სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Горделадзе В. , Рачвелишвили Н. Использование метода аддитивной системы структурных ингредиентов для расчета стандартных мольных значений термодинамических параметров ряда боратов. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. №11(3), გვ.308-311.

В. Горделадзе, А.В.Саруханишвили, Н.ДЖ.Рачвелишвили. Использование метода аддитивности системы структурных ингредиентов для расчета стандартных мольных значений термодинамических параметров ряда боратов. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი №11(3) . 2011წ. თბილისი, გვ. 308-311.

В.Г. Горделадзе, А.В.Саруханишвили, Н.ДЖ.Рачвелишвили. Использование метода аддитивности системы структурных ингредиентов для расчета стандартных мольных значений термодинамических параметров ряда боратов. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი №11(3) თბილისი, 2011, გვ. 308-311. 2011წ. თბილისი, გვ. 308-311.

ნ. რაჭველიშვილი, ა. სარუხანიშვილი, ვ. გორდელაძე . Использование метода адитивной системы структурных ингредиентов для расчета стандартных мольных значений термодинамических параметров ряда боратов . Химический журнал Грузии №3, ст. 308-311. 2011წ. .

Ш. , Ш.К. Гигилашвили. К.И. Бериашвили. Использование метода ионной хроматографии для определения в винах одновалентных катионов. Известия государственного аграрного университета Армении. . 2007წ. Международная научная конференция, Ереван 3 116-119с.

Г. Чихладзе, Т.А.Цивцивадзе, М.Н.Чихладзе. Использование метода ортогонализации в теории дифракции на решетке из идеально диэлект¬рических цилиндров. თსუ-ის შრომები "ფიზიკა". 1985წ. 10 გვ..

В.Чавчанидзе,Е.Мельникова,М.Ханджалашвили. Использование метода статистических решений для установления код. Материалы 2 Симпозиума по кибернетике. Тбилиси, 1965 (0,15).. 1965წ. .

С. Почовян. Использование облачных технологий для автоматизации информационных процессов в стоматологической клинике. თბილისი, საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი ”ინტელექტის” პერიოდულ-სამეცნიერო გამოცემა, საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი” (ISSN 1512-0333). 2016წ. №1(54), 48-50 გვ.

ზ. სიმონგულაშვილი, Мчедлидзе Т.Я., Микеладзе М.Ш.. Использование отходов производства при выплавке марганцевых ферросплавов. Труды ГТУ, Тбилиси, . 2005წ. №2 (456), 27-30.

В. Радзиевский. Использование оценочных функций и знаний в задаче автоматизации поиска решений при управлении сложными системами. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2000წ. №4, თბილისი, გვ. 184 –188.

Д. Радзиевский. Использование пакета DirectDraw для оперативного управления режимами формирования графических изображений. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003წ. №7, თბილისი, გვ. 223 – 225.

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К.А. Использование показательной функции для управления фискальной политикой на автомобильном транспорте. Труды ГТУ № 2(456). 2005წ. с. 185-186.

О. Шония, Исакадзе С.Л. Шургаиа З. Г. . Использование ППП для построения математической модели систем водоснабжения. Грузинского политехнического института им. В. И. Ленина „Применение методов и средств технической кибернетики“, Тбилиси, . 1986წ. Научные труды №8(305) ,.

კ. მჭედლიშვილი, Б. Чумбуридзе А .Мчедлишвили. Использование рынка ценных бумаг для финансирования автодорожной отрасли в странах Южного Кавказа. Сб. трудов Грузинского автомобильно-дорожного института . 2007წ. №3.

ე. კაკაბაძე. Использование синергетического эффекта при Экстракционно-фотометрическом определении двухвалентных металлов в почвах с применением пиридиновых азокрасителей. Georgian Engеneering News. 2007წ. №2.

მ. ოხანაშვილი, Д.Гулуа,, Л. Петриашвили, Н.Топуриа, Л. Квавадзе. Использование системных сетей Петри для задач обьектно-ориентированного моделирования в АСУ. Труды ГТУ . 2006წ. #1 , стр. 170 -172.

Н. Тофурия, ლ.ყვავაძე. Использование системных сетей Петри для задач объектно-ориентированного моделирования в АСУ. სტუ შრ.კრებ: მას. N1. 2006წ. 170-172.

Л. Робакидзе, მაისურაძე ა., ყანჩაველი ნ.. Использование системы утилизации тепла на газотурбинных двигателях летательных аппаратов. ენერგია, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2012წ. # 2, გვ.44-48.

С. Почовян. Использование современных автоматизированных информационных технологий в фирмах. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2014წ. №1(17), 76-79 გვ.

С. Почовян. Использование современных информационных технологий в автоматизированной системе управления маркетингом. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2014წ. №2(18), 96-99 გვ.