სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26250 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. კოტრიკაძე, ა.გუგუშვილი. "ფესვური ჰოდოგრაფების მეთოდით რობასტული მართვის სისტემების ანალიზის თეორიული საფუძვლები". სტუ, მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი "ინტელექტი", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული. 1997წ. 1, გვ. 28-32, თბილისი.

მ. ჯავახიშვილი, გ. სალუქვაძე. "ქალაქებისა და დასახლებული ადგილების მდგრადი განვითარება". საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" შრომები. 2010წ. (გვ.161-163).

მ. დარჩაშვილი. "ქართული ეკლესია პოლიტიკურ პროცესში". "საისტორიო ვერტიკალები". 2012წ. .

ქ. კოტრიკაძე. "შეფუთვის ინტეგრალის გამოთვლის ერთი ალგორითმის შესახებ". მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი "ინტელექტი",საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომების კრებული. 1997წ. 1, გვ. 21-23, თბილისი.

მ. ხუბუტია, გ. წულეისკირი, ნ. ნოზაძე. "წრეწირში ჩახაზული სამკუთხედის ერთი თვისება". ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. .

გ. ღვინეფაძე. "წყლისაგან და წყლით". საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული კრეაციული საზოგადოების შრომათა კრებული. 2006წ. გვ.143-148.

ნ. ოვსიანიკოვა. _ თანამდებობის პირთა მიერ ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის დეკლარირება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 2001წ. ტ.164, #3.

ზ. ლობჟანიძე, მებონია ნინო. `იზოტროპული ფერდოს ზღვრული-წონასწორული ფორმის ზოგადი მოდელი~. სსიპ სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69 გვ. 162-171..

თ. მაღრაძე, მ. წიქარიშვილი, კ. ბაბილოძე. `კონსტრუქციების ბზარმედეგობის ხარისხის განსაზღვრა”. . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2006წ. # 2. გვ. 68-73.

ა. სახვაძე. `მიგრაცია შემაშფოთებელია, ჩინელები არ კვდებიან~ (ინტერვიუს ნაწილი) . //ინტერნეტ გამოცემა Fორ.გე . 2013წ. ჟურნალისტი - მარიამ ლოლაშვილი.

ა. სახვაძე. `რატომ ვერ მრავლდებიან ქართველები საქართველოში?~ (ინტერვიუ) . გაზ. `ყველა სიახლე,. 2013წ. #3 (349), გვ. 1, და 11. (ჟურნალისტი _ ხათუნა ჩიგოგიძე).

ხ. წიქარიშვილი, თ. ცინცაძე, ნ. ბოლქვაძე, რ. ჩაგუნავა. `უსწორო კარაბადინის~ ცნობები სამკურნალწამლო საშუალებათა შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი.. 2009წ. ტ. 9, №2, გვ. 186-188.

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ. ~ევგენოლური რეჰანის მსუბუქი და მძიმე ეთეროვანი ზეთის არაფენოლური ნაწილის ქიმიური შედგენილობა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. №14, გვ. 203-204.

М. Цирекидзе, Кокрашвили Т, Квинтрадзе В. « Кинетика тущения полярных триплетных эксиплексов нитроксильными радикалами. GEN . 2008წ. N4, (2008).

М. Цирекидзе. « Магнетики в резонансных импульсных полях”. Научные Труды ГПИ «дифракция электро-магнитных вoлн». 1988წ. №6 (335) (1988).

М. Цирекидзе, Кокрашвили Т. Квинтрадзе В. « Эффект тяжелого атома в кинетике интеркомбинационного переноса электрона в полярных эксиплексах». GEN . 2008წ. N3, (2008).

Т. Мегрелишвили. «Weltliteratur»и русский романтизм . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. VIII საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. - . 2014წ. თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. გვ. 195-202..

А. Джанджгава, Саламахин П.М.. «Адаптация пролетных строений САРМ к требованиям, предъявляемым к постоянным мостам на местных дорогах»,. Транспорт. 2008წ. №1-2.

მ. შენგელია, Кокрашвили Т. А.. «Влияние вязкости растворителя на кинетику тушения триплетного состояния антантрона». Georgian Engineering News”, Научные труды, №1, 2006г.. 0წ. 3.

Т. Мегрелишвили. «Высокое зло» как следствие экзистенциальной травмы. . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. III საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. . 2009წ. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. თბილისი, გვ.187-199..