სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

О. Шония. Имитационное моделирование функционирования аэротенка. „Проектирование и эксплуотация автоматизированных систем управления“, . 1989წ. Научные труды №4(346) Грузинского политехнического института им. В. И. Ленина ,Тбилиси,с. 76-82 .

ზ. ციხელაშვილი, Н.О.Надараиа. Иммитационное моделирование потокораспределения в инженерных сетях водоснабжения. ж."Georgian Engineering News", http://www.mmc.net.ge/grn. 2002წ. №2, стр.3.Тбилиси.

ზ. გელიაშვილი, Т.Р. Матитаишвили, Г.Г. Чиракадзе. Иммобилизасия синтетических красителей к поверхности природных гидросиликатов. Georgian Engineering News. 1998წ. Vol. 5, №1б с.49-52.

Н. Дарсавелидзе. Инвестиционные аспекты оздоровления несостоятельных предприятий. Транспорт, Тбилиси. 2010წ. №3-4(39-40), с-59-60..

Т. Беридзе, ბერიძე ლ., გოდერძიშვილი ბ.. Инвестиционный менеджмент - часть инновационного менеджмента. ჟურნალი "ეკონომიკა", ISBN 0206-2828,. 2009წ. #1-2, გვ.163.

ლ. ბერიძე, ბ. გოდერძიშვილი. Инвестиционный менеджмент – частъ инновационного менеджмента. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”, ISSN 0206-2828 . 2009წ. #1-2, გვ. 163.

З. Варазашвили. Инженерно-геологические усло¬вия Гомборского оползневого участка. Научные труды ГПИ, "Гидрогеология и инженерная геология" . 1986წ. №11 .

З. Варазашвили. Инженерно-геологическое райо¬нирование северо-восточного склона и предгорной части Цив-Гомборского хребта. Научные труды ГПИ, "Гидрогеология и инженерная геология" . 1986წ. №11 .

პ. სტავრიანიდი. Инженерно-психологические требования к аналого-цифровой обработке нформационных сигналов в системах отображения пилотажно-навигационных данных на цветных ЭЛТ. Труды ИСУ АН ГССР. 1987წ. стр.130-141.

გ. ჩახაია, Л. Цулукидзе, Г. Гавардашвили. Инженерно-экологическое мероприятие для зашиты транспортных коридоров от селевых потоков. Международный Научный Ж. «Проблемы Прикладной Механики». 2003წ. №4(13), Тбилиси, ст.65-68.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, Чахая Г.. Инженерно-экологическое мероприятие для зашиты транспортных коридоров от селевых потоков.. Международный Научный Журнал «Проблемы Прикладной Механики».. 2003წ. # №4(13), Тбилиси, 2003, 65-68.

გ. გავარდაშვილი, Леван Цулукидзе, Гога Чахаиа. Инженерно-экологическое мероприятие для защиты транспортных коридоров от селевых потоков. . Международный научной журнал . 2003წ. №4(13), с.65-68.

. Инновационный подход и механизмы державного и муниципалъного управления. Киевэ. 2013წ. материалы межд.научно-практичной конф.49-51.

თ. სინჯიაშვილი. Интегральные признаки лексики. ი.გოგებაშვილის სახ. პედაგოგიკურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი, საზრისი, შრომების კრებული. 2009წ. №25 გვ.3.

. Интеллектуальная система медицинской диагностики и выбора лечения . Сборник трудов Института Систем управления Арчила Элиашвили Грузинского Технического университета. 2012წ. №16, стр. 212 - 218.

В. Радзиевский. Интеллектуальная система медицинской диагностики и выбора лечения . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2012წ. №16.

Н. Джалябова. Интеллектуальная система диагностики некоторых заболеваний.. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. №10, თბილისი, გვ. 256 - 259.

В. Радзиевский, Д. Радзиевский. Интеллектуальная система медицинской диагностики и выбора лечения.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2012წ. №16გვ 212 - 218.

P. Kenkadze. Интенсификация использования пропускной способности двухпутных. линий.. Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики». Тбилиси, ISSN 1512-0740,. 0წ. №1, 2003, стр.128-133..

Г. Телиа, Т. Котрикадзе Б. Дидебашвили Ш. Гелашвили К. Шарвашидзе. Интенсификация конте-йнерных перевозок на железной дороге. Научно-технический журнал «Транспорт», . 2017წ. №1-2 (65-66), 2017, ГТУ, г. Тбилиси. с. 15-17..