სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Мегрелидзе, Пруидзе И.Б.. Исследование коэффициентов вязкости полусладких вин при пастеризации . Инженерные новости Грузии . 2004წ. № 1.

Н. Мчедлишвили, Г.Гелашвили.. Исследование крутильных автоколебаний колонны бурильных труб с использованием компьютерной системы Matlab. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008” მოხსენებათა კრებული. 2008წ. თბილისი, გვ. 186-190..

З. Чачхиани. Исследование магнитной анизотропии нестехиомет-рических соединений R-B, Th-B. Тезисы докл. XXII науч.-техн. конфер. проф.-препод.состава ВТУЗов Закавказья. 1984წ. с.37..

З. Чачхиани. Исследование магнитных свойств и ядерного гамма-резонанса системы U-Fe. Научн.труды ГПИ Сб."Физика". . 1975წ. с.121-125.

З. Чачхиани. Исследование магнитных свойств и ядерного гамма-резонанса системы U-Fe. Научн.труды ГПИ Сб."Физика". . 1975წ. с.121-125.

Л. Чхартишвили, А. А. Тутунджян, З. Н. Чигогодзе. Исследование магнитосопротивления в образцах n-Ge при низкотемпературном примесном пробое. Сообщ. АН ГССР. 1982წ. 105, 3, 521-524.

Т. Мегрелидзе, Григалашвили М.А., Хведелидзе М.Г., Надирадзе З.Н.. Исследование массообменных характеристик чая. Инженерные новости Грузии . 2005წ. № 4.

Б. Маисурадзе, Броладзе Э. Д Лолуа З. А Майсурадзе Б.Г.. Исследование металлургических свойств Колхидского торфа. Труды ГТУ. 2006წ. N 1 (459) ст. 123-125 .

А. Робиташвили. Исследование метода СДМА в системах мобильной сотовой телекоммуникации. Georgian enginering news. 2007წ. №4.

ვ. ლეკიაშვილი. Исследование методов управ- лениы надежностью автомо- билей в эксплуатации. Отчет Н,И работы. гпи # регистрации 81038604 Тбилиси 1980. 1980წ. .

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Чубинидзе Н.Р., Какабадзе Н.В., Андгуладзе М.К., Чичинадзе Н.М., Дидидзе А.В. Исследование микробиологического окисления жидких парафинов самгорской нефти . Труды ГПИ им. В.И. Ленина, № 2. 1979წ. .

ა. გაგნიძე, С. Курашвили. Исследование микроструктуры металла шва, сваренного под керамическим флюсом. "Проблемы металлургии, сварки и материаловедения". 2007წ. 4 стр. .

მ. ბაბუციძე, Циклаури Т.С., Сиамашвили З. М. . Исследование микротвердости поверхности реза при плазменной резки в среде водяного пара. “Проблемы металлургии,сварки и материаловедения” Международный научно-технический журнал . 2005წ. N4(10) 27-30.

ზ. საბაშვილი, М. Бабуцидзе, Т. Циклаури, З. Сиамашвили. Исследование микротвердости поверхности реза при плазменной резки в среде водяного пара. Проблемы металлургии,сварки и материаловедения” Международный научно-технический журнал . 2005წ. №4(10), ст.27-30.

Г. Бедукадзе, П.В.Чичагуа, П.П.Цинцадзе. Исследование на прочностной модели температурных напряжений эксплуатационного периода в Худонской плотине. Сборник трудов ГрузНИИЭГС, Тбилиси, 1990 г.. 1990წ. .

გ. ბედუკაძე, Чилингаришвили Г.. Исследование на прочностных моделях напряженного состояния арочных плотин от изменения температуры внешней среды в период эксплуатации. Труды коорд. совещ.по гидротехнике, вып.103., «Энергия», 1974.. 1974წ. .

Г. Бедукадзе, Чилингаришвили Г. Уклеба З.. Исследование на прочностных моделях предельных состояний бетонных и железобетонных сооружений кольцевой конструкции при температурных воздействиях в период эксплуатации. Научные исследования по гидротехнике в 1975г, «Энергия», Л, 1976. 1974წ. .

Н. Берая. Исследование наиболее близких к D-оптимальным симметричных композиционных планов второго порядка при наличии ошибок. Georgian Engineering News. 2003წ. №2, c.42-26.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Исследование наиболее близких к Q-оптимальным несимметричных композиционных планов второго порядка для четырех переменных при наличии ошибок эксперимента . Georgian Engineering News. 2005წ. №4, с. 90-93.

Т. Дзиграшвили, Кутелиа Э.Р. Миминошвили К.Э. Дзиграшвили Т.А. Беридзе Л.А. . Исследование наноструктуры соединения [Cu3(μ-3,5-dnb)6(OHCH3)2]•H2O. Georgian Engineering News. 2011წ. № 1., c. 104-108.