სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

В. Габисония. Исследование и сравнительный анализ ситуаций равновесия в играх с ненулевой суммой. . 0წ. №11,გვ.63-68.

Н. Махатадзе, Kutelia.E. Исследование изменений в конденсатах системы Ti-Cu при отжиге. . . 2003წ. Сборник трудов VIII международной научно-технической конференции. Тбилиси, 2003г с. 188-197. .

Н. Берая, Е. Гварамия. Исследование изменения свойства D-оптимальности некоторых из ротатабельных планов третьего порядка для трех переменных при наличии ошибок эксперимента . Труды автоматизированных систем управления. 2011წ. 1(10), c.86-88.

მ. წურწუმია, ვ. ხითარიშვილი. Исследование ингибирующего воздействия различных реагентов и электролитов на глинистые породы. Труды Грузинского Технического Университета. 1992წ. №8(391).

И. Нахуцришвили, Д.Джишиашвили, В.Гобронидзе, З.Шиолашвили. Исследование испарения монооксида германия в вакууме. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2001წ. т.27, 1, 134-139.

М. Церодзе, З.А.Авалишвили., Т.Б.Пхаладзе,С.И., Заславский, Н.Т.Лоладзе.. Исследование кинетики структурообразования сажи в условиях высоких давлений и температур в свете возможности алмазообразования. . Известия НАН Грузии, серия Химическая, . 2017წ. т.43, #3-4, стр.326-328..

გ. ცინცაძე, Р.А.Алиева, А.М.Абдалла, Ф.М.Чырагов, М.Г.Цинцадзе , Т.Н.Тусиашвили. Исследование комплексообразоания циркония (IV) в смешаннолигандных системах с целью применения в аналитической химии. Химический журнал Грузии Т.9 №4 С.308-311 . 2009წ. Т.9 №4 С.308-311 .

ნ. მაისურაძე, მ. ცინცაძე,, გ. ცინცაძე. исследование комплексообразования и состава комплексов хлоридов неодима и эрбия с бензоилгидразином. მაცნე, ქიმიის სერია,. 2009წ. თბილისი, ტ.35, №2.

М. Цинцадзе, Г.В.Цинцадзе Р.А.Алиева Р.Г.Сулхнеджат Ф.М.Чырагов Т.Н.Тусиашвили. Исследование комплексообразования меди (II) с азопроизводным теноилтрифторацетона. Изв.НАН Грузии, серия химическая. 2009წ. Т.35 №1. С.9-13.

გ. ცინცაძე, Р.А.Алиева, , Р.Г.Сулхнеджат, М.Г.Цинцадзе, Т.Н.Тусиашвили. Исследование комплексообразования меди (II) с азопроизводным теноилтрифторацетона . Изв.НАН Грузии серия химическая Т.35 №1. С.9-13 . 2009წ. Т.35 №1. С.9-13.

თ. ტუსიაშვილი. Исследование комплексообразования меди(II) с азопроизводным теноилтрифторацетона. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე,ქიმიის სერია. 2009წ. ტომი 35 N1 გვერდი 5. გვ 9–13.

თ. ტუსიაშვილი, რ. ალიევა, ა. აბდალა, ფ. ჩირაგოვი. Исследование комплексообразования циркония (IV) в смешанно-лигандных системах с целью применения в аналитической химии. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. N9(4), 308-311 gv..

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე, რ.ალიევი, ა.აბდალა, ფ.ჩირაგოვი, თ.ტუსიაშვილი. Исследование комплексообразования циркония( II ) в с мешанолигандных системах с целью применения в анаитической химии. Химический журнал Грузии. 2009წ. Т.9 #4, С.308-311.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Исследование композиционных ротатабельных планов третьего порядка для двух переменных. Georgian Engineering News. 2004წ. №1, с. 36-42.

ა. სულამანიძე, Ликвадзе Л. , Дарчиашвили Ц. , Прангишвили Г. . Исследование коэффициента использования порошка взависимости от основных параметров высокоэнтальпийных ламинарных потоков плазмы. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ენერგია”. 2008წ. 3(47), .

Т. Мегрелидзе, Пруидзе И.Б.. Исследование коэффициентов вязкости полусладких вин при пастеризации . Инженерные новости Грузии . 2004წ. № 1.

Н. Мчедлишвили, Г.Гелашвили.. Исследование крутильных автоколебаний колонны бурильных труб с использованием компьютерной системы Matlab. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008” მოხსენებათა კრებული. 2008წ. თბილისი, გვ. 186-190..

З. Чачхиани. Исследование магнитной анизотропии нестехиомет-рических соединений R-B, Th-B. Тезисы докл. XXII науч.-техн. конфер. проф.-препод.состава ВТУЗов Закавказья. 1984წ. с.37..

З. Чачхиани. Исследование магнитных свойств и ядерного гамма-резонанса системы U-Fe. Научн.труды ГПИ Сб."Физика". . 1975წ. с.121-125.

З. Чачхиани. Исследование магнитных свойств и ядерного гамма-резонанса системы U-Fe. Научн.труды ГПИ Сб."Физика". . 1975წ. с.121-125.