სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ბახტაძე, მ. გეგეჭკორი, თ. ჟვანია. WEB-ტექნოლოგიების გამოყენება დინამიური საიტის შესაქმნელად. სსიპ არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. #13, გვ.242-245.

R. Gachechiladze, O. Chkadua. Wedge-type boundary-contact dynamic problems of elasticity. Mem. Differential Equations Math. Phys. 2006წ. 38 , 150-153.

Ts. Tsanava, I. Gabisonia. Weighted Inequalities Criteria for Littlewood-Paley Functions in Orlicz Classes. Proceedings A. Razmadze Mathematical Institute. 2005წ. 137, 133-134.

A. Meskhi. Weighted inequalities for Riemann-Liouville transform, . Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 1998წ. 117, pp. 151-153..

T. Jangveladze. Well-Posedness and Approximate Solution of the Initial-Boundary Value Problem for Nonlinear Integro-Differential Equation Obtained by the Reduction of Maxwell System. Rep. Enl. Sess. Sem. I.Vekua Inst. Appl. Math. 2017წ. V.31 (accepted).

Z. Garayanidze. When Russia will Ready to Join the WTO... . Political Reflection. CESRAN, Turkey. 2010წ. Vol. 1 | No.4;p.59-62. .

Z. Garayanidze. When Russia will Ready to Join the WTO... . Political Reflection.. 2010წ. Vol. 1 | No.4;p.59-62. .

A. Chanishvili, G. Petriashvili, G. Chilaia. Wide range tunable distributed feedback cholesteric liquid crystal laser. Proceedings of the Institute of Cybernetics. 2004წ. vol.3, 1-2, pp.202-208.

თ. სტურუა, გ. კუჭავა. Windows 7-ის და Mac OS X Snow Leopard-ის ტექნოლოგი¬ური პროცესების მართვის შედარებითი ანალიზი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“. 2016წ. #2, გვ. 110-113.

ი. აბულაძე, ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი. WINDOWS SERVER 2016-ის შესაძლებლობანი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი (CEN). 2017წ. #2(vol.82).

ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე. WordNet თესაურუსის ტექნოლოგიის სტანდარტები. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის «საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა» შრომები. 2015წ. გვ.441-444.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. მირიანაშვილი. Working out and investigation of energy-economical efficiency of energy–preserving heat-cold supplying systems on basis of heat pump plant and geothermal water on agro-industrial complex enterprises. Internacional scientific journal ,,PROBLEMS OF MECHANICS”,. 0წ. Tbilisi, N°­1(38)2010 76-81.

ი. კახნიაშვილი, ი. კახნიაშვილი, G. Tsurtsumia, V. Kveselava, , N. Koiava . Woter Purification from the Impurities of Nitrite and, Ammonium Ions in Disperesed Electrode Reactor. Bulletion of the Georgian Academy of Sciences. 2006წ. 173, #1.

ბ. ჭურჭელაური, cixelaSvili xatiuri. wyalmomaragebis sistemebis funqcionirebis xarisxis Sefaseba da progrozireba deskrifciuli modelirebis safuZvelze. s.t.u. samecniero-teqnikuri Jurnali `mSenebloba~ . 2009წ. ISSN1 512-3936, #14 .

ბ. ჭურჭელაური, n. beriSvili, b. WurWlauri, n. baxtaZe. wyalmomaragebis ტექნიკურ sistemebში გადაწყვეტილებათა მიღების არამკაფიო მოდელები. .t.u. samecniero-teqnikuri Jurnali `mSenebloba~ . 2012წ. ISSN1 512-3936, . #4(27).

К. კვინიხიძე, ვ.ჭავჭანიძე, გ.კვინიხიძე, მ.ხაჩიძე. wylis Sedgenilobis gansazRvra wyalsacavSi arsebuli faunis warmomadgenlebis meSveobiT. ssip arCil eliaSvilis marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi,. 2008წ. N 12 p.p.208-213..

null, ვ.ჭავჭავიძე, გ.კვინიხიძე,მ.ხაჩიძე. wylis Sedgenilobis gansazRvra wyalsacavSi arsebuli faunis warmomadgenlebis meSveobiT. – ssip arCil eliaSvilis marTvis sistemebis institutis SromaTa krebuli, Tbilisi, . 2008წ. N 12 p.p.208-213.

M. Kapanadze, A.Sarukhanishvili, V.Gordeladze, N.Andguladze, M.Mshvildadze, T.Loladze. X ray diffraction analysis of processes in specific enamel blend during heat treatment. Journal of Technical Science and Technologies. 2017წ. ISSN 2298-0032, Vol.5, N 1, vol.35-38.

ხ. თოდაძე. XIX საუკუნის ერთი უცნობი ტიპიკონი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კავშირი, გამომცემლობა- არტანუჯი წიგნი , დიდი ექვთიმე.. 2014წ. გვ.631-642.

ჯ. ჯანჯღავა. XIX საუკუნის ქართველ საზოგადო მოღვაწეთა დემოგრაფიული ნააზრევი. ჟ.მაკრო-მიკრო ეკონომიკა. 2005წ. N8.