სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И. Влияние крупности твердых частиц и плотности гидросмеси на гидравлический удар . «Горная механика и стационарные установки». Тбилиси, Мецниереба. 1996წ. с. 11-16.

ნ. კენჭიაშვილი. Влияние лазерной термоо- бработки на структуру и свойства сталей и чугунов. Проблемы Металлургии, Сварки и Материаловедения, . 2007წ. ISSN1512 -1909, #1(15), 28 -32 стр. .

ა. გორდეზიანი, Кенчиашвили Н.А., Курашвили С.Я.. Влияние лазерной термообработки на структуру и свойства сталей и чугунов. Международный НТП журнал "Проблемы Металлургии, Сварки и Материаловедения". 2007წ. №1(15), стр. 28, г.Тбилиси.

ჯ. ნიკურაძე, Д.Т.Мхеидзе А.Г. Джанелидзе Г.И. Годурдзишвили И.М. Табатадзе. Влияние легирования цинком и хромом на микротвердость монокристаллического арсенида галлия. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება შრომები , 5 2006 წ. . 2006წ. .

ვ. თავხელიძე, Г.Мамниашвили, В.Сердобинцев . Влияние магнитного поля на диссипативные характеристики сверхпроводящей керамики ErBa2Cu3O7-δ. Georgian Engineering News . 2010წ. N.2 (ტომი 54); 73 - 75გვ.

ვ. თავხელიძე, Н.Арабаджян, Г.Мамниашвили, В.Сердобинцев. Влияние магнитного поля на диссипативные характеристики сверхпроводящей керамики ErBa2Cu3O7-b. Georgian Engineering News. 2010წ. #2 (vol. 54), pp 73-75.

ვ. კვინტრაძე, Т. Кокрашвили А. Поклеба. Влияние магнитного поля на кинетику гибели поляр-ных триплетных эксипдек-сов. Georgian engineering news №4 2008. 0წ. 2.

Н. Руруа, Л.Рухадзе. Влияние массы и длины поезда на продольные квазистатические сжимающие силы . “Транспорт”, . 2013წ. ISSN 1512-0910, #3-4 (51-52) стр. 28-29. .

ნ. რურუა, Гочиашвили Акаки, Руруа Нугзар. Влияние массы локомотива и режима ведения поезда на возникающие в поезде продольние силы сжатия. “Транспорт”, . 2009წ. ISSN 1512-0910 #1-2 (33-34) стр. 12-14..

ზ. ოქროსცვარიძე, Т. Бацикадзе. Влияние микродобавок бора, иттрия и кальция на литую структуру стали 03Х20Н18М3Д2. Международный научно-технический журнал "Литейное производство" №7. 2001წ. .

ზ. ოქროსცვარიძე, Л.Тавадзе. Влияние микролегирования на качество хромоникелевой стапи. Зборник трудов IX международной научно-технической конференции "Проблемы сварки, металлургии и родственных технологии". 2004წ. с.116-127.

ზ. გურამიშვილი. Влияние народно-педагогических утопии средних веков на развитие демократической педагогики в Европе. საქართველოს მეცნიერებისა და განვითარების ფონდი "ინტელექტი" . 2006წ. #1 (24), გვ.250–260.

Н. Сефашвили, Э.Халваши. Влияние насыщения ЯМР на величину угла вращения плоскости поляризации ультразвука в условиях АПР. Сообщения АН ГССР. 1985წ. т.120, №2,.

Р. Морчиладзе, Ломсадзе Л. Влияние неисправностей хо-довой части вагона на безо-пасность движения. Научно-технический от-раслевой журнал «транс-порт». . 2013წ. 2013. №1-2 (49-50).

И. Нахуцришвили. Влияние некоторых вторичных процессов на кинетику роста окалины. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2010წ. т.36, 3, 323-325.

Л. Чхартишвили, Д. Т. Лежава. Влияние нулевых колебаний на энергию связи кристалла: Квазиклассический расчет для слоистого нитрида бора. Тр. ГТУ. 2001წ. 6(439), 87-90.

ი. ბერძენიშვილი, Т.Ш. Чеишвили. Влияние оксида титана на строение и свойства марганецсодержащих боратных стекол . სტუ, შრომები. 2005წ. № 4(458), стр. 42-45.

გ. ლოლაძე, თ. ლოლაძე. Влияние оксидов двухвалентных элементов на ликвационную структуру цинксодержащих глазурей. კერამიკა. 2007წ. N1, გვ.3-4.

Т. Фагава, null, М.Г. Беридзе, И.Г. Каландадзе, К.К. Барамидзе, Н.А. Эсиава. Влияние оптического воздействия на рассеивающую способность квазидиалектических включений в облученных протонами кристаллах n-Si. Труды Грузинского технического университета. 2013წ. , № 1 (497), 2013, с. 110-113, 4.

ვ. ხარიტონაშვილი, З.Члачидзе , А.Ратман. Влияние отказа шины на безопасность АТС. ЖурналТранспорт №3, Тбилиси, ООО ,,Транспорт” . 2005წ. .