სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Каландадзе. Европейское напраление и экономическая ситуация Грузии. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელეკტუალი“ (საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა აკადემია). 2015წ. #30, გვ. 100, ISSN1512-2530.

ზ. ციხელაშვილი, А.И. Прангишвили, Буадзе Т.Г.. Единая методика анализа нестационарности процесса водопотребления с применением параметрических и непараметрических критериев математической статистики. ж."Georgian Engineering News", http://www.mmc.net.ge/grn, №1(vol 49), 6 стр.Тбилиси. 2009წ. .

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. Единство симетрии и асиметрии (1 часть). Georgian engineering news. . 2007წ. N3, 91-93 p..

რ. კლდიაშვილი, რ. კლდიაშვილი, Н. Чигогидзе, Г. Сулаквелидзе, Р. Схиладзе. Единство симетрии и асиметрии - основа жизни (II часть). Georgian engineering news.. 2007წ. N4, 53-55 p..

თ. წივწივაძე, Н.Чигогидзе, Р.Схиладзе, Р.Клдиашвили,Г.Сулаквелидзе. Единство симметрии и асиметрии-основа жизни (1 часть). Georgian engineering news.. 2007წ. N3.

თ. წივწივაძე, Н.Чигогидзе, р.Схиладзе, Р.Клдиашвили, Г.Сулаквелидзе. Единство симметрии и асиметрии-основа жизни (2 часть). Georgian engineering news.. 2007წ. №4 .

Н. Церетели, null, С.М, Мазмишвили, В.К. Суламанидзе. Електросопротивление и Размягчение концентрантов полученных из Чиатурских марганцевых концентратов.. Реферативный сборник «Марганец», Тбилиси. 1984წ. 4(94), с. 22-26.

М. Цинцадзе, Н.П.Кекелидзе М.Э.Элизбарашвили Т.В.Джахуташвили Э.В.Тулашвили Н.В.Хихадзе. Естественные и техногенные радионуклиды в ночве черноморского побережья грузий региона Уреки-Шекветили. Химический журнал Грузии . 2010წ. Т.10 №4, c.73-75.

Г. Магалашвили. Ещё об одной возможной модели нефтеобразования. Нефть и газ Грузии, № 27, გვ.27-35. 2012წ. .

А. Дундуа, М, Элизбарашвили, М. Папаскири. Еще раз о безопасности железнодорожного транспорта. GEORGIAN ENGINEERING NEVS. 2005წ. NO.3; P. 134 - 136.

Т. Мебуке. Ж. Деррида и понятие "difference". saqartvelos ganaTlebis mecnierebaTa akademia. saqarTvelos teqnikuri universiteti. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis Jurnal “moambis”damateba. . 2008წ. “Sromebi” 11, Tbilisi, 2008, gv. 134-141.

ტ. მეგრელიშვილი. Жанр романа-биографии в творчестве Н.Берберовой. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარული ფაკულტეტი. შრომები/ ტ.II. თბილისი.. 2000წ. გ.139-145.

Т. Мебуке. Жанровая специфика произведений художественной прозы. . Научные труды. Серия: Филология XII. Санкт-Петербургский гос. ун-т, Тбилисский гос. ун-т. Ин-т русистики, славяноведения и международных коммуникаций. . 2006წ. С.-Петербург-Тбилиси, 2006 с.128-140.

Г. Телиа. Железнодорожный сортировочный комплекс, работающий в режиме двухкомплектной станции.. Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики» ISSN 1512-0740, . 2002წ. № 4(9), 2002.с.108-113..

Ш. Зазашвили. Жесткий штамп, прижатый к обводу кругового отверстия анизотропной плоскости. . Тр. ИПМ им. И.Н.Векуа 39, Некоторые задачи теории упругости, Тбилиси,. 1990წ. 85-91.

Н. Сефашвили, Л. Девадзе, К.Г.Джапаридзе, З.М.Элашвили. Жидкокристаллическая St фаза. Известия АН ГССР, серия химическая. 2001წ. т.27, №1-2, ст. 67-71.

А. Чанишвили, М. Аронишидзе, Г. Петриашвили. Жидкокристаллические преобразователи инфракрасного изображения. Инженерные новости Грузии. 1999წ. N4, стр.135.

Т. Мегрелидзе, Энукидзе Т.Н.. Зависимость длительности выпечки кондитерского печенья от основных факторов, влияющих на процесс. Труды Кутаисского научного центра академии наук Грузии. 2004წ. Вып. 11.

ნ. კუციავა, Качиашвили К.И., Цинцадзе Г.В. Зависимость загрязнения атмосферного возбуха от частоты отказов технологического процесса получения аммиака . Georgian Engineering News. №5. 2007წ. c. 69-73.

თ. ბუჩუკური, Б.Г.Гогичаишвили. Зависимость извлечения основных элементов гранулометрического состава востановителия. Труды Грузинского технич. университета. 2003წ. .