სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23676 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Сагареишвили, Ярош Э.А.,, Гогитидзе Ц.Р., Халваши Т.Х., Беришвили Л.В., Джапаридзе Н.М., Гогмачадзе И.Д.. Возделивание Hamamelis virginiana L. во влажных субтропиках Грузии. . В книге Фитохимическое и растениеводческое исследование некоторых растений, произрастающих в аджарии, . 2010წ. Тбилиси, 39-42.

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И. Воздушная колонна эффективное средство для гашения гидравлического удара в напорных гидротранспортных установках . Техн. информ.: Серия горнорудная промышленность. 1970წ. № 14. 12 с.

Г. Kирмелашвили, Джваршеишвили А.Г., Силагадзе В.А., Шавгулидзе Ш.В. Воздушно-гидравлический колпак для защиты трубопроводов и арматуры от гидравлических ударов . Горная механика и рудничная аэрология, Тбилиси. 1972წ. c. 103-106.

რ. ქაცარავა, რ. ქაცარავა. Возможная область использования в медицине рассасывающегося полимера. Кутаисский Мед. Журн., № 3-4, 33-35 . 1999წ. .

З. Сабашвили. Возможности интенсификации охлаждения сопла плазматрона. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2013წ. N1 (487). გვ.71-74.

მ. ვართანოვი, К.Т.Иорданишвили. Возможности применения бинарной тарификации оросительной воды . Министерство образования и науки Грузии, Институт водного хозяйства . 2009წ. № 64, стр.92-95.

О. Верулава. Возможности применения эвристических эталонов для повышения надежности распознавания речевых образов. Труды ИСУ АН ГССР. 1973წ. 6 გვერდი.

М. Кахетелидзе, П. Явич. Возможности прогнозирование использования некоторых оксикислот для вымывания металлов из организма. რადიოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები,. 2009წ. ტომი IV-V, თბილისი, გვ. 154–156..

ა. გორდეზიანი, Кенчиашвили Н.А., Гордезиани Г.А., Курашвили С.Я.. Возможность применения лазерного луча для термообработки сталей различного состава. Международный НТП журнал "Проблемы металлургии, сварки и материаловедения". 2006წ. №4(14), стр.19, г.Тбилиси.

ნ. კენჭიაშვილი. Возможность применения лазерного луча для термо- обработки сталей различ- ного состава. Проблемы Металлургии, Сварки и Материаловедения . 2006წ. #4(14), 20 -24 стр, 2006 ISSN1512 -1909, .

Т. Мегрелишвили. Возможные пути модернизации преподавания литературы в аудитории нефилологического профиля.. „ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ საერთაშორისო სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. ბათუმი,. 2009წ. გვ. 471-474 (ISSN 1987-7625; ISBN 987-9941-409-91-2)..

ს. დადუნაშვილი. Возобновляемые источники энергии на базе наноматериалов‎. Georgian Engineering News, .‎. 2001წ. No. 3, 2001. p.70-77.

ი. ქადარია, Чигладзе Г.. Волна повышенной мутности, протикающая в канал из реки через водозабор. . 2004წ. N 4(454).

ლ. უგულავა. волокщетые материалы в композитах. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა,“ №2(66), 2013. 2013წ. .

ფ. ვერულაშვილი, Т.Гегелашвили. Вольновой прцесс в оболочечно-стержневой конструкции при осевом нагружении. Georgian engineering news. 2006წ. ISSN1512-0287, N2.

Н. Непаридзе, მ. სირაძე, ხ.დიდიძე, მ.ბექაური, ი. გოქსაძე. ВОПРОСУ РАЦИОНАЛЪНОГО ИСПОЛЗОВАНИЯ ХЛОПКОВЫХ СОАПСТОКОВ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. Vol.6, N3,.

Д. Бибилеишвили, К. Махашвили, Т. Дзагания и др. Вопросы автоматизации процессов приготовления растворов коагулянтов для реагентной очистки природных и сточных вод . Georgian enginering news (GEN). 2011წ. №4, с. 84-86.

К. Махашвили, Д. Бибилеишвили. Вопросы автоматизации процессов приготовления растворов коагулянтов для реагентной очистки природных и сточных вод. Georgian Engineering News. 2011წ. №4, с.84-86.

Н. Еремеишвили, М. Кикнадзе, Кунелашвили Нана. Вопросы автоматического обноружения ошибок и повышение достоверности измерительной информации в автоматизированных системах. Transactions automated control sistems. 2007წ. N1(2).

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И., Геленидзе М.Н. Вопросы анализа работы последовательно вкдюченных землесосов. Горная электромеханика и рудничная аэрология. Тбилиси: Мецниереба. 1968წ. c. 78-85.