სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Цинцадзе, Г.В.Цинцадзе Р.А.Алиева Р.Г.Сулхнеджат Ф.М.Чырагов Т.Н.Тусиашвили. Исследование комплексообразования меди (II) с азопроизводным теноилтрифторацетона. Изв.НАН Грузии, серия химическая. 2009წ. Т.35 №1. С.9-13.

გ. ცინცაძე, Р.А.Алиева, , Р.Г.Сулхнеджат, М.Г.Цинцадзе, Т.Н.Тусиашвили. Исследование комплексообразования меди (II) с азопроизводным теноилтрифторацетона . Изв.НАН Грузии серия химическая Т.35 №1. С.9-13 . 2009წ. Т.35 №1. С.9-13.

თ. ტუსიაშვილი. Исследование комплексообразования меди(II) с азопроизводным теноилтрифторацетона. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე,ქიმიის სერია. 2009წ. ტომი 35 N1 გვერდი 5. გვ 9–13.

თ. ტუსიაშვილი, რ. ალიევა, ა. აბდალა, ფ. ჩირაგოვი. Исследование комплексообразования циркония (IV) в смешанно-лигандных системах с целью применения в аналитической химии. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. N9(4), 308-311 gv..

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე, რ.ალიევი, ა.აბდალა, ფ.ჩირაგოვი, თ.ტუსიაშვილი. Исследование комплексообразования циркония( II ) в с мешанолигандных системах с целью применения в анаитической химии. Химический журнал Грузии. 2009წ. Т.9 #4, С.308-311.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Исследование композиционных ротатабельных планов третьего порядка для двух переменных. Georgian Engineering News. 2004წ. №1, с. 36-42.

ა. სულამანიძე, Ликвадзе Л. , Дарчиашвили Ц. , Прангишвили Г. . Исследование коэффициента использования порошка взависимости от основных параметров высокоэнтальпийных ламинарных потоков плазмы. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ენერგია”. 2008წ. 3(47), .

Т. Мегрелидзе, Пруидзе И.Б.. Исследование коэффициентов вязкости полусладких вин при пастеризации . Инженерные новости Грузии . 2004წ. № 1.

Н. Мчедлишвили, Г.Гелашвили.. Исследование крутильных автоколебаний колонны бурильных труб с использованием компьютерной системы Matlab. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008” მოხსენებათა კრებული. 2008წ. თბილისი, გვ. 186-190..

З. Чачхиани. Исследование магнитной анизотропии нестехиомет-рических соединений R-B, Th-B. Тезисы докл. XXII науч.-техн. конфер. проф.-препод.состава ВТУЗов Закавказья. 1984წ. с.37..

З. Чачхиани. Исследование магнитных свойств и ядерного гамма-резонанса системы U-Fe. Научн.труды ГПИ Сб."Физика". . 1975წ. с.121-125.

З. Чачхиани. Исследование магнитных свойств и ядерного гамма-резонанса системы U-Fe. Научн.труды ГПИ Сб."Физика". . 1975წ. с.121-125.

Л. Чхартишвили, А. А. Тутунджян, З. Н. Чигогодзе. Исследование магнитосопротивления в образцах n-Ge при низкотемпературном примесном пробое. Сообщ. АН ГССР. 1982წ. 105, 3, 521-524.

Т. Мегрелидзе, Григалашвили М.А., Хведелидзе М.Г., Надирадзе З.Н.. Исследование массообменных характеристик чая. Инженерные новости Грузии . 2005წ. № 4.

Б. Маисурадзе, Броладзе Э. Д Лолуа З. А Майсурадзе Б.Г.. Исследование металлургических свойств Колхидского торфа. Труды ГТУ. 2006წ. N 1 (459) ст. 123-125 .

А. Робиташвили. Исследование метода СДМА в системах мобильной сотовой телекоммуникации. Georgian enginering news. 2007წ. №4.

ვ. ლეკიაშვილი. Исследование методов управ- лениы надежностью автомо- билей в эксплуатации. Отчет Н,И работы. гпи # регистрации 81038604 Тбилиси 1980. 1980წ. .

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Чубинидзе Н.Р., Какабадзе Н.В., Андгуладзе М.К., Чичинадзе Н.М., Дидидзе А.В. Исследование микробиологического окисления жидких парафинов самгорской нефти . Труды ГПИ им. В.И. Ленина, № 2. 1979წ. .

ა. გაგნიძე, С. Курашвили. Исследование микроструктуры металла шва, сваренного под керамическим флюсом. "Проблемы металлургии, сварки и материаловедения". 2007წ. 4 стр. .

მ. ბაბუციძე, Циклаури Т.С., Сиамашвили З. М. . Исследование микротвердости поверхности реза при плазменной резки в среде водяного пара. “Проблемы металлургии,сварки и материаловедения” Международный научно-технический журнал . 2005წ. N4(10) 27-30.