სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26131 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Kирмелашвили. Исследование прямой и обратной волн гидравлического удара в напорном потоке гидроаэросмеси. Тр. ГТУ: Горная электромеханика и автоматика, №5(361). 1990წ. с. 34-38.

მ. ლოსაბერიძე, Яманидзе Т.Ш.. Исследование равновесия жесткого штампа на контактной поверхности при существовании трения. Институт горной механики им. Г.А.Цулукидзе АН Грузии, препринт. 1993წ. с.24-26.

В. Габисония. Исследование равновесных стратегий в статических играх с ненулевой суммой. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. №13,გვ.34-39.

გ. ცინცაძე, Н.Б.Жоржолиани, И.А.Бешкенадзе, М.А.Гогаладзе. Исследование разнолигандных комплексных соединении металлов с лимонной кислотой и орто-нитробензоилгидразином в водных растворах . Защита металлов т.44 №3 С. 1-2 . 2008წ. Защита металлов т.44 №3 С. 1-2 .

ნ. მაისურაძე, Кутелия Э.Р, . Майсурадзе Н.И., Кервалишвили П.Д., Кутелия Б.Э., Эристави Б.Г. . Исследование распла ва переохлажденного галлия и структуры пленки оксида,сформированной на его поверхности.. GEORGIAN ENGINEERING NEWS,. 2001წ. №1, 2001, pp.86-93..

ვ. ხარიტონაშვილი, З.Члачидзе , А.Ратман. Исследование режимов движения автомобилей на спусках горных дорог. Журнал Georgian engineering Nevs, №2. v.i. Press Co LTD. 2005წ. .

О. Гелашвили, Дж. Иосебидзе, Эмиридзе Г.Г.. Исследование режимов движения и расхода топлива автомобиля с дизельным движением . Международный научный журнал ,,Проблемы прикладной механики, . 2003წ. №3(12), 5ст..

Г. Kирмелашвили, Джваршеишвили А.Г., Махарадзе Л.И., Геленидзе М.Н., Хохобашвили И.C. Исследование режимов работы гидротранспортных комплексов Лебединского и Южно-Лебединского карьеров КМА и рекомендации для улучшения их эксплуатации . Горная электромеханика и рудничная аэрология. Тбилиси. 1975წ. c. 20-26.

გ. ბედუკაძე. Исследование режимов терморегулиро-вания и температурных напряжений в опытном блоке Ингурской арочной плотины. Научные исследования по гидротехнике в 1972г,. «Энергия», Л, 1973. 1973წ. .

Т. Габададзе, И. Суладзе, Н. Каркусашвили. Исследование реологических и технических свойств цементов с добавкой суперпластификаторов.. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი”, თბილისი, სტუ, საინჟინრო აკადემია”. 2013წ. №3.

ნ. კენჭიაშვილი, З. Сабашвили,, А. Метревели-Мандария,. Исследование ресурса работы плазмотрона в среде перегретого водяного пара повышенного давления. Georgian Engineering News, . 2017წ. ISSN 1512-0287, №1 (Vol. 81), p. 76-77..

З. Сабашвили, Т. Лоладзе, Н. Кенчиашвили, მეტრეველი-მანდარია ანა. Исследование ресурса работы плазмотрона в среде перегретого водяного пара повышенного давления. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. N1 (81) . გვ. 76-77.

რ. დიაკონიძე, Чахая Г.Г, Цулукидзе Л.Н., , Пирцхалаишвили И.Т., Г. Гавардашвили. ИССЛЕДОВАНИЕ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ РЕКИ АРАГВИ ОТ ЖИНВАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЯНОЙ ПЛОТИНЫ ДО ВПАДЕНИЯ В РЕКУ КУРУ . Грузинский институт водного хозяйства СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ . 2010წ. #65.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, Диаконидзе Р.В.,v, Чахая Г.Г, Пирцхалаишвили И.Т.. ИССЛЕДОВАНИЕ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ РЕКИ АРАГВИ ОТ ЖИНВАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЯНОЙ ПЛОТИНЫ ДО ВПАДЕНИЯ В РЕКУ КУРУ . Грузинский институт водного хозяйства СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ . 2010წ. #65.

გ. გავარდაშვილი, Роберт Диаконидзе , Гога Чахаиа, Леван Цулукидзе, Иракли Пирцхалаишвили. Исследование русловых процессов реки арагви от жинвальской земляной плотины до впадения в реку куру. . Сборник Научных Трудов Института Водного Хозяйства Грузии, . 2010წ. # 65, с. 31-41.

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, Р. Диаконидзе, Л. Цулукидзе, И. Пирцхалаишвили. Исследование русловых процессов реки Арагви от жинвальской земляной плотины до впадения в реку куру. Институт водного хозяйства. Сборник научных трудов . 2010წ. №65. Тбилиси, с.31-41.

მ. ჭანტურია. Исследование свайных фундаментов висячего типа для слабых грунтов в сейсмических районах Грузии. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომები №3. 2007წ. 1512-1003.

ზ. საბაშვილი, М. Бабуцидзе, Т. Циклаури, З. Сиамашвили. Исследование сварного шва заготовок, кромки которых вырезаны плазменной резкой в среде водяного пара. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. 2006წ. N3(461), გვ.74-77.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Исследование свойств D- и A-оптимальности близких к ротатабельным двенадцатиточечных планов третьего порядка для двух переменных при наличии ошибок эксперимента Т. руды автоматизированных систем управления" . 2008წ. 2(5), с.17-23.

მ. ლორთქიფანიძე, Г.Бебуришвили, Т.Джоджуа, Н.Долидзе. Исследование свойств асфальтовых гидроизоляционных материалов с применением тяжелых нефтей в качестве вяжущего для гидроизоляционных и противофильтрационных устройств . Журнал ,,Энергия,, Тбилиси 2011. წ. №3 (59) №2 (22).