სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Магалашвили. Ещё об одной возможной модели нефтеобразования. Нефть и газ Грузии, № 27, გვ.27-35. 2012წ. .

А. Дундуа, М, Элизбарашвили, М. Папаскири. Еще раз о безопасности железнодорожного транспорта. GEORGIAN ENGINEERING NEVS. 2005წ. NO.3; P. 134 - 136.

Т. Мебуке. Ж. Деррида и понятие "difference". saqartvelos ganaTlebis mecnierebaTa akademia. saqarTvelos teqnikuri universiteti. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis Jurnal “moambis”damateba. . 2008წ. “Sromebi” 11, Tbilisi, 2008, gv. 134-141.

ტ. მეგრელიშვილი. Жанр романа-биографии в творчестве Н.Берберовой. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარული ფაკულტეტი. შრომები/ ტ.II. თბილისი.. 2000წ. გ.139-145.

Т. Мебуке. Жанровая специфика произведений художественной прозы. . Научные труды. Серия: Филология XII. Санкт-Петербургский гос. ун-т, Тбилисский гос. ун-т. Ин-т русистики, славяноведения и международных коммуникаций. . 2006წ. С.-Петербург-Тбилиси, 2006 с.128-140.

Г. Телиа. Железнодорожный сортировочный комплекс, работающий в режиме двухкомплектной станции.. Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики» ISSN 1512-0740, . 2002წ. № 4(9), 2002.с.108-113..

Ш. Зазашвили. Жесткий штамп, прижатый к обводу кругового отверстия анизотропной плоскости. . Тр. ИПМ им. И.Н.Векуа 39, Некоторые задачи теории упругости, Тбилиси,. 1990წ. 85-91.

Н. Сефашвили, Л. Девадзе, К.Г.Джапаридзе, З.М.Элашвили. Жидкокристаллическая St фаза. Известия АН ГССР, серия химическая. 2001წ. т.27, №1-2, ст. 67-71.

А. Чанишвили, М. Аронишидзе, Г. Петриашвили. Жидкокристаллические преобразователи инфракрасного изображения. Инженерные новости Грузии. 1999წ. N4, стр.135.

Т. Мегрелидзе, Энукидзе Т.Н.. Зависимость длительности выпечки кондитерского печенья от основных факторов, влияющих на процесс. Труды Кутаисского научного центра академии наук Грузии. 2004წ. Вып. 11.

ნ. კუციავა, Качиашвили К.И., Цинцадзе Г.В. Зависимость загрязнения атмосферного возбуха от частоты отказов технологического процесса получения аммиака . Georgian Engineering News. №5. 2007წ. c. 69-73.

თ. ბუჩუკური, Б.Г.Гогичаишвили. Зависимость извлечения основных элементов гранулометрического состава востановителия. Труды Грузинского технич. университета. 2003წ. .

А. Сакварелидзе. Зависимость показателей прочности и деформаций бетонов при сжатии от влагосодержания материалов. "მეცნიერება"–საქ. მეც. აკადემიის სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები. 2006წ. #6, 175–180გვ.

З. Богвелишвили, Веселов Г.П., Густомясов А.Н.. Зависимость упругих свойств пневмогидравлической рессоры от ее температурного состояния. Сообщения АН ГССР, Тбилиси. 1985წ. т.120, №3, с.601-604. ISSN 0132-1447.

ი. წერეთელი, Топчишвили М.В., Тодриа В.А.. Зависимость юрских морских организмов Грузии от измене¬ний геологической среды. საქ.ეროვნული მუზეუმი, საბუნებისმეტყველო და პრეისტორიული სექციის მაცნე. 2010წ. #2 გვ. 82-88.

ზ. ოქროსცვარიძე, Б. Амаглобели. Загадка разрисовки булата: история и современные технологии. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения,. 2008წ. №2(20), с. 32-34.

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К. Загрязнение как отрицательный результат автомобилизации и мероприятия по борьбе с ним . Ж. «Транспорт» №1-4 (61-64), Тбилиси. 2016წ. с.37-48. ISSN 1512-0910.

მ. ხართიშვილი, буркова И.В, Гочиташвили Л.И., Ломинадзе Т.Н.,. Задача о нескольких ранцах. GEORGIAN ENGIINEERING NEWS. 2010წ. №4 (vol. 56), გვ 10-14.

М. Тушишвили, Г.С.Рамишвили, В.Д.Сердюков. Задача автоматической идентификации личности говорящего по фонграммам речи . Мецниереба, Языковые процессоры и распознавание речи. 1985წ. .

გ. ყიფიანი, Шиошвили И.Г. . Задача деформации анизотропных оболочек вращения теплового воздействия . Тбилиси. Труды ГТУ.. 2003წ. №1 (477). გვ81-86. ISSN 1512-0996.