სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ბარდაჩიძე, ე. გრძელიშვილი. Исследование процесса формирования марганецсодержащего катализатора для очистки газов от сероорганических соединении. Химическая технология. 2005წ. N12 , 20-12 გვ..

Дж. Никурадзе, Г.Ш.Дарсавелидзе М.Е. Антадзе. Исследование процессов получения кристаллов бора, некоторых его соединений и сплавов и изучение из свойств в широком интервале температур. Фонды Имет А.Н. ГССР, 1983 г. Шифр № 387 с. 23-62. 1983წ. № 387 с. 23-62.

Б. Маисурадзе, Табуашвили О.В. Китошвили Н. Д. Мчедлидзе Т.Я.. Исследование процессов рафинирования металла при модифицировании стального слитка. Труды ГТУ . 2005წ. N 3 стр. 23 – 26 .

ც. ღუდუშაური, Угрехелидзе И.Р.. Исследование процессов сорбции свинца на филлипсите. Georgian Engineering News. 2009წ. №1 Vol 49.

Г. Kирмелашвили. Исследование прямой и обратной волн гидравлического удара в напорном потоке гидроаэросмеси. Тр. ГТУ: Горная электромеханика и автоматика, №5(361). 1990წ. с. 34-38.

მ. ლოსაბერიძე, Яманидзе Т.Ш.. Исследование равновесия жесткого штампа на контактной поверхности при существовании трения. Институт горной механики им. Г.А.Цулукидзе АН Грузии, препринт. 1993წ. с.24-26.

В. Габисония. Исследование равновесных стратегий в статических играх с ненулевой суммой. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. №13,გვ.34-39.

გ. ცინცაძე, Н.Б.Жоржолиани, И.А.Бешкенадзе, М.А.Гогаладзе. Исследование разнолигандных комплексных соединении металлов с лимонной кислотой и орто-нитробензоилгидразином в водных растворах . Защита металлов т.44 №3 С. 1-2 . 2008წ. Защита металлов т.44 №3 С. 1-2 .

ნ. მაისურაძე, Кутелия Э.Р, . Майсурадзе Н.И., Кервалишвили П.Д., Кутелия Б.Э., Эристави Б.Г. . Исследование распла ва переохлажденного галлия и структуры пленки оксида,сформированной на его поверхности.. GEORGIAN ENGINEERING NEWS,. 2001წ. №1, 2001, pp.86-93..

ვ. ხარიტონაშვილი, З.Члачидзе , А.Ратман. Исследование режимов движения автомобилей на спусках горных дорог. Журнал Georgian engineering Nevs, №2. v.i. Press Co LTD. 2005წ. .

О. Гелашвили, Дж. Иосебидзе, Эмиридзе Г.Г.. Исследование режимов движения и расхода топлива автомобиля с дизельным движением . Международный научный журнал ,,Проблемы прикладной механики, . 2003წ. №3(12), 5ст..

Г. Kирмелашвили, Джваршеишвили А.Г., Махарадзе Л.И., Геленидзе М.Н., Хохобашвили И.C. Исследование режимов работы гидротранспортных комплексов Лебединского и Южно-Лебединского карьеров КМА и рекомендации для улучшения их эксплуатации . Горная электромеханика и рудничная аэрология. Тбилиси. 1975წ. c. 20-26.

გ. ბედუკაძე. Исследование режимов терморегулиро-вания и температурных напряжений в опытном блоке Ингурской арочной плотины. Научные исследования по гидротехнике в 1972г,. «Энергия», Л, 1973. 1973წ. .

Т. Габададзе, И. Суладзе, Н. Каркусашвили. Исследование реологических и технических свойств цементов с добавкой суперпластификаторов.. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი”, თბილისი, სტუ, საინჟინრო აკადემია”. 2013წ. №3.

ნ. კენჭიაშვილი, З. Сабашвили,, А. Метревели-Мандария,. Исследование ресурса работы плазмотрона в среде перегретого водяного пара повышенного давления. Georgian Engineering News, . 2017წ. ISSN 1512-0287, №1 (Vol. 81), p. 76-77..

З. Сабашвили, Т. Лоладзе, Н. Кенчиашвили, მეტრეველი-მანდარია ანა. Исследование ресурса работы плазмотрона в среде перегретого водяного пара повышенного давления. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. N1 (81) . გვ. 76-77.

რ. დიაკონიძე, Чахая Г.Г, Цулукидзе Л.Н., , Пирцхалаишвили И.Т., Г. Гавардашвили. ИССЛЕДОВАНИЕ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ РЕКИ АРАГВИ ОТ ЖИНВАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЯНОЙ ПЛОТИНЫ ДО ВПАДЕНИЯ В РЕКУ КУРУ . Грузинский институт водного хозяйства СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ . 2010წ. #65.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, Диаконидзе Р.В.,v, Чахая Г.Г, Пирцхалаишвили И.Т.. ИССЛЕДОВАНИЕ РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ РЕКИ АРАГВИ ОТ ЖИНВАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЯНОЙ ПЛОТИНЫ ДО ВПАДЕНИЯ В РЕКУ КУРУ . Грузинский институт водного хозяйства СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ . 2010წ. #65.

გ. გავარდაშვილი, Роберт Диаконидзе , Гога Чахаиа, Леван Цулукидзе, Иракли Пирцхалаишвили. Исследование русловых процессов реки арагви от жинвальской земляной плотины до впадения в реку куру. . Сборник Научных Трудов Института Водного Хозяйства Грузии, . 2010წ. # 65, с. 31-41.

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, Р. Диаконидзе, Л. Цулукидзе, И. Пирцхалаишвили. Исследование русловых процессов реки Арагви от жинвальской земляной плотины до впадения в реку куру. Институт водного хозяйства. Сборник научных трудов . 2010წ. №65. Тбилиси, с.31-41.