სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. იორდანიშვილი, Надибаидзе В.Ш.. Денивеляционные явления у Колхидского побережья Черного моря.. Сб.тр.института водного хозяйства и инженерной экологии АН Грузииб "Экологическая устойчивость, безопасность, надежность. Тбилиси.. 2003წ. с.61-65.

თ. სინჯიაშვილი. Денотативно-сигнификативный аспект и функциональные свойства имен прилагательных. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. №3(31) გვ.5.

ზ. ციხელაშვილი, П.Ш.Гиоргадзе. Дескриптивное моделирование качества питьевой воды по данным ряда международных стандартов. ГТУ, научно-технический журнал"Гидроинженерия", http://www.cetl.gtu.ge, #2(2), 14 стр.Тбилиси. 2007წ. .

Т. Нареклишвили. Дескриптивные модели,имитирующие изменение качества сточных вод по некоторым консервативным химическим компонентам. Georgian Engineering News. 2006წ. N1. 2006 pp.183-185.

. Детерминированные и стохастические модели знаний в экспертных системах прогнозирования. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003წ. №7, თბილისი, გვ. 240 – 247.

მ. წიქარიშვილი, С.И.ВЛИАДЗЕ. Деформации трехугольном и четырехуголном цилиндрическом элементе. Проблемы механики междунаровный научный журнал. 2002წ. # 4 ISSN 1512-0740.

Р. Имедадзе, Т. Зоненашвили. Деформация пологой сферо-оболочки с концентрической выдавкой. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2007წ. №3(6).

გ. მეტრეველი, Имедадзе, Чурчелаури, Метревели. Деформация цилиндгической пологой оболочки с прямолинейной выдавкой. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. issn1512-3936,.

რ. იმედაძე, Г.А.Метревели, Б.Г.Чурчелаури. ДЕФОРМАЦИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОЛОГОЙ ОБОЛОЧКИ С ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ ВЫДАВКОЙ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. #3 გვ.78-82 ISSN 1512-3936.

С. Эсадзе, Ш.Урушадзеб Г.Джавахишвили,Д.Зурабишвили. деформированное состояние статически нагруженного стержня Влияние линемфтического возмущения на . Грузинский Технический УниверситетТруды . 2014წ. №3(443)9-15 .

ვ. შუბითიძე. Деятельность Ноя Жордания в I Государственной Думе России. Маприал ТГУ - СПБ. 2003წ. .

მ. წიქარიშვილი, ДЖ.А.БАХТАДЗЕ. Диагностика сооружений составных металических конструкций с волоконно-оптическими датчиками. Проблемы механики междунаровный научный журнал. 2002წ. # 4 ISSN 1512-0740.

ზ. ციხელაშვილი, Ш.З.Цихелашвили, И.З.Цихелашвили, П.Ш. Гиоргадзе, М.Р. Гуджабидзе, Г.А.Метревели, А.В.Долидзе, М.Г.Мчедлидзе. Диагностическое решаюшее правило качественного поведения системы водоснабжения,. ж."Georgian Engineering News", http://www.mmc.net.ge/grn, #2, 4 стр.Тбилиси. 2005წ. .

ზ. ქვათაძე, Деканосидзе Ш., Замтарадзе Г. Диаграммы направленности излучения двумя концентрическими диэлектрическими сферами, возбужденнными плоской электромагнитной волной. Georgian Engineering News, N 1, с. 40-46. 2006წ. .

В. Радзиевский, Н. Джалябова, Н. Ломашвили. Диалоговая система автоматического анализа и символического описания плоских сцен. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003წ. №7, თბილისი, გვ. 247 – 253.

ზ. გურამიშვილი. Дидактические принципы, используемые в преподавании русского языка как иностранного. საქართველოს საგანმანათელბო მეცნიერებათა აკადემია. ჟურნალი "ვესტნიკის" დამატება. 2008წ. შრომები 12, გვ.17–23.

ხ. მღებრიშვილი, ნ.დიასამიძე. Дизельный двигатель как колебательная система. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". თბილისი, . 2009წ. N4(16), 135-138 გვ..

Т. Цинцадзе, Л. Тофуриа, Т. Буачидзе, Р.А.Сванишвили. Динамика велоэргограммы при дозированной физической нагузке. Известия нац. Акад. наук Грузии (серия биомедицин). 2014წ. Т.40 N.5-6 с.211-215.

ნ. ცინცაძე, Цинцадзе Т.Н, Шелия В.Ш. Динамика засух в Грузии на фоне глобального потепления. Сб. Трудов Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета . 2011წ. т. 117, с. 68-73..