სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ირემაშვილი, А. Езугбая, И.Иремашвили, Г.Нижарадхе, Н. Мсхиладзе. Влияние пылевидных фраксий и гранулометрического состава песка на удобоукладываемость легкобетонной смеси. . 2006წ. #2, გვ.4.

ზ. ეზუგბაია, Г. Нижарадзе, Н. Мсхиладзе, И. Иремашвили. Влияние пылевидных фракций и грану-лометрического состава песка на удобо-укладываемость легкобетонной смеси . «Строительство». 2006წ. №2 стр. 53-55.

ნ. მსხილაძე, А.Езугбаиа, И.Иремашвили, Г.нижарадзе. Влияние пылевидных фракций и грану-лометрического состава песка на удобоукладываемость легкобетонной смеси . ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2006წ. #2.

ი. ირემაშვილი, გ. ნიჟარაძე, ნ. მსხილაძე. Влияние пылевидных фракций и гранулометрического состава песка на удобоукладываемость . გამომც. პოლიგრაფიული ცენტრი "ბარტონი", ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. #2, გვ. 53-56.

С. Бищадзе. Влияние рабочей жидкости на время обратного хода штока магнитогидравлического толкателя. Научно-технический журнал "Транспорт и машиностроение". 2009წ. №3 (15).

. Влияние различных наполнителей и глины на свойства жидкостекольных наливных смесей. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения . 2008წ. №1, 26-27.

М. Шишинашвили, А. Бурдуладзе. Влияние различных поверхностно-активных добавок на свойства асфальтобетоннои смеси . განათლება, ISSN 1512-102X. 2013წ. #2(8), თბილისი, საქართველო, გვ.174-176.

ა. ბუქსიანიძე. Влияние различных факторов на натяжение нити. სამეცნიერო- საინჟინრო ჟურნალი "ინტელექტი". 2001წ. № 3 (11).

И. Бердзенишвили, Н.Д. Квиникадзе. Влияние различных факторов на процесс студнеобразования. Химический журнал Грузии. 2009წ. 9(1), стр. 50-52.

თ. ნანიტაშვილი, ტ. ტაბატაძე. Влияние размельчения гребней на состав и качество Кахетинского вина. Труды Груз. НИИ Пищевой промышленности. 2004წ. т.7..

ა. კაპანაძე. Влияние размера на переход металл-диэлектрик решетки галлиевых кластеров. . 1981წ. .

М. Тачтачишвили, А. Капанадзе Г.Табатадзе. Влияние размера частиц на температуру плавления. Nano Studies . 2016წ. №14 рр 73-76.

Т. Цинцадзе, И.О. Гвелесиани , Н.Д. Геловани . Влияние разнолигандн ых координационных соединений меди(II) с амидами пиридинкарбоновых кислот на текучесть, сахар крови, потребление кислорода тканями и электродиаграмму у животных. Труды Груз.Техн. Университета . 1999წ. №1(425) C.14-17 .

ნ. გელოვანი, Цинцадзе Т.Г., Гвелесиани И.О.. Влияние разнолигандных координационных соединений меди(II) с амидами пиридинкарбоновых кислот и карбоксилатными группами на текучесть, сахар крови, потребление кислорода тканями и электрокардиограмму у животных.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, . 1999წ. #1 (425), გვ. 14-17.

М. , Г.В. Цинцадзе К.И. Цинцадзе Л.В. Гвердцители, Д.М. Дихаминджиа Д.И. Нозадзе Р.Г.Тедиашвили. Влияние разнолигандных координационных соединений кобальта и марганца с карбоксилатными группами и амидами пиридинкарбоновых кислот на текучесть, сахар крови, потребление кислорода тканями и электрокардиограмма у животных. Труды Груз. Техн. Университета ). 1992წ. №3 (386) . გვ. 36-38.

М. Цинцадзе, Н.Г.Гегешидзе, Н.Б.Жоржолиани, И.А.Бешкенадзе Г.В.Цинцадзе. Влияние растворителя на комплексообразующую способность 1-[(БензилкарбамооилЕ) – этил] – 2 –изоникотиноилгидразида (ниаламида). Химический журнал Грузии. 2016წ. Т.16 №1.

М. , Г.В. Цинцадзе М.Г. Цинцадзе Н.Г. Гегешидзе М.К.Кереселидзе Д.М. Лочошвили. Влияние растворителя на комплексообразующую способность N,N-диметилформамида. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ტ.15, #2. გვ.14-17.

Н. Гегешидзе, М.Г.Цинцадзе Н.Б.Жоржолиани И.А.Бешкенадзе Г.В.Цинцадзе. Влияние растворителя на комплексообразующую способность 1-[2-(бензилкарбамоил)-этил]-2-изоникотиноилгидразида (ниаламида). Химический журнал Грузии Тбилиси . 2016წ. Т.16 №1 стр. 19-24.

Н. Гегешидзе, М.Г.Цинцадзе Д.М.Лочошвили Г.В.Цинцадзе Л.Л.Голодзе. Влияние растворителя на комплексообразующую способность 2,8-диэтил-2,4,6,8-тетраазабицикло[3,3,0]-октадиона-3,7. Химический журнал Грузии. 2013წ. Т.39, №3-4, стр. 203-210.

М. Цинцадзе, Г.В.Цинцадзе Н.Г.Гегешидзе М.К.Кереселидзе Д.М.Лочошвили. Влияние растворителя на комплексообразующую способность N,N-диметилформамида. Химический журнал Грузии. 2015წ. Т.15 №2, с.14-18.