სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ხატიაშვილი. Алгоритм решения некоторых трехмерных задач теории упругости для армированных цилиндров с прямолинейной анизотропией общего вида.. Труды Тбилисского гос. Ун-та им. Джавахишвили. 2002წ. 345, c 83-116.

Д. Капанадзе. Алгоритм синтеза проверяющих тестов для комбинационных схем. Georgian Engineering News. 2005წ. N2, стр. 87-89 .

რ. სამხარაძე, მ. ყალაბეგიშვილი. Алгоритм ускоренного подсчета числа работоспособных состояний структурно-сложных систем. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. . 2007წ. N 1(2), გვ. 125-128.

Д. Радзиевский. Алгоритмическая модель распознавания и оценки экологического состояния неживых компонентов окружающей среды и её программная реализация. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. №12, თბილისი, გვ. 219 – 224.

Эбаноидзе Ж.В, Мазиашвили Т.И, Балахадзе К.Н. Алгоритмы контроля и управления движением воздушного судна на этапе посадки. Международный научный журнал "Проблемы механики". 2006წ. № 1(22),Тбилиси.

Т. Тодуа. Алгоритмы сглаживания и утоньшения для грузинских печатных символов. Рецензируемый Электронный Научный Журнал «Компьютерьные науки и Телекоммуникации». 2009წ. No.2(19).

ი. გაბისონია. Алтернативны Аудит –важный механизм защиты прав.. PROCESAI IR TENDENCIJOS, EKONOMIKOS VISTIMASI,. 2015წ. .

Б. Цулукидзе. Альтернативная обделка тоннелей Хадорского комплекса. ж. «Транспорт». 2004წ. №3-4, c.11-15.

М. Капанадзе, ა.სარუხანიშვილი, თ.ჭეიშვილი, მ.მშვილდაძე. Аморфноматрицевые нанокомпозиты в системе PbO-MnO-B2O3. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. N 4, 5 გვ..

Т. Чеишвили, Саруханишвили А.В., Капанадзе М.Б., Мшвилдадзе М.Дж.. Аморфноматрицевые нанокомпозиты в системе PbO-MnO-B2O3. Химический журнал Грузии. 2008წ. т.8, №4, с.349-353.

Капанадзе М., Мшвилдадзе М., Чеишвили Т., Саруханишвили А.. Аморфноматрицевые нанокомпозиты в системе PbO-MnO-B2O3. Химический журнал Грузии. 2008წ. № 4, т.8,с.349-353.

მ. მშვილდაძე, А. Саруханишвили, Т. Чеишвили, М. Капанадзе,. аморфноматрицевые нанокомрозиеы всистеме Рb-MnO-B2O3. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. 8(4), 2008.

Капанадзе М.Б., Мшвилдадзе М.Дж.. Аморфоматрицевые нанокомпозиты в системе PbO - MnO - B2O3. Химический Журнал Грузии.. 2008წ. №349-353ст..

ა. გორდეზიანი, Гордезиани Г.. Анализ критических точек регулярных растворов сплавов трехкомпонентной системы. Международный НТП журнал "Проблемы Металлургии, Сварки и Материаловедения". 2005წ. №2(8), стр.3, г.Тбилиси .

ო. კიღურაძე, ჩიქოვანი მ.. Анализ адиабатических условий калориметра для исследования высокотемпературных сверхпроводников. Проблемы механики. . 2006წ. №3.(24). .

Л. Махарадзе, Стерякова С.И.. Анализ влияния мест, соединений отдельных труб, составляющих напорные трубопроводные магистрали на гидродинамические процессы протекающие в них . «Горный журнал», №2(39),Тбилиси. 2017წ. №2(39),Тбилиси, с.28-36.

А. Нодия, Н. Квачадзе, М.Татанашвили. Анализ возникновения возмущающих факторов при прохождении подвижного состава в прямых и кривых участках пути с целью разработки алгоритма устранения этих явлении. . Научно-технический журнал «Транспорт». 2012წ. №1-2 (45-46), с.5-7..

Р. Адамия, Т. Натриашвили. Анализ динамических явлений в главной линии прошивного стана с учетом зоров в соединения ее элементов. Новация, Кутаисский н-ц АН . 2008წ. №2(27), 7ст..

Р. Зукакишвили. Анализ експерименталных методов определения момента Mx относитеъно продолъной оси тел с малой асимметрии. Проблемы мханики . 1წ. № 2(23)/2006 ISSN 1512-0740.

С. Почовян. Анализ информационной модели автоматизированной системы оперативного управления основным производством. დეპონირებულია საქართველოს სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში (ტექინფორმი; ТЕХИНФОРМ). 1992წ. რეგისტრაციის ნომერი 795.