სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ქადაგიშვილი. Для моделирования границ человеческих возможностеи. . 2008წ. Министерство процещения и науки грузии, Грузинцкии техничецкий университет, сборник докладов международнои научной Конференции “Информационные технологии 2008”, Тбилиси,с. 368-372. .

ს. ლომინაძე. Догматизм массового сознания как главное препятствие социального прогресса.. Академия образовательных наук Грузии.Приложение к журналу Вестник.. 2007წ. Труды 9. с.191-195.

ვ. ნანიტაშვილი. Дождевальный апарат для орошения склонов. წყალსამეურნეო და ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგრადობა, საიმედოობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბილისი. 2005წ. 154-156 გვ..

К. . Долговременная релаксация фотопроводимости в легированных кадмием пленках Tm2S3. . GEN. 2008წ. N3 .

К. Мчедлишвили, А..Мчедлишвили, М. Сирадзе. Дорожные условия и формы ответственности водителей за дорожно-транспортные происшествия. Сб. трудов Грузинского автомобильно-дорожного института . 2007წ. №3.

Н. Мачарашвили, Топурия С.Б. Достаточные условия (С,) суммируемости продифференцированно-го ряда Фурье-Лапласа на . Труды ГПИ. 1983წ. № 3(260), 21-30.

Н. Мачарашвили. Достаточные условия сходимости рядов Фурье- Лапласа функции класса . Труды ГПИ. 1985წ. № 3(285), 5-9.

. Древная Анатолия и Южный Кавказ. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო. 2005წ. #4, გვ. 110-115, 322.

გ. ინანიშვილი, Маисурадзе В., Гобеджишвили Г.,. Древняя бронза Кавказско-Переднеазиатского региона.. Археология, этнология, фольклористика Кавказа, Тб, . 2010წ. 157-160.

ვ. შურღაია. Дренаж тяжолих почв. Ж. "Мелиоратор" Москва.. 1986წ. с.21-23.

Л. Итриашвили, Е. Хосрошвили. Дренотраншеи как эффективный способ сельскохозяйственного освоения тяжелых переувлажненных почвогрунтов.. Сб. научных тр. "Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных мелиоративных технологии".. 2016წ. Выпуск 7. Рязань. ст.51-55..

. Дренотраншеи как эффективный способ сельскохозяйственного освоения тяжелых переувлажненных почвогрунтов.. Сб. научных тр. "Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных мелиоративных технологии".. 2016წ. Выпуск 7. Рязань. ст.51-55..

Н. Хомерики, О. Комурджишвили. Дробно-шаговые схемы для решения многомерных уравнений теплопроводности со смещанной производной. Периодический научный журнал Интелект. 2008წ. №2 (32), 17-20.

Г. Датукишвили, Б. Маисуразе, К. Кобахидзе, Т. Джапаридзе. Еврокод и строительное нормирование в Грузии. შპს "ტრანსპორტი"; ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2017წ. #1-2(65-66), გვ. 22-23.

К. Кобахидзе, Маисурадзе Б. М., Датукишвили Г.С., Джапаридзе Т.М.. Еврокод и стротельное нормирование в Грузии. Транспорт. 2017წ. №1-2(65-66), 22-23, Тбилиси.

Г. Каландадзе. Европейское напраление и экономическая ситуация Грузии. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელეკტუალი“ (საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა აკადემია). 2015წ. #30, გვ. 100, ISSN1512-2530.

ზ. ციხელაშვილი, А.И. Прангишвили, Буадзе Т.Г.. Единая методика анализа нестационарности процесса водопотребления с применением параметрических и непараметрических критериев математической статистики. ж."Georgian Engineering News", http://www.mmc.net.ge/grn, №1(vol 49), 6 стр.Тбилиси. 2009წ. .

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. Единство симетрии и асиметрии (1 часть). Georgian engineering news. . 2007წ. N3, 91-93 p..

რ. კლდიაშვილი, რ. კლდიაშვილი, Н. Чигогидзе, Г. Сулаквелидзе, Р. Схиладзе. Единство симетрии и асиметрии - основа жизни (II часть). Georgian engineering news.. 2007წ. N4, 53-55 p..

თ. წივწივაძე, Н.Чигогидзе, Р.Схиладзе, Р.Клдиашвили,Г.Сулаквелидзе. Единство симметрии и асиметрии-основа жизни (1 часть). Georgian engineering news.. 2007წ. N3.