სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ოქროსცვარიძე, Л.Тавадзе. Влияние микролегирования на качество хромоникелевой стапи. Зборник трудов IX международной научно-технической конференции "Проблемы сварки, металлургии и родственных технологии". 2004წ. с.116-127.

ზ. გურამიშვილი. Влияние народно-педагогических утопии средних веков на развитие демократической педагогики в Европе. საქართველოს მეცნიერებისა და განვითარების ფონდი "ინტელექტი" . 2006წ. #1 (24), გვ.250–260.

Н. Сефашвили, Э.Халваши. Влияние насыщения ЯМР на величину угла вращения плоскости поляризации ультразвука в условиях АПР. Сообщения АН ГССР. 1985წ. т.120, №2,.

Р. Морчиладзе, Ломсадзе Л. Влияние неисправностей хо-довой части вагона на безо-пасность движения. Научно-технический от-раслевой журнал «транс-порт». . 2013წ. 2013. №1-2 (49-50).

И. Нахуцришвили. Влияние некоторых вторичных процессов на кинетику роста окалины. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2010წ. т.36, 3, 323-325.

Л. Чхартишвили, Д. Т. Лежава. Влияние нулевых колебаний на энергию связи кристалла: Квазиклассический расчет для слоистого нитрида бора. Тр. ГТУ. 2001წ. 6(439), 87-90.

ი. ბერძენიშვილი, Т.Ш. Чеишвили. Влияние оксида титана на строение и свойства марганецсодержащих боратных стекол . სტუ, შრომები. 2005წ. № 4(458), стр. 42-45.

გ. ლოლაძე, თ. ლოლაძე. Влияние оксидов двухвалентных элементов на ликвационную структуру цинксодержащих глазурей. კერამიკა. 2007წ. N1, გვ.3-4.

Т. Фагава, null, М.Г. Беридзе, И.Г. Каландадзе, К.К. Барамидзе, Н.А. Эсиава. Влияние оптического воздействия на рассеивающую способность квазидиалектических включений в облученных протонами кристаллах n-Si. Труды Грузинского технического университета. 2013წ. , № 1 (497), 2013, с. 110-113, 4.

ვ. ხარიტონაშვილი, З.Члачидзе , А.Ратман. Влияние отказа шины на безопасность АТС. ЖурналТранспорт №3, Тбилиси, ООО ,,Транспорт” . 2005წ. .

М. Тананашвили. Влияние отставания об забоя крепи горизонтальной выработки на процесс ее нагружения при подвигании забоя . Транспорт . 2009წ. №1-2. 46-49.

М. Цирекидзе, .Т. Кокрашвили, М. Цулукидзе, A. Поклеба. Влияние парамагнитных добавок на кинетику рекомбинации радикалов в мицеллах. GEN. 2012წ. No.1(vol. 61), 2012 pp.99-101..

А. Есакия. Влияние параметров БВР при строительстве тоннелей метрополитена на интенсивность колебаний наземных сооружений. Тезисы докладов научно – технической конференции «Управление действием промышленных взрывов» г. Батуми. 1988წ. c.5-6.

ნ. რურუა, Швелидзе Малхаз, Маисурадзе Георги, Руруа Нугзар. Влияние плана и профиля пути на продольную квазистатическую сжимающую силу в поезде. “Транспорт”,. 2010წ. ISSN 1512-0910 #3-4 (39-40) стр. 4-6..

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Влияние погрешностей средств измерений на некоторые свойства несимметричных планов второго порядка . Georgian Engineering News. 2007წ. №1, с. 55-58.

М. Салуквадзе, Г.Сулаквелидзе. Влияние проведения противоградовых работ на количество выпавших осадков. Журнал Метеорология и гидрология . 1973წ. № 8, Москва, с. 96.

ნ. კუციავა, Гогишвили А.Р., Эристави Д.В., Сабахтаришвили Ш.Ж., Гелашвили И.В. Влияние продуктов сгорания моторного топлива на экологическое состояние городов . Известия национальной академии наук Грузии, серия химическая. № 4. т. 34, Тбилиси . 2008წ. c. 456-462.

Д. Эристави, А.Р. Гогишвили,, Ш.Ж. Сабахтарашвили, Н.А. Куциава, И.В. Гелашвили. Влияние продуктов сгорания моторного топлива на экологическое состояние городов.. Известия национальной академии наук Грузии,серия химическая . 2008წ. ISSN -0132-6074, № 4, т.34, Тбилиси, с.456 - 462. .

К. Кобахидзе, Датукишвили Г.С., Мисабишвили Г.Г.. Влияние проходки дренажных штолен на напряженно-деформированное состояние обделки осушаемого тоннеля. Транспорт. 2007წ. №1(25), 25-26, Тбилиси.

К. Кобахидзе. Влияние проходки дренажных штолен на напряженно-деформированное состояние обделки осушаемого тоннеля. Проблемы механики. 2006წ. #3, (23), 91-94, Тбилиси.