სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Н. Сефашвили, Л. Девадзе, К.Г.Джапаридзе, З.М.Элашвили. Жидкокристаллическая St фаза. Известия АН ГССР, серия химическая. 2001წ. т.27, №1-2, ст. 67-71.

А. Чанишвили, М. Аронишидзе, Г. Петриашвили. Жидкокристаллические преобразователи инфракрасного изображения. Инженерные новости Грузии. 1999წ. N4, стр.135.

Т. Мегрелидзе, Энукидзе Т.Н.. Зависимость длительности выпечки кондитерского печенья от основных факторов, влияющих на процесс. Труды Кутаисского научного центра академии наук Грузии. 2004წ. Вып. 11.

ნ. კუციავა, Качиашвили К.И., Цинцадзе Г.В. Зависимость загрязнения атмосферного возбуха от частоты отказов технологического процесса получения аммиака . Georgian Engineering News. №5. 2007წ. c. 69-73.

თ. ბუჩუკური, Б.Г.Гогичаишвили. Зависимость извлечения основных элементов гранулометрического состава востановителия. Труды Грузинского технич. университета. 2003წ. .

А. Сакварелидзе. Зависимость показателей прочности и деформаций бетонов при сжатии от влагосодержания материалов. "მეცნიერება"–საქ. მეც. აკადემიის სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები. 2006წ. #6, 175–180გვ.

З. Богвелишвили, Веселов Г.П., Густомясов А.Н.. Зависимость упругих свойств пневмогидравлической рессоры от ее температурного состояния. Сообщения АН ГССР, Тбилиси. 1985წ. т.120, №3, с.601-604. ISSN 0132-1447.

ი. წერეთელი, Топчишвили М.В., Тодриа В.А.. Зависимость юрских морских организмов Грузии от измене¬ний геологической среды. საქ.ეროვნული მუზეუმი, საბუნებისმეტყველო და პრეისტორიული სექციის მაცნე. 2010წ. #2 გვ. 82-88.

ზ. ოქროსცვარიძე, Б. Амаглобели. Загадка разрисовки булата: история и современные технологии. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения,. 2008წ. №2(20), с. 32-34.

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К. Загрязнение как отрицательный результат автомобилизации и мероприятия по борьбе с ним . Ж. «Транспорт» №1-4 (61-64), Тбилиси. 2016წ. с.37-48. ISSN 1512-0910.

მ. ხართიშვილი, буркова И.В, Гочиташвили Л.И., Ломинадзе Т.Н.,. Задача о нескольких ранцах. GEORGIAN ENGIINEERING NEWS. 2010წ. №4 (vol. 56), გვ 10-14.

М. Тушишвили, Г.С.Рамишвили, В.Д.Сердюков. Задача автоматической идентификации личности говорящего по фонграммам речи . Мецниереба, Языковые процессоры и распознавание речи. 1985წ. .

გ. ყიფიანი, Шиошвили И.Г. . Задача деформации анизотропных оболочек вращения теплового воздействия . Тбилиси. Труды ГТУ.. 2003წ. №1 (477). გვ81-86. ISSN 1512-0996.

С. Эсадзе, Ш.Урушадзе Л.Пиркулашвили. Задача динамической устойчивости колонн при вертикальных сейсмических смещениях основания. Грузинский Технический УниверситетТруды . 2014წ. №1(491)33-37 .

Ш. Зазашвили. Задача изгиба бесконечной тонкой анизотропной пластинки с элиптическим отверстием и разрезом. Сообщ. АН, Грузии . 1992წ. 145, №3, 503-507.

В. Радзиевский. Задача классификации и обобщённого описания классов объектов с бинарными значениями признаков. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1998წ. №2, თბილისი, გვ. 204 – 208.

ნ. ტყემალაძე, др. Задача концептуальных характеристик достоверности оценки экспертов. Материалы IV МОКИИ, Тбилиси. 1976წ. .

Г. Болоташвили. Задача линейных порядков и точные фасетные фасетние отсеченыя. Институт систем управления АН Грузии. 2004წ. N 8. 87-88.

ვ. რაძიევსკი. Задача многосортной классификации и обобщённого описания класса объектов для задач распознавания образов. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. № 12, თბილისი, გვ. 231 – 235.

რ. იმედაძე, Б.Г.Чурчелаури, М.Г.Вазагашвили. ЗАДАЧА О ПОЛНОМ УСТРАНЕНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРИАЖЕНИЙ ОКОЛО ОТВЕРСТИЯ В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЕ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2007წ. #4 გვ.17-22 ISSN 1512-3936.