სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26131 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

უ. ზვიადაძე, უ. ზვიადაძე, М.Л. Мардашова. Влияние карьерного способа эксплуатации месторождений полезных ископаемых Маднекльского горнодобывающего комлекса на состояние природных экосистем. Известия Аграрной Науки, т.5, ном.4, ст. 37-41. 2007წ. ISSN 1512-1887.

И. Бердзенишвили, В.В. Ерохин. Влияние кристаллических наполнителей на свойства композиционных эмалей. Известия НАН Грузии, серия химическая. 2007წ. том 33, № 3, стр. 367-371.

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И. Влияние крупности твердых частиц и плотности гидросмеси на гидравлический удар . «Горная механика и стационарные установки». Тбилиси, Мецниереба. 1996წ. с. 11-16.

ნ. კენჭიაშვილი. Влияние лазерной термоо- бработки на структуру и свойства сталей и чугунов. Проблемы Металлургии, Сварки и Материаловедения, . 2007წ. ISSN1512 -1909, #1(15), 28 -32 стр. .

ა. გორდეზიანი, Кенчиашвили Н.А., Курашвили С.Я.. Влияние лазерной термообработки на структуру и свойства сталей и чугунов. Международный НТП журнал "Проблемы Металлургии, Сварки и Материаловедения". 2007წ. №1(15), стр. 28, г.Тбилиси.

ჯ. ნიკურაძე, Д.Т.Мхеидзе А.Г. Джанелидзе Г.И. Годурдзишвили И.М. Табатадзе. Влияние легирования цинком и хромом на микротвердость монокристаллического арсенида галлия. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება შრომები , 5 2006 წ. . 2006წ. .

ვ. თავხელიძე, Г.Мамниашвили, В.Сердобинцев . Влияние магнитного поля на диссипативные характеристики сверхпроводящей керамики ErBa2Cu3O7-δ. Georgian Engineering News . 2010წ. N.2 (ტომი 54); 73 - 75გვ.

ვ. თავხელიძე, Н.Арабаджян, Г.Мамниашвили, В.Сердобинцев. Влияние магнитного поля на диссипативные характеристики сверхпроводящей керамики ErBa2Cu3O7-b. Georgian Engineering News. 2010წ. #2 (vol. 54), pp 73-75.

ვ. კვინტრაძე, Т. Кокрашвили А. Поклеба. Влияние магнитного поля на кинетику гибели поляр-ных триплетных эксипдек-сов. Georgian engineering news №4 2008. 0წ. 2.

Н. Руруа, Л.Рухадзе. Влияние массы и длины поезда на продольные квазистатические сжимающие силы . “Транспорт”, . 2013წ. ISSN 1512-0910, #3-4 (51-52) стр. 28-29. .

ნ. რურუა, Гочиашвили Акаки, Руруа Нугзар. Влияние массы локомотива и режима ведения поезда на возникающие в поезде продольние силы сжатия. “Транспорт”, . 2009წ. ISSN 1512-0910 #1-2 (33-34) стр. 12-14..

ზ. ოქროსცვარიძე, Т. Бацикадзе. Влияние микродобавок бора, иттрия и кальция на литую структуру стали 03Х20Н18М3Д2. Международный научно-технический журнал "Литейное производство" №7. 2001წ. .

ზ. ოქროსცვარიძე, Л.Тавадзе. Влияние микролегирования на качество хромоникелевой стапи. Зборник трудов IX международной научно-технической конференции "Проблемы сварки, металлургии и родственных технологии". 2004წ. с.116-127.

ზ. გურამიშვილი. Влияние народно-педагогических утопии средних веков на развитие демократической педагогики в Европе. საქართველოს მეცნიერებისა და განვითარების ფონდი "ინტელექტი" . 2006წ. #1 (24), გვ.250–260.

Н. Сефашвили, Э.Халваши. Влияние насыщения ЯМР на величину угла вращения плоскости поляризации ультразвука в условиях АПР. Сообщения АН ГССР. 1985წ. т.120, №2,.

Р. Морчиладзе, Ломсадзе Л. Влияние неисправностей хо-довой части вагона на безо-пасность движения. Научно-технический от-раслевой журнал «транс-порт». . 2013წ. 2013. №1-2 (49-50).

И. Нахуцришвили. Влияние некоторых вторичных процессов на кинетику роста окалины. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2010წ. т.36, 3, 323-325.

Л. Чхартишвили, Д. Т. Лежава. Влияние нулевых колебаний на энергию связи кристалла: Квазиклассический расчет для слоистого нитрида бора. Тр. ГТУ. 2001წ. 6(439), 87-90.

ი. ბერძენიშვილი, Т.Ш. Чеишвили. Влияние оксида титана на строение и свойства марганецсодержащих боратных стекол . სტუ, შრომები. 2005წ. № 4(458), стр. 42-45.