სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გელოვანი, Цинцадзе Т.Г., Гвелесиани И.О.. Влияние разнолигандных координационных соединений меди(II) с амидами пиридинкарбоновых кислот и карбоксилатными группами на текучесть, сахар крови, потребление кислорода тканями и электрокардиограмму у животных.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, . 1999წ. #1 (425), გვ. 14-17.

М. , Г.В. Цинцадзе К.И. Цинцадзе Л.В. Гвердцители, Д.М. Дихаминджиа Д.И. Нозадзе Р.Г.Тедиашвили. Влияние разнолигандных координационных соединений кобальта и марганца с карбоксилатными группами и амидами пиридинкарбоновых кислот на текучесть, сахар крови, потребление кислорода тканями и электрокардиограмма у животных. Труды Груз. Техн. Университета ). 1992წ. №3 (386) . გვ. 36-38.

М. Цинцадзе, Н.Г.Гегешидзе, Н.Б.Жоржолиани, И.А.Бешкенадзе Г.В.Цинцадзе. Влияние растворителя на комплексообразующую способность 1-[(БензилкарбамооилЕ) – этил] – 2 –изоникотиноилгидразида (ниаламида). Химический журнал Грузии. 2016წ. Т.16 №1.

М. , Г.В. Цинцадзе М.Г. Цинцадзе Н.Г. Гегешидзе М.К.Кереселидзе Д.М. Лочошвили. Влияние растворителя на комплексообразующую способность N,N-диметилформамида. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ტ.15, #2. გვ.14-17.

Н. Гегешидзе, М.Г.Цинцадзе Н.Б.Жоржолиани И.А.Бешкенадзе Г.В.Цинцадзе. Влияние растворителя на комплексообразующую способность 1-[2-(бензилкарбамоил)-этил]-2-изоникотиноилгидразида (ниаламида). Химический журнал Грузии Тбилиси . 2016წ. Т.16 №1 стр. 19-24.

Н. Гегешидзе, М.Г.Цинцадзе Д.М.Лочошвили Г.В.Цинцадзе Л.Л.Голодзе. Влияние растворителя на комплексообразующую способность 2,8-диэтил-2,4,6,8-тетраазабицикло[3,3,0]-октадиона-3,7. Химический журнал Грузии. 2013წ. Т.39, №3-4, стр. 203-210.

М. Цинцадзе, Г.В.Цинцадзе Н.Г.Гегешидзе М.К.Кереселидзе Д.М.Лочошвили. Влияние растворителя на комплексообразующую способность N,N-диметилформамида. Химический журнал Грузии. 2015წ. Т.15 №2, с.14-18.

Н. Гегешидзе, Г.В.Цинцадзе М.Г.Цинцадзе М.М.Мамисеишвили Д.М.Лочошвили. Влияние растворителя на комплексообразующую способность N,N-диметилформамида. Химический журнал Грузии. 2015წ. (15)N2 Стр. 14-17.

Т. Гиоргадзе, მ.ცინცაძე ნ.კილასონია მ.კერესელიძე ლ.სხირტლაძე დ.ლოჩოშვილი. Влияние растворителя на комплексообразующую способность ацетилгидразида с металлами. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2016წ. ტ.16, N1. გვ. 11-14.

Т. Гиоргадзе, Э.С.Топурия Н.Т.Болквадзе М.Чантурия Д.М.Лочошвили. Влияние растворителя на комплексообразующую способность бензоилгидразона бензальдегида. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2017წ. ტ.17, N1.

Е. Тофуриа, null, Т. Гиоргадзе, Н. Болквадзе, М. Чантурия, Д. Лочошвили. Влияние растворителя на комплексообразующую способность бензоилгидразона бензальдегита. საქათველოს ქიმიური ჟურნალი. 2017წ. ტ. 1.

Т. Гиоргадзе, Н.О.Киласония Т.Н.Тусиашвили Н.Л.Табуашвили М.Т.Киладзе. Влияние растворителя на комплексообразующую способность бензоилгидразона формальдегида. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2017წ. ტ.17, N1.

Н.О.Киласония Т.Н.Тусиашвили Н.Л.Табуашвили М.Т.Киладзе. Влияние растворителя на комплексообразующую способность бензоилгидразона формальдегида. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2017წ. ტ.17, N1.

Т. Тусиашвили, null, Т. Гиоргадзе, Н. Киласония, Н. Табуашвили, М. Киладзе. Влияние растворителя на комплексообразующую способность бензоилгидразона формальдегида. . 2017წ. ტ.1.

Н. Киласониа, Т.З.Гиоргадзе Т.Н.Тусиашвили Н.Л.Табуашвили М.Т.Киладзе. Влияние растворителя на комплексообразующую способность бензоилгидразона формальдегида.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2017წ. ტ.17, N1.

ა. მამულაშვილი, თ. ცინცაძე, , ი. გველესიანი, ნ. კილასონია, ნ. თაბუაშვილი, დ.ლოჩოშვილი. Влияние растворителя на комплексообразующую способность карбамида (мочевины). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. თბილისი. ტ.15, №2, გვ. 18-21.

ნ. კილასონია, თ.ცინცაძე, ი.გველესიანი, ა.მამულაშვილი, ნ.თაბუაშვილი, დ.ლოჩოშვილი. Влияние растворителя на комплексообразующую способность карбамида (мочевины). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ტ.15, N2. გვ. 18-21.

Т. Цинцадзе, Д.М. Лочошвили, Т.З. Гиоргадзе, Е.С. Топурия . Влияние растворителя на комплексообразующую способность фаматических препаратов с металлами 1. Мебикар-2,4,6,8-тетраазабицикло [3,3,0] –октандион-3,7. Химический журнал Грузии . 2011წ. Т 11, №2 С. 249-258 .

Т. Цинцадзе, И. Гвелесиани, Д.М.Лочошвили М.М.Мамисеишвили . Влияние растворителя на комплексообразующую способность фарматевтических препаратов с металлами 2,4,6,8-тетраэтил-тетраазабицикло[3,3,0]-октадиона-3,7(ВИКАРЕТ). Химический журнал Грузии . 2014წ. Т.14 №1 с.200-205.

М. Цинцадзе, Д.М.Лочошвили М.М.Мамисеишвили Г.В.Цинцадзе И.О.Гвелесиани Л.И.Схиртдладзе М.М.Абашидзе. Влияние растворителя на комплексообразующую способность фармацевтических препаратов с металами. II. 2,5–диэтил–2,4,6,8–тетраазабицило[3,3,0]-октандион-3,7(2,6- ДЕТАБОД – L. . Химический журнал Грузии. 2013წ. Т.13 №1. с.12-20.