mem. Differential Equations Math. Phys. 2006წ. 38 , 150-153.

Ts. Tsanava, I. Gabisonia. Weighted Inequalities Criteria for Littlewood-Paley Functions in Orlicz Classes. Proceedings A. Razmadze Mathematical Institute. 2005წ. 137, 133-134.

A. Meskhi. Weighted inequalities for Riemann-Liouville transform, . Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 1998წ. 117, pp. 151-153..

T. Jangveladze. Well-Posedness and Approximate Solution of the Initial-Boundary Value Problem for Nonlinear Integro-Differential Equation Obtained by the Reduction of Maxwell System. Rep. Enl. Sess. Sem. I.Vekua Inst. Appl. Math. 2017წ. V.31 (accepted).

Z. Garayanidze. When Russia will Ready to Join the WTO... . Political Reflection. CESRAN, Turkey. 2010წ. Vol. 1 | No.4;p.59-62. .

Z. Garayanidze. When Russia will Ready to Join the WTO... . Political Reflection.. 2010წ. Vol. 1 | No.4;p.59-62. .

A. Chanishvili, G. Petriashvili, G. Chilaia. Wide range tunable distributed feedback cholesteric liquid crystal laser. Proceedings of the Institute of Cybernetics. 2004წ. vol.3, 1-2, pp.202-208.

თ. სტურუა, გ. კუჭავა. Windows 7-ის და Mac OS X Snow Leopard-ის ტექნოლოგი¬ური პროცესების მართვის შედარებითი ანალიზი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“. 2016წ. #2, გვ. 110-113.

ი. აბულაძე, ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი. WINDOWS SERVER 2016-ის შესაძლებლობანი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი (CEN). 2017წ. #2(vol.82).

ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე. WordNet თესაურუსის ტექნოლოგიის სტანდარტები. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის «საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა» შრომები. 2015წ. გვ.441-444.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. მირიანაშვილი. Working out and investigation of energy-economical efficiency of energy–preserving heat-cold supplying systems on basis of heat pump plant and geothermal water on agro-industrial complex enterprises. Internacional scientific journal ,,PROBLEMS OF MECHANICS”,. 0წ. Tbilisi, N°­1(38)2010 76-81.

ი. კახნიაშვილი, ი. კახნიაშვილი, G. Tsurtsumia, V. Kveselava, , N. Koiava . Woter Purification from the Impurities of Nitrite and, Ammonium Ions in Disperesed Electrode Reactor. Bulletion of the Georgian Academy of Sciences. 2006წ. 173, #1.

ბ. ჭურჭელაური, cixelaSvili xatiuri. wyalmomaragebis sistemebis funqcionirebis xarisxis Sefaseba da progrozireba deskrifciuli modelirebis safuZvelze. s.t.u. samecniero-teqnikuri Jurnali `mSenebloba~ . 2009წ. ISSN1 512-3936, #14 .

ბ. ჭურჭელაური, n. beriSvili, b. WurWlauri, n. baxtaZe. wyalmomaragebis ტექნიკურ sistemebში გადაწყვეტილებათა მიღების არამკაფიო მოდელები. .t.u. samecniero-teqnikuri Jurnali `mSenebloba~ . 2012წ. ISSN1 512-3936, . #4(27).

К. კვინიხიძე, ვ.ჭავჭანიძე, გ.კვინიხიძე, მ.ხაჩიძე. wylis Sedgenilobis gansazRvra wyalsacavSi arsebuli faunis warmomadgenlebis meSveobiT. ssip arCil eliaSvilis marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi,. 2008წ. N 12 p.p.208-213..