სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

А. Сакварелидзе. Зависимость показателей прочности и деформаций бетонов при сжатии от влагосодержания материалов. "მეცნიერება"–საქ. მეც. აკადემიის სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები. 2006წ. #6, 175–180გვ.

З. Богвелишвили, Веселов Г.П., Густомясов А.Н.. Зависимость упругих свойств пневмогидравлической рессоры от ее температурного состояния. Сообщения АН ГССР, Тбилиси. 1985წ. т.120, №3, с.601-604. ISSN 0132-1447.

ი. წერეთელი, Топчишвили М.В., Тодриа В.А.. Зависимость юрских морских организмов Грузии от измене¬ний геологической среды. საქ.ეროვნული მუზეუმი, საბუნებისმეტყველო და პრეისტორიული სექციის მაცნე. 2010წ. #2 გვ. 82-88.

ზ. ოქროსცვარიძე, Б. Амаглобели. Загадка разрисовки булата: история и современные технологии. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения,. 2008წ. №2(20), с. 32-34.

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К. Загрязнение как отрицательный результат автомобилизации и мероприятия по борьбе с ним . Ж. «Транспорт» №1-4 (61-64), Тбилиси. 2016წ. с.37-48. ISSN 1512-0910.

მ. ხართიშვილი, буркова И.В, Гочиташвили Л.И., Ломинадзе Т.Н.,. Задача о нескольких ранцах. GEORGIAN ENGIINEERING NEWS. 2010წ. №4 (vol. 56), გვ 10-14.

М. Тушишвили, Г.С.Рамишвили, В.Д.Сердюков. Задача автоматической идентификации личности говорящего по фонграммам речи . Мецниереба, Языковые процессоры и распознавание речи. 1985წ. .

გ. ყიფიანი, Шиошвили И.Г. . Задача деформации анизотропных оболочек вращения теплового воздействия . Тбилиси. Труды ГТУ.. 2003წ. №1 (477). გვ81-86. ISSN 1512-0996.

С. Эсадзе, Ш.Урушадзе Л.Пиркулашвили. Задача динамической устойчивости колонн при вертикальных сейсмических смещениях основания. Грузинский Технический УниверситетТруды . 2014წ. №1(491)33-37 .

Ш. Зазашвили. Задача изгиба бесконечной тонкой анизотропной пластинки с элиптическим отверстием и разрезом. Сообщ. АН, Грузии . 1992წ. 145, №3, 503-507.

В. Радзиевский. Задача классификации и обобщённого описания классов объектов с бинарными значениями признаков. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1998წ. №2, თბილისი, გვ. 204 – 208.

ნ. ტყემალაძე, др. Задача концептуальных характеристик достоверности оценки экспертов. Материалы IV МОКИИ, Тбилиси. 1976წ. .

Г. Болоташвили. Задача линейных порядков и точные фасетные фасетние отсеченыя. Институт систем управления АН Грузии. 2004წ. N 8. 87-88.

ვ. რაძიევსკი. Задача многосортной классификации и обобщённого описания класса объектов для задач распознавания образов. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. № 12, თბილისი, გვ. 231 – 235.

რ. იმედაძე, Б.Г.Чурчелаури, М.Г.Вазагашвили. ЗАДАЧА О ПОЛНОМ УСТРАНЕНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРИАЖЕНИЙ ОКОЛО ОТВЕРСТИЯ В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЕ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2007წ. #4 გვ.17-22 ISSN 1512-3936.

Л. Гачечиладзе, Салуквадзе М, Маисурадзе В. Задача оптимизации в условиях неполной информации. Сборник трудов Института систем управления им. А.И. Элиашвили Академии Наук Грузии. 2002წ. 6; 20–28 ISSN 0135-0765.

В. Майсурадзе, М. Салуквадзе, Гачечиладзе Л, Джибладзе Н. Задача оптимизации в условиях неполной информации. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. .

Н. Джибладзе, М.Салуквадзе, В.Маисурадзе, Л.Гачечиладзе. Задача оптимизации в условиях неполной информации. Сборник трудов Института систем управления А.Элиашвили. 2002წ. №6, стр.20-28.

ნ. ტყემალაძე. Задача отождествления военных объектов. Материалы НаучныхСеминаров. 1967წ. Том 7, выпуск I , Тбилиси.

Л. Гачечиладзе, Салуквадзе М, Маисурадзе В. Задача построения надёжной системы защиты атомной электростанции. Сборник трудов Института систем управления им. А.И. Элиашвили Академии Наук Грузии. 2003წ. 7; 17–20 ISSN 0135-0765.