სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. შატაკიშვილი, ნ. ჩახნაშვილი. Аджаро-Триалетская складчатая система. ენერგია . 2006წ. #1(37) 121-124.

Е. Мацаберидзе, Саруханишвили А.В.. Адитивная система структурных ингредиентов для расчета стандартных мольных значении термодинамических параметров безводных силикатов.. შრომები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. No 4 ( 478 ) გვ.29-33 ISSN-1512-0996 .

Н. Абуладзе, Н. Абуладзе, Ш. Джапаридзе, И. Гургенидзе. Адсорбция антрахинона -9,10 и его хлор и аминозамещённых соединении на границе раздела фаз ртуть-этиленгликол . Известия национальной Академии Наук Грузии, серия химическая. 2009წ. т.35, №1, с..

ნ. აბულაძე, ი. გურგენიძე. Адсорбция антрахинона-9,10 и его хлор -и аминозамещенных соединений на границе раздела фаз ртуть/Этиленгликоль . საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2009წ. ტომი 35; N 1; გვ.17-22.

Ш. Джафаридзе, Чагелишвили В.А, Кахадзе А.Э. Адсорбция катионов калия из этиленгликолевых растворов. Сооб. АН ГССР. 1973წ. т.70, №1, с.105.

П. Явич, М. Кахетелидзе. азработка методики количественного определения суммы алкалоидов в корнях чемерицы Лобеля и в лекарственной форм. Georgia Chemical J. . 2006წ. №1, 700-701.

თ. შაქარაშვილი, Андгудадзе М.К., Поцхверашвили Г.О. и др. Активирующая добавка для атмосферной перегонки нефти . Журнал сообщения АН ГССР, техн. № 2. 0წ. 1993.

Н. Мчедлишвили. Активний метод оценивания структуры математической модели для одного класса нелинейных динамических объектов. Труды ГПИ. . 1983წ. №10, 75-78..

P. Kenkadze. Актуальные вопросы развития железнодорожных пассажирских перевозок в современных условиях.. Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики».ISSN 1512-0740. 2003წ. №1, 2003, стр.123-127..

Т. Маграквелидзе. Актуальные проблемы интенсификации теплообмена методом искусственной шероховатости. Институт системи управления им. А.И.Елиашвили. Сборник трудов. 2008წ. Тбилиси, с.104-114.

Перадзе Т., Арабаджиан Н., Сердобинцев Вю, Челидзе Т., Берикашвили Т.. Акустические исследования мартенситного преврашения в сплаве на основе титана ВТ-23. Georgian Enginering Nevs. თბილისი. 2009წ. №2.გვ.126-128.

К. Горгадзе, Перадзе Т., Арабаджян Н., Сердобинцев В.,, Челидзе Т., Берикашвили Т.. Акустические исследования мартенситного превращения в сплаве на основе титана ВТ-23.. Georgian Engineering News. . 2009წ. 2009.№ 2 (vol.50 ). p.126-128.

Т. Берикашвили. Акустические исследования мартеситного превращения в сплаве на основе титана – BT 23. Georgian Engineering News. 2009წ. №2, 2009.

ლ. თოფურია, Гахокидзе Р., Гвердтители М.. Алгебра-химическое исследование корельасии "строение-своиства" для диалкилсулфатов в рамках метода квази-ПНС-матриц. Georgian Enginiering News.N1 (vol49) 2009. 2009წ. Georgian Enginiering News.N1 (vol49) 2009.

ნ. ოვსიანიკოვა, Маркарашвили Е.Г., Мегрелидзе Н.Дж. Алгебра-химическое исследование фторидов кремения в рамках метода квази –пнс-матриц . Georgian engineering news. 2008წ. No.1,p.166..

Г. Гогичаишвили, Аббасов И.И.. Алгебраические структуры в семиотическом языке. В кн.:" Автоматизированные системы управления . Изд. "Сабчота Сакартвело". 1981წ. .

ა. შანგუა, ზ. ხუხუნაშვილი. Алгебраический анализ логистического уравнения. “ინტელექტი” #2(16), გვ. 34-35.. 2003წ. .

Д. , И.Кларджеишвили, М.Мелкадзе, М.Тавдишвили, Т.Цагареишвили. Алгоритм автоматизирован-ного слежения за партиями труб.. Применение математических методов и вычислительной техники в управлении.Сабчота Сакартвело, Тбилиси. 1985წ. стр.74-81.

ჯ. ხუნწარია, Хирьянов Ю. А., Хунцария Л. Дж.. Алгоритм архивации изображений на примере стандарта JPEG. Журнал Международной инженерной академии и инженерной академии Грузии "Georgian Engeniering News". 2009წ. №4 (vol. 52), გვ. 17-21.

Г. Джанелидзе, Б. Мепаришвили. Алгоритм декомпозиции сети в древовидных структурах. თბილისი "GEORGIAN ENGINEERING NEWS". 2006წ. #2, ISSN 1512-0287.211-214.стр..