სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Р. Зукакишвили. Анализ експерименталных методов определения момента Mx относитеъно продолъной оси тел с малой асимметрии. Проблемы мханики . 1წ. № 2(23)/2006 ISSN 1512-0740.

С. Почовян. Анализ информационной модели автоматизированной системы оперативного управления основным производством. დეპონირებულია საქართველოს სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში (ტექინფორმი; ТЕХИНФОРМ). 1992წ. რეგისტრაციის ნომერი 795.

მ. სირაძე, Бердзенишвили. Анализ кинетических данных ферментативных реакций . Химический журнал Грузии. 2009წ. №4 .

М.Г. Сирадзе. Анализ кинетических данных ферментативных реакций. Химический журнал Грузии. 2009წ. 9(4), стр. 321-323.

Н. Геладзе, Бердзенишвили И., Сирадзе М. Анализ кинетических данных ферментативных реакций. . GEN, N 1. 2009წ. .

Т. Цомаиа. Анализ контрадикторных отношений выраженных в английских пословицах и поговорках. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2007წ. # 3, გვ. 46 (ISSN 1512-2530) .

გ. გორდეზიანი, Гордезиани А.. Анализ критических точек регулярных растворов сплавов трехкомпонентной системы. Проблемы Металлургии, Сварки и Материаловедения, #2 (8). 2005წ. .

ლ. იაშვილი, თ. ობგაძე. АНАЛИЗ МАКРО-ЭКОНОМИЧЕСКЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРАНГИШВИЛИ-ОБГАДЗЕ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 2009წ. No 2(7),.

ც. ლომაია, ნ.რასულოვა. Анализ малого и среднего бизнеса Грузии и Азербаиджана, . ж. Известия Национальной Академии Наук Азербаиджана,. 2014წ. №1.

ლ. უგულავა, Н.Дондоладзе, З.Мегрелишвили. Анализ метеорологических условий прибрежных городов черноморского побережие Грузии . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. # 3(55) ISSN 1512-0120.

З. Буачидзе, А.А.Чиракадзе,Г.Ш.Мцкерадзе. Анализ модели волноводного электрооптического модулятора с прерывистим взаимодеиствием. . СТРУКТУРА И СВОИСТВА ТВЁРДЫХ ТЕЛ,научные труды,,.Изд.ГПИ,Тбилиси. 1989წ. №2(344),стр.90.

კ. ოდიშარია, null, 6. Т.Чубуридзе, Ц.Хоштария, С.Хоштария. Анализ модели компьютерной сети с не-сколькими серверами с ограниченной длиной очередии ограниченным временем ожидания. . Международный научный журнал "Воздушный транс-порт", Тбилиси. 2013წ. №1(8), Ст.8.

Р. Самхарадзе, Калабегишвили М.А., Гинце Н.В.. Анализ напряженного состояния арочной плотины Ингури ГЭС при сработанном водохранилище. Труды ГТУ . 2001წ. №3 (436).

ც. ლომაია, ნურანა რასულოვა. Анализ национального рынка Азербаиджана и роль малого бизнеса в экономике страны. #5, გვ.111-115. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. #5, გვ.111-115.

С. Почовян. Анализ предметной области автоматизированной системы управления режимами орошения. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (II ნაწილი) (ISSN 978-9941-20-098-4). 2012წ. 463-364 გვ.

В. Абаишвили, З. Баламщарашвили, З. Читидзе. Анализ процесса захвата и перемещения в системе продольной подачи сложнопрофильных заготовок. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2006წ. #3 გვ. 61-65.

Т. Мчедлишвили, Баламцарашвили З.Г., Читидзе З.Д., Гелашвили И.Н., абаишвили в.в.. Анализ процесса захвата и перемещения в системе продольной подачи сложнопрофильных заготовок. Научно-технический журнал «Строительство», ГТУ. 2006წ. № 3, с. 61-65.

В. Абаишвили, З. Баламщарашвили, З. Читидзе. Анализ процесса плоско-паралельного перемещения криволинейных сложнопрофильных брусковых заготовок подающим механизмом шлифовальной линии. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. #3 (6) გვ.34-37 ISSN 1512-3936.

Г. Мурджикнели. Анализ резонансно- го устройства такто- вой синхронизации. სტუ. 1986წ. 14(311) - გვ.8.

О. Гелашвили, И. Чхетиа. Анализ результатов экспериментальнных исследований автомобилей при работе на смешанном виде топлива . Международный научный журнал ,,Проблемы механики”, Тбилиси, . 2007წ. №4(29), с. 52-56.