სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ქვათაძე, Деканосидзе Ш., Замтарадзе Г. Диаграммы направленности излучения двумя концентрическими диэлектрическими сферами, возбужденнными плоской электромагнитной волной. Georgian Engineering News, N 1, с. 40-46. 2006წ. .

В. Радзиевский, Н. Джалябова, Н. Ломашвили. Диалоговая система автоматического анализа и символического описания плоских сцен. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003წ. №7, თბილისი, გვ. 247 – 253.

ზ. გურამიშვილი. Дидактические принципы, используемые в преподавании русского языка как иностранного. საქართველოს საგანმანათელბო მეცნიერებათა აკადემია. ჟურნალი "ვესტნიკის" დამატება. 2008წ. შრომები 12, გვ.17–23.

ხ. მღებრიშვილი, ნ.დიასამიძე. Дизельный двигатель как колебательная система. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". თბილისი, . 2009წ. N4(16), 135-138 გვ..

Т. Цинцадзе, Л. Тофуриа, Т. Буачидзе, Р.А.Сванишвили. Динамика велоэргограммы при дозированной физической нагузке. Известия нац. Акад. наук Грузии (серия биомедицин). 2014წ. Т.40 N.5-6 с.211-215.

ნ. ცინცაძე, Цинцадзе Т.Н, Шелия В.Ш. Динамика засух в Грузии на фоне глобального потепления. Сб. Трудов Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета . 2011წ. т. 117, с. 68-73..

М. Цинцадзе, Н.Бекошвили Г.Цотадзе Т.Джахуташвили Э.Тулашвили Б.Квирквелия Н.Кекелидзе. Динамика изменения соодержения загрязняющих веществ в реке кура. Химический журнал Грузии. 2013წ. Т.13 №1, с.141-143.

Гачечиладзе Г., Мчедлишвили М., Метревели М.. Динамика моря в исключителной экономической зоне Грузии и проблемы ее загрязнения нефтепродуктами в текущем климатическом цикле. Кавказчкий географический журнал. 2002წ. N1, Тбилиси, c.46-51.

С. Шарашенидзе, Кбилашвили Д.Г., Мачавариани Л.О.. Динамика поступательной пары с зазором исполнительной передачи дизельного двигателя рефрижераторного подвидного состава.. “Problems of mechanics”, ISSN 1512-0740.. 2007წ. Tbilisi, 2007, N 3(28), pp. 48-54..

Г. Шарашенидзе, Шарашенидзе С.Г., Кбилашвили Д.Г., Мачавариани Л.О.. Динамика поступательной пары с зазором исполнительной передачи дизельного двигателя рефрижераторного подвидного состава.. “Problems of mechanics”, ISSN 1512-0740. . 2007წ. Tbilisi, 2007, N 3(28), pp. 48-54.

ზ. სვანიძე. Динамика распростране ния тяжёлых металлов в почвах и природных водах горнодабывающих и металлургических регионах. ენერგია - სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. 3(47), თბილისი.

A. Sharvashidze, N. Davitashvili, ჩხაიძე ა.. Динамика рычажной системы торможения с односторонним нажатием колодок с зазорами в кинематических парах сучётом добавочных и основных движений системиы (на английском язике).. Проблемы прикладной механики (Международный журнал) . 2003წ. ISSN 1512-0740. № 1(10) / 2003. с. 36-48..

გ. ბაღათურია. Динамика трещины в бесконечной составной упругой полосе в условиях антиплоской деформации. Доклады расширенных заседании семинара института прикладной математики им. И.Н. Векуа. 1989წ. Т.4, №2.

Дж. Морчиладзе, Г. Шарашенидзе, С. Шарашенидзе,. Динамика шарнира тормозной колодки рычажной тормозной передачи вагона с учетом зазоров сухого трения.. Научно-технический журнал “Транспорт” Тбилиси, ISSN 1512-0910.. 2008წ. №1-2, (29-30) 2008. 3 с..

Г. Шарашенидзе, Куртанидзе П., Морчиладзе Д.Д.. Динамика шарнира тормозной колодки рычажной тормозной передачи вагона с учетом зазоров и сухого трения. . Сборник научных трудов «Транспорт», Изд-во «транспорт», ISSN 1512-0910.. 2008წ. Тбилиси, 2008, № 1-2 (29-30), с. 3-5. .

Г. Багатурия. Динамическая задача о контакте полубесконечного штампа с упругой полуплоскостью. Сообщения Академии наук Грузинской ССР. 1983წ. 112, №1, октябрь .

Н. Абелашвили, Бжалава М.А.. Квирквелия И.О. Динамическая модель диагностических дефектов виброактивных объектов при эксплуатации. GEORGIAN ENGINERING NEWS. 2007წ. №1. 2007 стр.130-132 .