სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Фагава, О. Харашвили, Н. Майсурадзе, Н. Хасия, Н. Каршиладзе. Влияние интенсивности облучения на эффективность введения глубоких акцепторных центров в кристаллах n-Si. . Georgian engineering News. 2007წ. Georgian engineering News,N 1, 2007, p. 25-26, 8 .

Т. Цинцадзе, И.О. Гвелесиани, Н.Д. Геловани , М.Г. Цинцадзе. Влияние карбоксилат ных координационных соедине ний цинка с амидами пиридинкарбоновых кислот на текучесть сахар крови, потребление кислорода тканями и электродиограмму у животных. Труды Груз.Техн. Университета . 1999წ. №1 (425), C.11-14 .

Т. Цинцадзе, И.О. Гвелесиани, Н.Д. Геловани . Влияние карбоксилатн ых координационных соединений кадмия с аминами пиридинкарбо новых кислот на текуче сть сахар крови, потреб ление кислорода тканя ми и электродиограмму у животных. Труды Груз.Техн. Университета. 1999წ. №4 (428) C.12-15.

Цинцадзе М.Г., Цинцадзе Т.Г., Гвелесиани И.О.. Влияние карбоксилатных координационных соединений кадмия с амидами пиридинкарбоновых кислот на текучесть, сахар крови, потребление кислорода тканями и электрокардиограмму у животных. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, . 1999წ. №1 (425), გვ. 17-20.

ნ. გელოვანი, Цинцадзе Т.Г., Гвелесиани И.О.. Влияние карбоксилатных координационных соединений цинка с амидами пиридинкарбоновых кислот на текучесть, сахар крови, потребление кислорода тканями и электрокардиограмму у животных. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, . 1999წ. #4 (428), გვ. 12-15.

М. Мардашова, Т. Дзадзамия. Влияние карьерного способа эксплуатации месторождений полезных ископаемых Маднекльского горнодобывающего комлекса . Известия Аграрной Науки. 2007წ. ISSN 1512-1887, т.5, ном.4, ст. 37-41.

უ. ზვიადაძე, უ. ზვიადაძე, М.Л. Мардашова. Влияние карьерного способа эксплуатации месторождений полезных ископаемых Маднекльского горнодобывающего комлекса на состояние природных экосистем. Известия Аграрной Науки, т.5, ном.4, ст. 37-41. 2007წ. ISSN 1512-1887.

ჯ. გიგინეიშვილი. ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И АРХИТЕКТУРУ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА «HILTON» В г. БАТУМИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВИЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ЛИРА САПР». . IX INTERNATIONAL SIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE “MODERN PROBLEMS OF WATER MANAGEMENT, ENVERONMENTAL PROTECTION, ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION.”. 2019წ. Tbilisi. Georgia. 2019. стр. 52-62..

И. Бердзенишвили, В.В. Ерохин. Влияние кристаллических наполнителей на свойства композиционных эмалей. Известия НАН Грузии, серия химическая. 2007წ. том 33, № 3, стр. 367-371.

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И. Влияние крупности твердых частиц и плотности гидросмеси на гидравлический удар . «Горная механика и стационарные установки». Тбилиси, Мецниереба. 1996წ. с. 11-16.

ნ. კენჭიაშვილი. Влияние лазерной термоо- бработки на структуру и свойства сталей и чугунов. Проблемы Металлургии, Сварки и Материаловедения, . 2007წ. ISSN1512 -1909, #1(15), 28 -32 стр. .

ა. გორდეზიანი, Кенчиашвили Н.А., Курашвили С.Я.. Влияние лазерной термообработки на структуру и свойства сталей и чугунов. Международный НТП журнал "Проблемы Металлургии, Сварки и Материаловедения". 2007წ. №1(15), стр. 28, г.Тбилиси.

ჯ. ნიკურაძე, Д.Т.Мхеидзе А.Г. Джанелидзе Г.И. Годурдзишвили И.М. Табатадзе. Влияние легирования цинком и хромом на микротвердость монокристаллического арсенида галлия. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება შრომები , 5 2006 წ. . 2006წ. .

ვ. თავხელიძე, Г.Мамниашвили, В.Сердобинцев . Влияние магнитного поля на диссипативные характеристики сверхпроводящей керамики ErBa2Cu3O7-δ. Georgian Engineering News . 2010წ. N.2 (ტომი 54); 73 - 75გვ.

ვ. თავხელიძე, Н.Арабаджян, Г.Мамниашвили, В.Сердобинцев. Влияние магнитного поля на диссипативные характеристики сверхпроводящей керамики ErBa2Cu3O7-b. Georgian Engineering News. 2010წ. #2 (vol. 54), pp 73-75.

ვ. კვინტრაძე, Т. Кокрашвили А. Поклеба. Влияние магнитного поля на кинетику гибели поляр-ных триплетных эксипдек-сов. Georgian engineering news №4 2008. 0წ. 2.

Н. Руруа, Л.Рухадзе. Влияние массы и длины поезда на продольные квазистатические сжимающие силы . “Транспорт”, . 2013წ. ISSN 1512-0910, #3-4 (51-52) стр. 28-29. .

ნ. რურუა, Гочиашвили Акаки, Руруа Нугзар. Влияние массы локомотива и режима ведения поезда на возникающие в поезде продольние силы сжатия. “Транспорт”, . 2009წ. ISSN 1512-0910 #1-2 (33-34) стр. 12-14..

ზ. ოქროსცვარიძე, Т. Бацикадзе. Влияние микродобавок бора, иттрия и кальция на литую структуру стали 03Х20Н18М3Д2. Международный научно-технический журнал "Литейное производство" №7. 2001წ. .