სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26131 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. გოგოლაძე, მედეა თევდორაძე, მარინა გედევანიშვილი, მღებრიშვილი. Информационные технологии и банковские риски. ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”. 2011წ. მოხსენებების თეზისები ტექნოლოგიები”, საქართველო, თბილისი, სტუ, 20-22 მაისი 2011, .

А. Прангишвили, С. Прокопьев. Информационные технологии согласования управленческих решений по выбору целей и стратегий в конфликтологии. eleqtronuli Jurnali: http://gesj.internet-academy.org.ge . 2005წ. No.3(7) .

К. Махашвили, Долидзе А.В., Долидзе В.А.,. Ионселективные материалы для определения активности ионов. Georgian Engineering News. 2007წ. №1, cc. 59-60.

ე. ხოსროშვილი. Иорданишвили И.К., Хосрошвили Е.З., Кикнадзе Х.Л. Об одном подходе теоретического прогнозирования волн в прибрежной зоне горных водохранилищ.. Сб.трудов института водного хозяйства. 2007წ. № 63, с.110-118.

ე. ხოსროშვილი. Иорданишвили И.К., Вартанов М.В., Иорданишвили К.Т., Иремашвили И.Р., Хосрошвили Е.З. Моделирование процесса взаимодействия волн с береговыми откосами, укрепленными каменной наброской и фасонными массивами.. Сб.трудов института водного хозяйства. 2011წ. №66 გვ.98-103.

ე. ხოსროშვილი. Иорданишвили И.К., Иорданишвили К.Т., Хосрошвили Е.З., Джавахишвили Л.Г., Исследование эффективности возможности использования фасонных массивов на размываемых берегах аджарии. Сб.трудов института водного хозяйства. 2010წ. № 65, с.88-94.

ე. ხოსროშვილი. Иорданишвили И.К., Иорданишвили К.Т., Хосрошвили Е.З., Кикнадзе Х.Л. Оценка уязвимости и безопасности Черного моря.. Сб.трудов института водного хозяйства. 2007წ. № 63, с.102-109.

ნ. ნიბლაძე, ნ. ნიბლაძე, Е.Хосрошвили. ИСКУССТВЕННЫЕ ГРУНТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული №63 .. 2007წ. თბილისი, გვ გვ.135-138.

И. Бердзенишвили, მ. სირაძე. Искусственные студни - желатин и агар-агар, их свойства и применение. . Известия НАH Грузии, серия химическая . 2010წ. том 36, № 1, - с. 67-69.

ა. სულამანიძე, Дадианидзе Г.А., Хуцишвили М.Г.. Иследование влияния обмазки на технологическую прочность сварного шва. Georgian Engineering News. 2008წ. N4, ст.118-119.

Т. Дзиграшвили, Джибути М.. Иследование диффузного рассеяния электронов в позициях сверхструктурных отражений обратной решетки неупорядоченого сплава Cu-Pd. Труды ГПИ, Физика Твердого Тела.. 1979წ. №10 (220), стр.11-16.

М. Лурсманашвили. Иследование трехлойных конструкций для экологическое защиты воздушного бассейна. Проблемы механики . 2007წ. #4 (29) Тбилиси.

შ. შათირიშვილი, Чхиквадзе Х.Ш Махароблидзе М.Р. Исползование возможностеи вычислительной техники для характеристики винопродуктов. Международный научный журнал «Известия аграрной науки» . 2010წ. №3 Тб. 123-127 с..

ნ. რაჭველიშვილი. Использо¬вание метода аддитивной системы структурных ингредиентов для расчета стандартных мольных значений термодинамических параметров ряда бора¬тов. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ტომი 11, #3, გვ. 308-311.

Д. Радзиевский. Использование баз данных в программах распознавания. Сборник трудов Института Систем управления Арчила Элиашвили Грузинского Технического университета. 2011წ. №15, Тбилиси, стр. 268 – 271..

. Использование баз данных в программах распознавания. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. №15, თბილისი, გვ. 268 – 271..

М. Бережиани, Дудаури Т.В., Парцхаладзе Г.Ш.. Использование био-водорода в низкотемпературных топливных элементах. Известия АН Грузии, сер. химическая. 2007წ. т.33, N 2, c. 231-235..

К. Мчедлишвили, Н. Курбанов. Использование внутренних финансовых ресурсов для развития сети магистральных дорог Южного Кавказа. Ученые записки Азербайджанского технического университета №3, раздел экономика, информатика. 2007წ. №3.

Ш. Андгуладзе, ვ. გაფრინდაშვილი, ა. ჭანკოტაძე, თ. კვინიკაძე, ბ. მანინგი. Использование вторичного сырья для очистки кислых карьерных вод. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ISSN 1512-0686 ტომი 9, # 4, გვ.362-364.

В. Радзиевский, Н. Джалябова, Н. Ломашвили. Использование дерева решений и знаний в задаче поиска фрагмента изображения по эталону. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2001წ. №5, თბილისი, გვ. 209 – 214.