სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Л. Итриашвили, Е. Хосрошвили. Дренотраншеи как эффективный способ сельскохозяйственного освоения тяжелых переувлажненных почвогрунтов.. Сб. научных тр. "Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных мелиоративных технологии".. 2016წ. Выпуск 7. Рязань. ст.51-55..

. Дренотраншеи как эффективный способ сельскохозяйственного освоения тяжелых переувлажненных почвогрунтов.. Сб. научных тр. "Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных мелиоративных технологии".. 2016წ. Выпуск 7. Рязань. ст.51-55..

Н. Хомерики, О. Комурджишвили. Дробно-шаговые схемы для решения многомерных уравнений теплопроводности со смещанной производной. Периодический научный журнал Интелект. 2008წ. №2 (32), 17-20.

Г. Датукишвили, Б. Маисуразе, К. Кобахидзе, Т. Джапаридзе. Еврокод и строительное нормирование в Грузии. შპს "ტრანსპორტი"; ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2017წ. #1-2(65-66), გვ. 22-23.

К. Кобахидзе, Маисурадзе Б. М., Датукишвили Г.С., Джапаридзе Т.М.. Еврокод и стротельное нормирование в Грузии. Транспорт. 2017წ. №1-2(65-66), 22-23, Тбилиси.

Г. Каландадзе. Европейское напраление и экономическая ситуация Грузии. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელეკტუალი“ (საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა აკადემია). 2015წ. #30, გვ. 100, ISSN1512-2530.

ზ. ციხელაშვილი, А.И. Прангишвили, Буадзе Т.Г.. Единая методика анализа нестационарности процесса водопотребления с применением параметрических и непараметрических критериев математической статистики. ж."Georgian Engineering News", http://www.mmc.net.ge/grn, №1(vol 49), 6 стр.Тбилиси. 2009წ. .

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. Единство симетрии и асиметрии (1 часть). Georgian engineering news. . 2007წ. N3, 91-93 p..

რ. კლდიაშვილი, რ. კლდიაშვილი, Н. Чигогидзе, Г. Сулаквелидзе, Р. Схиладзе. Единство симетрии и асиметрии - основа жизни (II часть). Georgian engineering news.. 2007წ. N4, 53-55 p..

თ. წივწივაძე, Н.Чигогидзе, Р.Схиладзе, Р.Клдиашвили,Г.Сулаквелидзе. Единство симметрии и асиметрии-основа жизни (1 часть). Georgian engineering news.. 2007წ. N3.

თ. წივწივაძე, Н.Чигогидзе, р.Схиладзе, Р.Клдиашвили, Г.Сулаквелидзе. Единство симметрии и асиметрии-основа жизни (2 часть). Georgian engineering news.. 2007წ. №4 .

Н. Церетели, null, С.М, Мазмишвили, В.К. Суламанидзе. Електросопротивление и Размягчение концентрантов полученных из Чиатурских марганцевых концентратов.. Реферативный сборник «Марганец», Тбилиси. 1984წ. 4(94), с. 22-26.

М. Цинцадзе, Н.П.Кекелидзе М.Э.Элизбарашвили Т.В.Джахуташвили Э.В.Тулашвили Н.В.Хихадзе. Естественные и техногенные радионуклиды в ночве черноморского побережья грузий региона Уреки-Шекветили. Химический журнал Грузии . 2010წ. Т.10 №4, c.73-75.

Г. Магалашвили. Ещё об одной возможной модели нефтеобразования. Нефть и газ Грузии, № 27, გვ.27-35. 2012წ. .

А. Дундуа, М, Элизбарашвили, М. Папаскири. Еще раз о безопасности железнодорожного транспорта. GEORGIAN ENGINEERING NEVS. 2005წ. NO.3; P. 134 - 136.

Т. Мебуке. Ж. Деррида и понятие "difference". saqartvelos ganaTlebis mecnierebaTa akademia. saqarTvelos teqnikuri universiteti. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis Jurnal “moambis”damateba. . 2008წ. “Sromebi” 11, Tbilisi, 2008, gv. 134-141.

ტ. მეგრელიშვილი. Жанр романа-биографии в творчестве Н.Берберовой. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარული ფაკულტეტი. შრომები/ ტ.II. თბილისი.. 2000წ. გ.139-145.

Т. Мебуке. Жанровая специфика произведений художественной прозы. . Научные труды. Серия: Филология XII. Санкт-Петербургский гос. ун-т, Тбилисский гос. ун-т. Ин-т русистики, славяноведения и международных коммуникаций. . 2006წ. С.-Петербург-Тбилиси, 2006 с.128-140.

Г. Телиа. Железнодорожный сортировочный комплекс, работающий в режиме двухкомплектной станции.. Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики» ISSN 1512-0740, . 2002წ. № 4(9), 2002.с.108-113..

Ш. Зазашвили. Жесткий штамп, прижатый к обводу кругового отверстия анизотропной плоскости. . Тр. ИПМ им. И.Н.Векуа 39, Некоторые задачи теории упругости, Тбилиси,. 1990წ. 85-91.