სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Кахетелидзе, П. Явич. Возможности прогнозирование использования некоторых оксикислот для вымывания металлов из организма. რადიოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები,. 2009წ. ტომი IV-V, თბილისი, გვ. 154–156..

ა. გორდეზიანი, Кенчиашвили Н.А., Гордезиани Г.А., Курашвили С.Я.. Возможность применения лазерного луча для термообработки сталей различного состава. Международный НТП журнал "Проблемы металлургии, сварки и материаловедения". 2006წ. №4(14), стр.19, г.Тбилиси.

ნ. კენჭიაშვილი. Возможность применения лазерного луча для термо- обработки сталей различ- ного состава. Проблемы Металлургии, Сварки и Материаловедения . 2006წ. #4(14), 20 -24 стр, 2006 ISSN1512 -1909, .

Т. Мегрелишвили. Возможные пути модернизации преподавания литературы в аудитории нефилологического профиля.. „ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ საერთაშორისო სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. ბათუმი,. 2009წ. გვ. 471-474 (ISSN 1987-7625; ISBN 987-9941-409-91-2)..

ს. დადუნაშვილი. Возобновляемые источники энергии на базе наноматериалов‎. Georgian Engineering News, .‎. 2001წ. No. 3, 2001. p.70-77.

ი. ქადარია, Чигладзе Г.. Волна повышенной мутности, протикающая в канал из реки через водозабор. . 2004წ. N 4(454).

ლ. უგულავა. волокщетые материалы в композитах. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა,“ №2(66), 2013. 2013წ. .

ფ. ვერულაშვილი, Т.Гегелашвили. Вольновой прцесс в оболочечно-стержневой конструкции при осевом нагружении. Georgian engineering news. 2006წ. ISSN1512-0287, N2.

Н. Непаридзе, მ. სირაძე, ხ.დიდიძე, მ.ბექაური, ი. გოქსაძე. ВОПРОСУ РАЦИОНАЛЪНОГО ИСПОЛЗОВАНИЯ ХЛОПКОВЫХ СОАПСТОКОВ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. Vol.6, N3,.

Д. Бибилеишвили, К. Махашвили, Т. Дзагания и др. Вопросы автоматизации процессов приготовления растворов коагулянтов для реагентной очистки природных и сточных вод . Georgian enginering news (GEN). 2011წ. №4, с. 84-86.

К. Махашвили, Д. Бибилеишвили. Вопросы автоматизации процессов приготовления растворов коагулянтов для реагентной очистки природных и сточных вод. Georgian Engineering News. 2011წ. №4, с.84-86.

Н. Еремеишвили, М. Кикнадзе, Кунелашвили Нана. Вопросы автоматического обноружения ошибок и повышение достоверности измерительной информации в автоматизированных системах. Transactions automated control sistems. 2007წ. N1(2).

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И., Геленидзе М.Н. Вопросы анализа работы последовательно вкдюченных землесосов. Горная электромеханика и рудничная аэрология. Тбилиси: Мецниереба. 1968წ. c. 78-85.

Т. Шарашенидзе. Вопросы аппаратного согласования асинхронного и синхронного процессоров программного контроллера. ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1982წ. .

З. Нацвлишвили. Вопросы аппрксимации интегралов с особенностями и их некоторые применения. . Номер гос. рег. 01860127406, ин. 0287.0016953. 1986წ. .

ჰ. წულაია, М.Г. Цулая. Вопросы виброзащиты биомеханических систем. Проблемы прикладной механики №2 (3), стр. 55-56. 2001წ. №2 (3).

Д. , А.Заславский, М.Мелкадзе, М.Тавдишвили. Вопросы использования универсальных программ загрузки баз данных для формирования портфеля наряд-заказов в трубо-прокатном цехе. Применение математических методов и вычислительной техники в управлении.Сабчота Сакартвело, Тбилиси. 1985წ. стр. 74-77.

Г. Гогичаишвили, Сухиашвили Т.А.. Вопросы коррекции моделей управления в семиотических системах. В кн.:" Применение ЭВМ и математических методов в управлении производством. Изд. "Сабчота Сакартвело". 1980წ. .

З. Пиранашвили, Петриашвили О.Г.. Вопросы математического моделирования и прогнозирования металургических процессов. Грузинский Технический Университет , Тбилиси,2006, Издательство «Технический Университет». 2006წ. стр.151.

А. Цакадзе, В. Балавадзе, გოგუაძე გ.ა., ბლიაძე სეით, კაცაძე ამირან. Вопросы обработки новых неавтоматических моделей для оценки работоспособности геометрически сложных систем. მექანიკის პრობლემები. 2005წ. №1(18), 4 გვ. .